עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "גן":

עבודה מס' 64175 SHOPPING CART DISABLED
גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי, 2004.
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמודים), 78 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.  
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.  

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
  2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים  
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
  2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
  2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
  3.1.1 מהימנות המחקר
  3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות  

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.


מתוך העבודה:
"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .
 
עבודה מס' 69801 SHOPPING CART DISABLED
הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי, 2010.
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמודים), 11 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בנושא טקס קבלת השבת בגני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ובוחנת את הפערים במאפייני הטקס בשתי המסגרות החינוכיות. יום השבת הוא נושא המוזכר רבות ביהדות ונלמד גם במסגרות החינוך השונות במטרה לחבר את הילד למסורת העם היהודי וללמדו את מורשתו. יחד עם זאת, היקף ועומק העיסוק הינו שונה במסגרות חינוך שונות כתלות בגורמים רבים כגון; מטרותיה של המסגרת החינוכית, זיקתה הדתית של המחנכת, אוכלוסיית משפחות הגן ועוד (שחק, 2007). כך לדוגמא, המטרות המנחות את הגננות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי הינן שונות בתכליתן; בעוד שהחינוך הממלכתי מנחה את הגננות ללמד את תולדות העם היהודי והמסורת היהודית, לחנך אדם לכבד את הוריו, משפחתו ומורשתו, הרי שהתוכנית בגן הממלכתי-דתי עומדת בראש ובראשונה על קידום ערכי קודש וחינוך ילדי הגן לזהות יהודית ולזיקה לחיי תורה ולציונות (אמיר, 1997).
לשם עמידה על אופי ומקורם של הבדלים אלו, נבחנה השאלה האם ובאיזה מידה קיים הבדל בהדגשים, בתכנון ובניהול של טקס קבלת השבת בין גננות בחינוך הממלכתי לבין גננות בחינוך הממלכתי דתי? לצורך בדיקת השאלה נאספו ועובדו נתונים בשיטה איכותית ע"י העברת שאלונים מובנים ל-4 גננות בגנים ממלכתיים ו-4 גננות בגנים ממלכתיים-דתיים. הממצאים העיקריים העלו כי קיימים הבדלים מרכזיים באופן תכנון וניהול טקס קבלת השבת אשר השתקפו בעיקר מתכני הטקס שכלל שירי קודש וסיפורי שבת בגן הממלכתי-דתי. בנוסף לכך, נמצא פער המתייחס לאופן ניהול הטקס ע"י גננות בחינוך הממלכתי וגננות בחינוך הממלכתי-דתי. פער זה מתקשר למידת מעורבות רבה יותר של הורי הגן בטקס קבלת השבת בגן הממלכתי-דתי. אחרונה, נמצאו פערים בהדגשים שמעניקות הגננות לנושא קבלת השבת, בעוד שכל הגננות השייכות לגן הממלכתי-דתי תיארו אווירה מיוחדת וחגיגית המאפיינת את יום השישי בכלל ואת טקס קבלת השבת בפרט, רק מיעוט מהגננות בחינוך הממלכתי תיארו את האווירה ביום שישי ובמהלך טקס קבלת השבת כשונה משאר ימות השבוע. ההסברים שנתנו הגננות בשני המגזרים שופכים אור על התייחסותן לטקס קבלת השבת ומעידים על פערים בתפיסת התפקיד ובמטרות השונות המנחות אותן בעבודתן החינוכית.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ממצאים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לגננת
נספח ב'- תשובות הגננות

מתוך העבודה:
מהספרות המקצועית בתחום החינוך בגיל הרך עולה כי בכל הקשור להתנהגות ילדים בגנים קיימת שונות גדולה בין זרמים ופלגים באוכלוסייה. ההבדלים הקיימים בהתנהגות ילדים בגן הממלכתי ובגן הממלכתי-דתי, מסמלים גם הם הבדלים בגישות חינוכיות שונות, שמקורן בשני זרמים המחזיקים ברעיונות ואידיאולוגיה שונה; הזרם החילוני- ממלכתי מייצג את קבוצת הרוב ואילו הזרם העצמאי-חרדי מסמל את קבוצת המיעוט (שחק, 2007).
 
עבודה מס' 66373 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ותפעול השירות בגן החיות של לונדון, 2008.
עבודה זו המליצה על קונספט שירות חדשני לגן החיות של לונדון, בחנה נושאים שהיו חשובים בעיני המבקרים וכן את רמת ביצועם על ידי גן החיות.
5,568 מילים (כ-17 עמודים), 11 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו המליצה על קונספט שירות חדשני לגן החיות של לונדון, בחנה נושאים שהיו חשובים בעיני המבקרים וכן את רמת ביצועם על ידי גן החיות.
עבודה זו המליצה על תוכנית לניהול תפעול השירות בגן, לשנות ולשפר את הנושאים שהוגדרו כבעייתיים, זיהתה הזדמנויות עסקיות, תכננה והמליצה על דרך פעולה, שבסיומה נבנתה תוכנית פעולה לתפעול השירות.

העבודה נחלקה לשלושה חלקים עיקריים:
החלק הראשון בעבודה עסק בפיתוח והגדרת קונספט שירות ברור עבור מערכת התפעול
החלק השני בעבודה מיפה את תחום התפעול לפי סוגים שונים של קשרים, תפעול שירות ממוקד לקוח.
החלק השלישי עסק בהתווית תוכנית פעולה לתפעול השירות על פי תפישת ה- Benchmarking .

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
2. פיתוח קונספט השירות
2.1 הגדרת קונספט השירות
2.2 היבטי תפישת השירות אל מול העדפות הלקוח
2.3 התאמת תחום תפעול השירות לצורכי והעדפות הלקוחות
2.4 חזון גן החיות כשיקוף של גישת התפעול המומלצת
3. תפעול שירות - ממוקד לקוח
3.1 שירות מתמשך ולא מתמשך מול מערכת פורמאלית ולא פורמאלית
3.2 התאמה או אי התאמה לבקשות הלקוח מול רמות אפיון
3.3 קיבולת עונה / לא עונה לביקוש מול רמת התנודות בביקוש
3.4 אינטראקציה עם הלקוח מול זמינות השירות
4. תוכנית פעולה לתפעול השירות
4.1 שלבי ביצוע Benchmarking.
4.2 יישום תוצאות ה-  Benchmarking.
4.3 הצגת תוכנית לקיבולת השירות
4.4 יישום מערכת תורים
4.5 שיקולים בתכנון המערך הפיזי
5. מקורות
6. נספחים
6.1 חלוקת שאלות המחקר לנושאים

מתוך העבודה:
יצירת זהות חדשה לגן החיות של לונדון הממצבת אותו כמתחם בילוי לכל המשפחה, סוחף ומרגש הפונה למגוון רחב של קהלים והיוצר הזדהות עם המקום ועם החיות בכל שעה ובכל ימות השנה.
על מנת ליישם תפישה זו, נפעל ליישום פרויקט "אמץ בעל חי" בו תינתן האפשרות לכל אחד שימצא מתאים כמובן, לאמץ לעצמו בעל-חיים ולראות בזה את הפרויקט האישי שלו, בדרך זו נגרום להזדהות הלקוח עם הגן ועם בעלי החיים ושימורם באופן מיטבי.
נבנה פינות ליטוף לילדים, מופעים בהשתתפות חיות הגן היותר מבויתות, מסעדות לא רק לאוכל מהיר אלא גם כאלו שימשכו קהל בערבים ובאותה הזדמנות יוכלו לצפות בהתנהגותם של חיות הלילה, חוויה בפני עצמה.
 
עבודה מס' 67466 SHOPPING CART DISABLED
החינוך בגן אנתרופוסופי, 2005.
מחקר זה בודק, באמצעות תצפיות, ניתוח תוכן של תמונות ומסמכים בגן וראיונות עם הגננות ועם הורים של הילדים - האם באים לידי ביטוי הלכה למעשה בגן עקרונות השיטה האנתרופוסופית.
48,161 מילים (כ-148 עמודים), 8 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאנשי חינוך לעתיד, סיקרן אותנו לבחון את השיטה האנתרופוסופית: האם היא  אכן שונה משיטת החינוך הרגיל, באיזו צורה היא באה לידי ביטוי הן בשיטות ההוראה והן בילדים עצמם ומהו סוד קסמה.
רצינו לבדוק באיזו צורה מועברים מסרים אל הילדים שכן האנתרופוסופיה דוגלת בחינוך לעצמאות ולטיפוח אנשים חושבים וחופשיים ולכן היה מעניין במיוחד לראות כיצד מעצבים ילדים בצורה זו.  רצינו גם לבחון כיצד הסביבה הפיזית משרתת העברת מסרים אלה, בפרט לאור העובדה ששיטת החינוך האנתרופוסופית שמה דגש רב על עיצוב המבנה והסביבה של הגן ובית הספר (פירוט על כך מופיע בסקירת הספרות).
בחרנו לבצע את העבודה כחקר מיקרה בגן ילדים אנתרופוסופי.
אנו סבורים שדרך חקר מקרה אומנם אין הרבה אפשרות לעשות הכללות לגבי גנים אחרים או לגבי השיטה האנתרופוסופית בכללותה, אך ניתן להתעמק ולבחון בצורה יותר יסודית את שאלת המחקר שלנו.
בחרנו גן ילדים ולא בית ספר, שכן על פי עקרונות השיטה האנתרופוסופית, בגיל הגן יש דגש על חינוך בדרך של צפייה וחיקוי של הילדים את המבוגרים, דבר שיהיה מעניין לבדוק האם וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בפועל.
המתודולוגיה שלנו היא מחקר איכותי, שכן מחקר איכותי שואף לתפוש את המציאות הנחקרת בצורה פמנולוגית, כלומר להתבונן בתופעה כולה ולפרשה תוך שיחזור המציאות מנקודת מבטם של המשתתפים בה.

תוכן עניינים
מבוא
סקירת ספרות
מטרת המחקר ושאלות המחקר
מתודולוגיה
ממצאי המחקר
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - תצפית מס' 1
נספח מס' 2 - תצפית מס' 2
נספח מס' 3 - ראיון עם פיבי
נספח מס' 4 - ראיון עם ההורים
נספח מס' 5 - חוזר של הגן
נספח מס' 6 - ניתוח תמונות (חסר)
נספח מס' 7 - סדר היום בגן
נספח מס' 8 - יומן שדה
נספח מס' 9 - התרשמות מחפצים בגן
נספח מס' 10 - סכמות (חסר)
נספח מס' 11 - שאלות לגננת
נספח מס' 12 - שאלות להורים
נספח מס' 13 - נקודות לתצפית

הערות מערכת:
בקובץ העבודה חסרים שני נספחים (6, 10).
מספר המילים כולל את הנספחים.

מתוך העבודה:
האנתרופוסופיה רואה את האדם כיצור גופני-נפשי-רוחני שירד מן העולם הרוחני אל האדמה כדי לחיות כאן את חייו ולאסוף את ניסיונותיו ולהמשיך אחרי מותו את חייו בעולם הרוחני. בכל אדם קיים יסוד נצחי (אנגרס, 1990, עמ' 78).
ראשיתו של החינוך בשיטת וולדורף, הנוהגת על פי משנתו הפילוסופית של רודולף שטיינר, בשנת 1919, כאשר נוסד ביה"ס הראשון בעיר שטוטגרט בדרום גרמניה ומשם התפרשה השיטה למדינות נוספות ברחבי העולם. בתי-ספר המלמדים לפי שיטה זו מכונים "בתי-הספר החופשיים" - "וולדורף" או "רודולף שטיינר" (אנגרס, 1990, עמ' 17).
 
עבודה מס' 66938 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין ויסות רגשי בגיל הגן למערכת העצבים האוטונומית, 2004.
הקשר שבין יכולת הויסות הרגשי של הילד בגיל הגן לתפקוד מערכת העצבים האוטונומית שלו, ובפרט למדדים של קצב הלב.
4,816 מילים (כ-15 עמודים), 59 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ויסות רגשי הוא התהליך שבו הפרט משפיע על הרגשות שהוא חווה ועל הביטוי שלהם. תהליך זה עשוי לכלול שינויים במשך הרגש, בעוצמתו, ובתגובות התנהגותיות, קוגניטיביות, או פיזיולוגיות המתלוות לרגש. היכולת להגיב רגשית ולווסת את התגובה הזו קשורה גם לתהליכים פיזיולוגיים ומספר מדדים של מערכת העצבים האוטונומית, בראשם ה-Heart Period וה-Vagal Tone, נמצאו קשורים ליכולת זו. במחקר זה נבחן הקשר שבין הויסות הרגשי לבין מדדי מערכת העצבים האוטונומית, כאשר ההשערה הייתה כי רמת בסיס נמוכה יותר של VT תהיה קשורה לויסות רגשי טוב יותר. על מנת לבחון את ההשערה, העברנו ל-121 ילדי גן משחק מחשב אשר בחן את רמת הויסות הרגשי שלהם, במדידה תוך-נבדקית, וקצב הלב שלהם נמדד בזמן מנוחה. בהתאם להשערה, נמצא קשר בין יכולת לויסות רגשי למדדי מערכת העצבים האוטונומית, ובנוסף נמצא הבדל בין המינים בהקשר זה. נראה כי קשר זה עשוי לתרום להבנת ההבדלים הבינאישיים בהתנהגותם של ילדים. עם זאת, יש עדיין מקום לבחון כיצד קשר זה מתהווה ואילו משתנים משפיעים עליו. נראה שמין וגיל הם משתנים שכדאי לבחון בהקשר זה.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
שיטה
נבדקים
כלים
קצב לב
תוצאות
דיון
ביביליוגרפיה

הערת מערכת: כלי המחקר (משחק מחשב, שאלונים) אינם מצורפים לעבודה.

מתוך העבודה:
תיאוריות רבות התפתחו סביב הנושא של רגשות. למרות שאין קונצנזוס לגבי ההגדרה של רגש, על פי התיאוריות המקובלות בתחום, החולקות השפעה ניאו-דרוויניסטית, רגשות הם נטיות תגובה ביולוגיות שהתפתחו בבני אדם בגלל הערך ההישרדותי שלהן. למעשה, הרגשות הם סוג של מערכת תגובתית מהירה ומקיפה, שמקנה משמעות לרצף החוויות ;אלו הם הכלים באמצעותם אנו מעריכים חוויות ומתכוננים לפעולה בסיטואציות שונות (Cole et al., 2004).
רגשות ממלאים תפקיד חשוב בחייהם של אנשים. הם מסייעים לאנשים להגיב בצורה מתאימה לדרישות הסביבה, וכן להתמודד עם אתגרים, מעברים ומשברים. לאופן שבו אנשים מווסתים רגשות יש השפעה מהותית על הסתגלותם בטווח המיידי והרחוק (Westphal & Bonanno, 2004).
 
עבודה מס' 67335 SHOPPING CART DISABLED
ניהול ותפעול שירותים - גן החיות של לונדון, 2008.
ניתוח השירות והתפעול של הגן.
5,036 מילים (כ-15.5 עמודים), 12 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה לנתח את נושא השירות מכמה היבטים.
שרות= פעולה מעשית שתכליתה לספק צרכים של בני אדם לשביעות רצונם המלאה.
בתחילת העבודה התמקדתי במונח  Servicecapוהגדרתי אותו מכמה מקורות שונים,המונח עצמו מתקשר לנושא השירות ותרם לי בתפיסה הכוללת של המונח שירות.
לאחר מכן התייחסתי לגורמים הפיזיים של גן החיות, ניתחתי אותם, העלתי בעיות תפעוליות קיימות ובנוסף הצעות לשיפור המערך התפעולי.
החלק השני של העבודה מתייחס לפלחי השוק העיקריים של גן החיות וכיצד המערכת התפעולית נותנת מענה לפלחים אלה.
בשאלה השלישית  התייחסתי למודל SERVQUAL שבא לנתח את שביעות רצונם של המבקרים בגן החיות ע"י מילוי שאלון, ולאחר מכן הגיע שלב המסקנות כיצד ניתן לשפר ומהם הבעיות שיכולות להופיע.
מודל נוסף שנעזרתי בו הוא ה- BENCHMARKING-שסייע לי להגיע למסקנות ע"י השוואה תחרותית בין גן החיות בלונדון לגן החיות באל פסו.
לסיום, התייחסתי לגישה אחרת בה גן החיות יכול לשפר את רמת השירות.הגישה שבחרתי היא ע"י מערכת תקני ISO 9000. בה פירטתי איך גן החיות יכול להפיק ממנה תועלת ע"י 14 השלבים של התקן.

תוכן עניינים:
מבוא
חלק ראשון: Servicescape
א. הגדרת המושג על פי הספרות
ב. ניתוח הגורמים הפיזיים המשפיעים על תפעול השירות בגן החיות ואופן השפעתם
ג. השפעת הגורמים הפיזיים על פעילות העובדים והלקוחות בגן החיות
ד. איתור בעיות תפעוליות בהקשר של הגורמים הפיזיים והמלצות לפתרונם
ה. שיפורים המוצעים למערכת ניהול התפעול

חלק שני: מענה להזדמנויות על ידי המערכת התפעולית
א. הצגת פלחי השוק של גן החיות והצעת הזדמנויות עסקיות לכל פלח
ב. הצגת האופן בו תוכל המערכת התפעולית לתת מענה להזדמנויות

חלק שלישי: איכות השירות בגן החיות
א. מודל ה- Servqual
ב. תוכנית פעולה תפעולית לשיפור וניהול איכות השירות
ג. שלבי היישום של התוכנית התפעולית
ד. גישה נוספת לאיתור האופן בו המערכת התפעולית נותנת מענה לצרכי הלקוח

סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תכנון מרחב פיזי - הצורה בה מתוכנן המרחב הפיזי בארגון,צורת הארגון, מיקום הארגון, גודל הארגון, משפיע על הפעילות הניהולית.
* זמינות- מדובר על זמינות המתקנים שנמצאים בתוך מתחם גן החיות,ועד כמה הם מהווים נוחות עבור המבקרים.גן החיות נבנה על שטח עצום של 150000 מטר.יהיה ניתן להתרחב במידה וגן החיות יחליט לעשות זאת,ככל ששטח גן החיות יהיה נוח יותר כך הוא יהווה זמינות אידיאלית עבור המבקרים בו.
 
עבודה מס' 65545 SHOPPING CART DISABLED
חשיבות שולחנות היצירה להתפתחות הילד בגן הילדים, 2000.
הצגת דעות לגבי התפתחות הילד, חשיבות עיצוב גן הילדים ותאור התנסויות מגן ילדים בו הועברה פעילות באמצעות שולחנות יצירה.
13,960 מילים (כ-43 עמודים), 36 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גן הילדים מחולק, על פי רוב, לחדר גדול המכיל את חלקו העיקרי של הגן וחצר הגן. חצר הגן גדלו, על פי רוב כגודל הגן עצמו והילדים מבלים בו מספר שעות ביום. אי לכך נודעת חשיבות רבה לארגונו ולאובייקטים הנמצאים בו.
גן הילדים הוא מקום עיצוב של הילד בתקופת התפתחותו. בארץ ישראל רוב הילדים מבקרים מגיל צעיר במעונות יום, ורובם ככולם מבקרים בגן טרום חובה ובגן חובה. ישנם ארצות- כדוגמת ארה"ב- שבהן לא כל ילד מבקר בגן ילדים או במעון. לפיכך בין היתר קיימת היום בספרות המקצועית בארה"ב התעניינות רבה בשאלה כיצד משפיעה שהותו של הילד במסגרות כאלה על מהלך התפתחותו.
הנושא זכה להתעניינות ציבורית נרחבת לאור ההנחה שתכניות חינוכיות מיוחדות לילדים בגיל הגן תוכלנה לעזור לילדים משכבות חברתיות נחשלות יותר בהסתגלותם לבית הספר. לדעת החוקרים שהייתו של הילד במעון או בגן יכולה לעודד אותו בפיתוח מיומנויות חדשות שמעלות את רמת הדימוי העצמי שלו. יתר על כן, בבואו הביתה הילד זוכה להערכה בעיני הורים, וזו מצידה מעודדות אותו לחתור להישגים נוספים.
חלק מהפעילות בגן הילדים מתבצעת בתוך הגן- על גבי שולחנות יצירה. שולחנות היצירה הם שולחנות המיועדים ליצירות שונות- יש בהם מקום לצבעים, לכלי כתיבה, ועוד. על השולחן, שהוא לרוב מרובע, מניחים חומרי יצירה וכלים שונים.

לאור החשיבות הרבה של נושא היצירה והדמיון של הילדים, בחרתי לכתוב על שולחנות היצירה בגני הילדים.
העבודה הינה אמפירית ותיאורטית כאחד. בחלק התיאורטי יובאו מסקנות פדגוגים לגבי היצירה וחשיבותה. כמו כן יובאו דעות לגבי התפתחות הילד וחשיבות עיצוב גן הילדים. חלק זה יסתמך על מחקרים שעסקו בנושא אולם בעיקר על ספרות קלאסית כגון פיאזה וברונר.
בחלק האמפירי אתאר התנסויות שהיו לי בגן מסוים בו העברתי פעילות באמצעות שולחנות היצירה. הבדיקה תעשה באמצעות תצפית על התנהגות הילדים בגן (תצפית בלתי משתתפת). מתצפית זו אנסה להסיק מסקנות לגבי התנהגות הילדים סביב שולחנות היצירה, וכן על החשיבות של השולחנות כתרומה להתפתחותם של הילדים ולהגברת עניינם בגן.  

ראשי פרקים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. רקע עיוני
2.1 התפתחות הילד
2.2 חשיבות משחקים להתפתחות הילד
2.3 תפקידו של הדמיון להתפתחות הילד
2.4 יצירתיות
2.5 ציורי ילדים
2.6 רקע פסיכו פדגוגי
3. החלק המעשי
3.1 תאור הגן הנחקר
3.2 ציור בצבעי אצבעות
3.3 ארגון פעילויות הציור בצבע גואש
3.4 תכנון הפעילות
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

*הערת מערכת: עבודה זו אינה כוללת תמונות/דוגמאות של שולחנות יצירה.

מתוך העבודה:
על פי אריקסון האישיות הולכת ומתפתחת בהדרגה לפי 8 שלבים החל מהלידה. התהליך מלווה במעברים משלב אחד של ארגון נפשי לשלב אירגוני חדש גבוה יותר. בתהליך זה קיימים יחסים עומדים בין הגורמים ההתפתחותיים הפנימיים המוגדרים ומוכתבים באופן גנטי תורשתי, לבין הכוחות וגורמים סביבתיים כגון תהליכי למידה וטיב היחסים עם האובייקטים המשמעותיים. המשך התפתחות מותנה בכיוון הכוחות הפועלים (אדר, 1995). השלבים הראשונים במחשבתו דומים לתאוריה של פרויד אולם בשלב הבגרות, השלב החמישי, מתפתחת הזהות, וכאן הוא מפתח תאוריה אודות רכישת הזהות.
 
עבודה מס' 67124 SHOPPING CART DISABLED
שיווק שירותים - גן אירועים, 2007.
כיצד משווקים שירות ולא מוצר (גן אירועים)
5,898 מילים (כ-18 עמודים), 15 מקורות, 153.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גן הורדים נוסד לפני 17 שנים, והיה הראשון בארץ שיצר את הקונספט "גם גן וגם אולם" , כלומר: נוחות המבנה הסגור: כסאות מרופדים, מיזוג אוויר מלא ומאידך מראה הגן המואר הניבט מהמבנה השקוף.
מבחינת הסביבה החיצונית בה נמצא הגן, המצב הביטחוני והמצב הכלכלי הלא יציב במדינה, והחוקים הרבים בהם הגן צריך לעמוד, מקשים מאוד את הישרדותו בענף.
מבחינת הסביבה התחרותית, מדובר בסביבה מאוד תחרותית (41 גני אירועים רק בגוש דן), לעומת זאת, לגן הורדים יתרונות רבים כגון: ניסיון רב ועשיר בתחום (גורם חשוב מאוד בענף זה), מיקום הגן (אם הדרך ראשון לציון נס ציונה), והיתרון החשוב ביותר שאין להרבה גנים בגוש דן , רישיון עסק תקף לנהל גן אירועים (לאחרונה נהרסו גנים רבים במרכז מאחר והוקמו על קרקע חקלאית). כל אלו תרמו להצלחת הגן ולרווחיותו.
נבחנו מודלים כגון אזור הסבלנות (שהינו מאוד מצומצם מפאת סוג השירות) ומודל הפערים באיכות השירות שגם הוא קצת שונה מאחר ומדובר באירוע של "פעם בחיים" ועל כן, תיאום הציפיות עם הלקוח מאוד חשוב וקריטי להצלחת האירוע לשביעות רצון הלקוח.
ניתנו המלצות ונבנתה מפת שירות אידיאלית לתהליך השירות ב"גן הורדים", למרות שבסך הכול הגן מתנהל בצורה טובה, עדות לכך היא הצלחתו בענף האירועים ורווחיותו.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
תרבות השירות בארגון
הצגת ממשק לקוח חיצוני
ציפיות לקוח
השינויים הנדרשים במערכת השירות בתוך הארגון
מפת שירות לתהליך שירות אידיאלי
סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מספר 1: ניתוח Pest
נספח מספר 2: מודל חמשת הכוחות של פורטר

מתוך העבודה:
תכונות השירותים - גורם חשוב מאוד בגן הורדים, מאחר והגן נתפס כגן יוקרתי ובעל ניסיון עשיר ומוניטין רב, הגן חייב להתקשר בחוזים של קבלני משנה (תקליטן, מעצבת, צלם) שישמרו על הסטנדרטים הגבוהים ועל הגבלות המקום (הגן לא מאפשר הכנסת מעצבת חיצונית לאירוע אלא רק מעצבת הבית, כך גם לגביי בר אקטיבי, בנוסף, במידה ותבחר בתקליטן הבית תזוכה בעלות ההגברה ששווייה 1800 ש"ח - התקליטן אינו מורשה להכניס לאולם קונפטי או זיקוקין. מבחינת הצלם - ישנה העדפה לצלם הבית וכן איסור על הכנסת מצלמת רחף, פרט לכל זאת, במידה והאירוע מתקיים ביום חמישי יש הגבלת מינימום של 350 מנות). איסורים והגבלות אלו הינם חלק מהחוזה בו בעלי האירוע חותמים עם הגן, ויש מקום, לדעתי לבחון האם נכון להטיל כל כך הרבה מגבלות על בעלי האירוע כחלק ממתן שירות לשביעות רצונו.
 
עבודה מס' 65523 SHOPPING CART DISABLED
האם למספר הילדים במשפחה ישנה השפעה על עמדת ההורים כלפי הצורך במעורבותם בגן הילדים?, 2004.
בחינת השינוי בין הורים "טריים" ובין הורים שאינם "טריים" באשר לכוונתם והתנהגותם, כפונקציה של תפיסתם את הצורך במעורבותם בגן הילדים.
5,340 מילים (כ-16.5 עמודים), 15 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בשאלה האם למספר הילדים במשפחה ישנה השפעה על עמדת ההורים כלפי הצורך במעורבות בגן הילדים. מעורבות הורים במערכת החינוך בכלל ובגן הילדים בפרט היא תופעה חברתית ההולכת ומתגברת בשנים האחרונות (Ferndes , 1998).
המחקר יבחן את השינוי בין הורים "טריים" ובין הורים שאינם "טריים" באשר לכוונתם והתנהגותם, כפונקציה של תפיסתם את הצורך במעורבותם בגן הילדים.

עמדות מתגבשות לאור מידע רגשי, התנהגותי ועובדתי. אלה מובילים לעמדה המובילה להתנהגות, רגשות ומחשבות כלפי המוצר או האובייקט.
מחקרים רבים חקרו את הסוגיה של הקשר בין עמדות והתנהגות. ויקר (1969) הגיע למסקנה כי עמדות והתנהגות קשורות זו לזו אולם בקשר חלש. המחקרים שעסקו בעמדות התייחסו לעמדות כלליות, כגון עמדות כלפי דת, כלפי נושאים פוליטיים וכפי קבוצות חברתיות משום שעמדות אלו  נראו בעיניהם חשובות ומעניינות. דגש זה ששמו החוקרים בעמדות כלליות הוא שהביא אותם למסקנה, כי קיים קשר חלש בלבד, אם בכלל, בין עמדה לבין התנהגות, ובאמת לא היה זה סביר לצפות שעמדה כללית תנבא התנהגות ספציפית. לעומת זאת אם נבדוק במחקר את עמדותיו הספציפיות של אדם כלפי נושא מסוים, נוכל לחזות על פיהן את התנהגותו. חוזק העמדה הוא גורם משתנה המנבא בצורה הטובה ביותר ההתנהגות. עמדות חזקות יותר כאשר הן נרכשות בדרך פעילה כלומר בהשפעת חוויה אישית וכאשר יש לאדם עניין בנושא העמדה. לדוגמא במחקר אחר נקטו מחצית הנבדקים עמדה כלפי משחק פאזל תוך כי עיסוק פעיל במשחק, בעוד שמחצית השניה של הנבדקים עיצבו את עמדתם באופן סביל באמצעות התבוננות במישהו אחר ששיחק במשחק זה. קיומו של אינטרס אישי מחזק את הקשר בין עמדה לבין התנהגות. לעומת כל הנ"ל יש כאלו הסוברים כי התנהגות משפיעה על העמדה, לדוגמא בן (1970) הביא תוצאות של מחקרים רבים להוכחת גישה זו.

השערת המחקר היא כי הורים לילד ראשון יהיו בעלי עמדה חיובית כלפי מעורבות בגן יותר מאשר הורים שזהו ילדם השני או  השלישי.
אוכלוסיית המחקר הם כלל ההורים באזור מגורי, ובגני הילדים שבסביבת מגורי.
המדגם יהיה מדגם נוחות- אשהה בגני הילדים בשעות אחה"צ והבוקר ואבקש מהורים שיגיעו לענות על שאלות.  המדגם הקיף כ- 30 הורים.
כלי המחקר הוא שאלון סגור בסולם לייקרט המורכב משני חלקים: חלק על שאלות דמוגרפיות וחלק על שאלות התוכן.

תוכן עניינים:
מבוא
תיאוריית הפעולה ההגיונית ((Fishbein&Ajzen 1981
שיטת המחקר
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
שאלון עמדות הורים

מתוך העבודה:
עמדת הפרט יכולה להיות מושפעת מגורמים רבים. אחת התיאוריות היא "תיאוריית הפעולה ההגיונית" של Fishbein&Ajzen , 1981, המבוססת על הנחה שהאדם פועל בצורה רציונלית בדרך כלל ומתואמת לפי המידע המסופק לו באופן שיטתי.
מטרת התיאוריה היא להבין ולנבא את התנהגות הפרט. מתוך הנחה שרוב פעולותינו הן רציונליות רואה התיאוריה בכוונת האדם גורם קובע מיידי של ההתנהגות. כלומר ניתן לחזות את פעולתו אם נבין לכוונותיו. ההתאמה לא תהיה תמיד מלאה אולם אם לא קרה דבר מה בלתי רצוי, יש להניח כי אדם יתנהג לפי המצופה ממנו.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>