היישום אינו מחובר לאינטרנט

המשלים החוזרים בספר משלי

עבודה מס' 064581

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תופעת המשלים החוזרים בספר משלי, תוך כדי בדיקה והשוואת דעתם של שני חוקרים מרכזיים בתחום: דניאל סנייל ויאיר זקוביץ.

5,970 מילים ,14 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ספר משלי מורכב מתשעה אוספים, קיימות מספר רב של פרשנויות לגבי הצורה בה נוצרו אוספים אלו ובאיזו שיטה סודרו האוספים בספר. אם היה מקום להתהוות היחס למשלים הבודדים, אלו מהם צמחו בקרב העם ואלו מקרב חכמי החצר וסוחרי המדינה.
המלה משל במקרא יוצאת לכמה צורות ספרותיות. שאמנם יש ביניהם איזה צד שיתוף : דמוי דבר לדבר, השתקפות מעשה בתמונות לשוניות נאות. אלא שעם זה אין לכלול את כל ה'משלים' בחדא מחתא. הצד השוה שבכולם הוא אולי זה, שיש בהם דימוי ציורי ומוסר השכל. המשל הוא פעמים שיחת החי והצומח. חלק ממין זה כינו אחר-כך על שמו של אותו "פקח שבחיות": "משלי שועלים". מזוג זה הוא המשל-המעשיה של יותם גדעון, המדובב במרי שיחו נגד אחיו החורג אבימלך, את הזית, התאנה, הגפן והאטד, ההולכים למשוח מביניהם מלך על העצים (שופטים, ט, ז-כ). ממין זה הוא גם המשל-המעשיה של יהואש מלך ישראל בדברו אל אמציהו מלך יהודה: "החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמר: תנה את בתך לבני לאשה, ותעבור חית השדה אשר בלבנון ותרמוס את החוח" (מלכים ב, יד, ט). המשל הוא פעמים גם פואמה אפית- היסטורית על מאורע חשוב בעבר או בהוה. משל ממין זה נושאים "המושלים" על כיבוש חשבון עיר המואבים על-ידי סיחון מלך האמורי בימי יציאת מצרים (במדבר, כא, כז). ומעין זה הוא המשל, שנושא ישעיהו בן אמוץ על מלך בבל: "והיה ביום הניח לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה אשר עבד בך, ונשאת המשל הזה על מלך בבל". (ישעיהו יד, ג, ואילך). בשם משל נקרא גם שיר למודי, כדרך כמה מזמורים בספר תהילים, כגון מזמור מט ומזמור עח, גם שיר נבואי הנישא בלשון-תמונות נשגבת-אף הוא קרוי משל. כאלה הם משלי בלעם, הנישאים בחזון לימים הבאים, הלוא כה יאמר עליו הכתוב בכל פעם (בס' במדבר, פרקים כג-כד): "וישא משלו ויאמר". מסוג המשל הן כמובן גם הפרבולות של יחזקאל, כגון : "הנשר הגדול ארך האבר מלא הנוצה, אשר לו הרקמה" הבא אל הלבנון וקוטף ראש יניקותיו ונוטעהו בארץ כנען, ובאים הבדים לאחר זמן ושותים משדה נשר אחר.פעם אחרת נושא הנביא משל ממראה חיים קרובים מן המטבח והבישול (יחזקאל, כד). משלים אלה למיניהם יש בהם, כאמור, משום דמוי דברים, ורמוז בהם איזה מוסר השכל. אך מלבד זה יש בהם עוד תכונה אחת, שכולם הם אמורים בצורה סגנונית מפותחת לפי הערך, ובאים ברוב ענין וברב דברים. שונה מזה הוא המשל האחרון בשורה, והוא אולי ראשון בסדר יצירתו, כוונתי למשל-הפתגם בס' משלי. ואמנם סתם "משל" הכוונה בלשונינו היום למשל זה דווקא.

עבודה זו תעסוק בתופעת המשלים החוזרים בספר משלי, תוך כדי בדיקה והשוואת דעתם של שני חוקרים מרכזיים בתחום: דניאל סנייל ויאיר זקוביץ. שני חוקרים אלו התייחסו בעבודתם לסוג מסוים של משלים אשר בהם חלה תופעת החזרות ואצל שניהם בדיקת החזרות הובילה למסקנה בעניין תהליך התהוות הספר המשיק גם בחלוקתו לקבצים.
כמו כן תהיה התייחסות למשלי "מנמאפה", משלים אלו נמצאו לפני ארבעים שנה על-ידי החוקר האנגלי בדגת'. ממצאיו אלו עוררו סנסציה וגם גרמו למהפכה לגבי תפיסת זמן החכמה בישראל.
הדמויים של משלי "אמנמאפה" ביחס למשלים בספר משלי הינם מפתיעים והם יותר ממקריים. החוקרים התווכחו ועדיין ממשיכים להתווכח לגבי השאלה- אלו משלים נכתבו קודם? שאלה זו טרם הוכרעה, אם כי חוקרים רבים רואים באמנמאפה פרי השפעת הנבואה.

שאלות המחקר הן:
1. האם ניתן למצוא מקבילות למשלים במקומות אחרים.
2. מהי המשמעות של החלוקה הנוכחית לפרקים ולקבצים.
3. מהו סמל המשל העיקרי בספר וכיצד הוא חוזר על עצמו.
4. האם ישנם צמדי מילים יוצאי דופן.

העבודה תסתמך בעיקר על ספרו של החוקר האנגלי סנייל, וכן על חוקרי מקרא מודרניים כמו פולק, גרינץ וצרפתי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מקורות הספר
התאוריה של סנייל
מהות המשלים על פי זקוביץ
3. החזרות בספר משלי
סקירה כללית
סוגי החזרות
משמעות החזרות
4. תופעת הטקסטים המקבילים
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מטרתו העיקרית של סנייל בספר הוא לקבוע את המקורות ההיסטוריים של הספר. לצורך כך הוא חילק את הספר לקבצים תוך כדי חיפוש משמעות לתופעתם הפסוקים החוזרים.
התיאוריה של סנייל גורסת כי הבנת הפסוקים החוזרים היא המפתח להבנת ההיסטוריה הכרונולוגית של מערך הספר. הוא מאמין כי נקודת מבט חדשה זו תעזור להבין את ההיסטוריה של מסורת החכמה המקראית וללמוד את ההיסטוריה החברתית והכלכלית של ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי בספר משלי .
לפי סנייל, בספר משלי ניתן להבחין בשני סוגי חומרים עיקריים. ישנם משפטי הוראה המייצגים את הרעיון של למידה העוברת מאב לבן וישנם פתגמים בני שורה אחת שאינם משויכים לקונטקסט חברתי מסוים.

מקורות:

גרינברג מ. "תנ"ך, פרשנות חז"ל" אנציקלופדיה מקראית, ח, טורים 649-642, תשמ"ב.
גרינץ יהושוע "משלי שלמה" לשוננו ניסן תש"ל.
גרינץ יהושוע "משלי שלמה- בירורים בשאלת היחס שבין שלושת הקבצים בספר משלי המיוחסים לשלמה" לשוננו 1968, 33.
זקוביץ י "מבוא לאמנפפה"
זקוביץ י מבוא לפרשנות פנים מקראית 1992 עמודים 115-120
סגל, מ.צ. פרשנות המקרא, 1980.
פולק א., הסיפור במקרא תל אביב תשכ"ו.
פרידמן יהודה, כל הקצר קודם, לשוננו, ל"ה, תשל"א.
צרפתי גד, צמדי מילים בסדר קבוע בלשון חכמים, לשוננו, ל~, תשכ"ו.
רופא א מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה שבמקרא האוניברסיטה העברית תשל"א.
mckane William proverbs- a new approach
Snell v d twice told proverbs Indiana university press 1993
whybray r.n. the composition of the book of proverbs, new-york 1968
Wright A.G. The Literary Genre Midrash, N.Y. 1967.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המשלים החוזרים בספר משלי", סמינריון אודות "המשלים החוזרים בספר משלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.