היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת ההשכלה, המומחיות ומין המראיין על עמדות המרואין

עבודה מס' 064269

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההבדלים בין עמדותיהם של מרואינים בנושא אפליה מתקנת לנשים בעבודה כאשר קיימים הבדלים בין המראיינים ברמת השכלתם, תחום התמחותם ומינם.

5,948 מילים ,15 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

על פי הספרות המחקרית העוסקת בנושא סקרים, ישנו שוני בין סוקרים ושיטות מחקר, (COLLINS, 1980 :CANNEL, 1968). השוני יכול להיות בין מראיינים שונים כגון, זויג, גיל, השכלה, הפעה חיצונית וכד'.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק האם יש שוני בין תשובות הנשאלים כאשר הם נשאלים ע"י סוקרים שונים בעלי השכלה וזויג שונה.
הנושא שיבדק הוא נושא רגיש במקצת- הבדלי שכר בין נשים וגברים בארגון בו אני עובד. שיטת המחקר תהיה כמותית- על ידי חלוקת שאלונים לשלוש קבוצות, לקבוצה 1 אני אחלק (כסטודנט תואר שני לכלכלה), לקבוצה 2 תחלק אשתי שתציג את עצמה כדוקטורנית המבצעת את הדוקטורט שלה בנושא אפליה בעבודה ולקבוצה 3, תחלק חברה אשר תוצג כסטודנטית לתואר ראשון בסוציולוגיה.
השאלון שיועבר יהיה על נושא שכר העובדים מול שכר העובדות- נושא רגיש במקצת, ולהלן אעמוד על הבעייתיות שבנושא רגיש.
הפרק הראשון להלן יעסוק בנושא התוכן- הבדלי שכר בין גברים נשים ובארגונים.
החלק השני יעסוק נושא המתודולוגי על מנת לבחון את המחקרים השונים הדנים בהשפעת הזויג מראיין והשכלתו. ממחקרים אלו אבנה שאלות מחקר ואבדוק אותם באמצעות מחקר אמפירי, כאמור לעיל.
המחקר נערך באמצעות שאלון שהועבר בחברת היולט-פקרד ישראל בשנת 2000.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. הצגת נושא התוכן
2.1 מהות אי השוויון
2.2 אפליה על בסיס מיני
3. מחקרים בנושא המתודולוגי
3.1 אינטראקציה בין מראיין למרואיין
3.2 השפעת זויג המראיין על שיעור ההיענות
3.3 השפעת זויג המראיין על תשובות הנשאלים
3.4 השפעת השכלת המראיין ומומחיותו על עמדות ושיעור ההיענות
4. שיטת המחקר
4.1 משתני המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר
4.3 שאלת המחקר
4.4 השערות המחקר
4.5 שיטת הדגימה
4.6 הליך המחקר
4.7 שיטת עיבוד הנתונים
5. תוצאות ודיון
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. שאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי האקסל.

קטע מהעבודה:

ישנן אינטראקציות חזקות בין מראיינים ומשיבים בראיונות אישיים (סמיאטיסקי 1979,).
בראיונות קיים קשר קולי וויזואלי היכול להשפיע, אי לכך המראיינים חייבים להעריך את מצב הרוח והתנהגות המשיבים וכך לדובב את המרואיין. המרואיין לא יכול לראות דברים מוחשיים וויזואלים ולא יכול לנסות את המוצר(Alreck,; Settle,1995).

מקורות:

Observations
-2.61774
t Stat
0.005483
P(T =t) one-tail
1.66827
t Critical one-tail
0.010966
P(T =t) two-tail
1.996564
t Critical two-tail
אכן ההבדל מובהק ולכן ההשערה לא אוששה.
עמדות כלפי אפליה יהיו שונות באופן מובהק בין כל המראיינים.
עמדה זו נבחנת באמצעות שאלות 11 - 16. ראשית נבחן האם יש קשר בין הממוצעים. קשר זה יבחן באמצעות מתאם פירסון בין הממוצעים של השאלות.
סטודנט לכלכלה מול סטודנטית לסוציולוגיה- 0.63413
סטודנט לכלכלה מול דוקטורנטית- 0.7901762
סטודנטית לסוציולוגיה מול דוקטורנטית- 0.728709
אין קשר בין המשתנים לרמת מובהקות של 95% (למעשה אף פחות) ולכן אנו מסיקים כי עמדות האפליה שונות באופן מובהק בין כל המראיינים.
מכאן אנו מסיקים כי השערות המחקר אוששו.
סיכום
נושא המידע העולה מהסקרים משמש בסיס לקבלת החלטות של הגורמים השונים ולקידום עניינים עסקיים. עם זאת הציבור הרחב אינו ער בדרך כלל למגבלות של שיטות איסוף נתונים באמצעות סקרים. להשלכותיהם על טיב המידע ולאפשרות ההסקה מן הנתונים (הורניק, 1994).
אמינות הסקרים היא דבר חיוני ראשון במעלה. חברות רבות משתמשות בסוקרים לא מיומנים שעלותם זולה, ולכן גם התשובות שהם מקבלים שונות. לעיתים אין לחברות את היכולת הכלכלית לבצע סקר מקיף. אי לכך יש להניח כי חברות המבצעות סקרים ללא תמורה או בעלות נמוכה, אמינותם תהיה נמוכה יותר.
אמינות הסקרים יכולה להפגע על ידי גורמים רבים. נקודה נוספת היא שנושא רגיש בעיותיו עימו. חלק מהבעיות נובעות מעצם הראיון, חלקם משיטת הראיון או מהמראיין.
עבודה זו עסקה בהבדלים בין סוקרים: גבר מול אישה, ומיומן מול לא מיומן.
נבדק האם יש שוני בין תשובות הנשאלים כאשר הם נשאלים ע"י סוקרים שונים בעלי השכלה וזויג שונה. הנושא שנבדק - הבדלי שכר בין נשים וגברים בארגון בו אני עובד הינו רגיש.
על פי סקירת הספרות ישנם הבדלים בין סוקרים שונים, כמו שיש הבדל בין שיטות איסוף נתונים. השפעת המראיין מורידה באופן משמעותי את רמת הדיוק של הסקר. בגלל העובדה ששיקולים מעשיים וכלכליים גורמים לכך שהסקר יערך על ידי מספר מצומצם של מראיינים קורה שמראיין הגורם להטיה עיקבית, ישפיע על התשובות המתקבלות ממספר
מרואיינים.
שיטת המחקר היתה כמותית- על ידי חלוקת שאלונים, מחציתם על ידי ומחציתם על ידי אישתי שתציג את עצמה כדוקטורנטית לסוציולוגיה וחלקם ע"י חברה שהציגה את עצמה כסטודנטית לסוציולוגיה. אני הצגתי את עצמי כסטודנט לכלכלה. השאלון היה על נושא שכר העובדים מול שכר העובדות- נושא רגיש במקצת.
השערות המחקר אוששו:
העמדות כלפי אפליה מתקנת לנשים יהיו חיוביות יותר כאשר זויג המראיין הינו נקבה מאשר מראיין זכר.
שיעור ההענות למילוי השאלון יהיה גבוה יותר כאשר המראיין יהיה בעל תואר אקדמי לעומת מראיין סטודנט.
שיעור ההענות למילוי השאלון יהיה גבוה יותר כאשר המראיין יהיה מזוהה עם תחום הסוציולוגיה לעומת מראיין מתחום אחר.
עמדות כלפי אפליה יהיו שונות באופן מובהק בין כל המראיינים.
כלומר, אם אנו גוף המזמין מחקר על אפליה עלינו לתת את הדעת כי העמדות כלפי אפליה מתקנת יהיו חיוביות יותר כאשר המראיין הינו נקבה, שיעור ההענות למילוי השאלון יהיה גבוה יותר כאשר המראיין יהיה בעל תואר אקדמי, ורצוי מתחום הסוציולוגיה.
ההשערה היחידה שלא אוששה היתה כי העמדות כלפי אפליה מתקנת לנשים יהיו חיוביות יותר כאשר המראיין הינו בעל תואר אקדמי לעומת מראיין סטודנט.
לדעתי יש לערוך סקר מקיף בו יבחנו גם שיטות שונות וכן השפעת מראיינים שונים. יש לחלק שאלונים גם ע"י דוקטורנט גבר, וסטודנט לסוציולוגיה גבר, על מנת לבדוק האם הוא שונה מנשים.
ביבליוגרפיה
מאור, ע. (1997), "נשים הכוח העולה - קידום הנשים בעבודה - ניפוץ "תקרת הזכוכית", הוצאת ספריית פועלים.
"נשים בראי הסטטיסטיקה" (1998). לקט נתונים מפרסום שדולת הנשים.
ברוך מאיר, הדחקה הסתגלות וקבלה עצמית, בר אילן, 1971.
הורניק יעקב (עורך), סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1988 עמודים 71-72.
Acker, j. (1990), "Hierarchies, jobs, bodies: a theory of gender organizAtions", Gender society.4.
Alreck Pamela L; Settle Robert B; Planning your survey, American Demographics; Ithaca; Aug, 1995.
Casicio, w.f. (1998), "Applied psychology in human resource management". New- jersy
Connell, r.w.(1994), "The state gander and sexual politics:theory and appraisal", In h. Lorraine radtke and henderikus j. London.
Cannel c.f. Et all, The influence of interviewers and respondent psychological and behavioral variabeles on the reporting in household interviwes, Washington 1968.
Catania a j (19960, "effect of intervier gender, interviwer choice and item wording on responses to questions conceRning sexual behavior", Public opinion quarterly, 60 pp.345-375.
Collins martin, "interviewer varibility: a review of the problem",Jounal of market research society", 1980.
Emily w. Kane laura j macaulayת "Intervierwer gender and gender attiudes", Public opinion qUartely volume, 1993, pp.1-28.
Huddy leonie et all (1997), "the effect of interviewer gender on the survey response", political behavior, 19, 3, pp.197-209.
Leeuw Edih D; Van der zouwen Johannes, Data quality in telephone and face to face surveys : a comparative meta- analysis, Telephone survey methodology ,New York , John wiley sons,1988.
Rand t.m. wexley k.n. (1975), "demonstration of the effect similar to me in simulated employment interviews", psychological report, 36, pp.535-544.
Reinecke j and peter schmidt, (1991) Explaining interviewer efect and respoNdent behavior", in Measurment errors in surveys Tucson 1990.
Touraneau r and tom smith (1996), "asking sensitive questions", public opinion quarterly, 60, pp.275-304.
Weinman g (1991), "the influentials:: back to the concept of opinion leaders", Public opinion quarterly 55 pp.267-279.
WILLIAM S.(1994) "INTERVIEW MODE EFFECTS IN SURVEYS OF DRUG AND ALCOHOL USE" PUBLIC OPINION QUARTERLY, ,210-239.
שאלון
שלום. אודה לך אם תקדיש לי דקה מזמנך.
שאלון זה הינו חלק ממחקר מקיף שנערך במסגרת מחקר אוניברסיטאי השאלון הינו אנונימי ותוכן התשובות ישמרו בסודיות וישמשו למחקר בלבד.
השאלון מנוסח בלשון נקבה אך הוא פונה גם לגברים.
לפניכן מספר שאלות בנושאים דמוגרפיים ושאלות בנושאי שביעות רצון בעבודה מול השחיקה המתמשכת.
צייני מ1- ועד 5 כאשר 5 מציין כי הנך שבעת רצון מאוד מהנאמר ו1- מציין כי אינך שבעת רצון מנאמר או שאינך מסכימה עם הנאמר.
תודה על שיתוף הפעולה
שחיקה
(1= במידה רבה מאוד, 2= במידה רבה 3= במידה מסוימת 4= לא 5 = כלל לא)
עד כמה הנך חשה שחוקה מהעבודה במקום הנוכחי?
האם האוירה בעבודה עוזרת לך להלחם בשחיקה?
במשך החודש האחרון באיזו שכיחות הרגשת את התופעות הבאות בעבודתך?
ירידה ביעילות העבודה
קושי בריכוז
חוסר רצון להמצא בעבודה
שביעות רצון (1= במידה רבה מאוד, 2= במידה רבה 3= במידה מסוימת 4= לא 5 = כלל לא.
באופן כללי, האם הנך שבעת רצון מתפקידך הנוכחי?
מהי מידת שביעות הרצון מהממונים עליך?
האם הנך מרוצה משכר עבודתך?
האם הנך שבעת רצון מאפשרויות הקידום שלך בארגון?
האם הנך שבעת רצון משעות העבודה?
האם הנך שבעת רצון מהיכולת לבטא את כישוריך וידיעותיך בעבודה?
אפליה
12. האם את חשה אפליה ע"ב מיני באפשרויות הקידום?
13. האם את חשה באפליה ע" מיני בשכר?
14. האם את סבורה כי ישנה אפליה בקבלה לעבודה?
15. תפקיד המנהל שונה בין החברות, לצורך אחידות המחקר ברצוני להגדיר את תפקיד המנהל/ת באופן הבא: מנהל/ת הינו עובד האחראי על עובדים אחרים, ו/או בעל השפעה בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות בדרגים השונים בחברה.על פי הגדרה זו, מהו אחוז הנשים המכהנות בתפקיד ניהולי בחברה, מסה"כ העובדים המכהנים בתפקיד ניהולי ?
פחות מ- 10% מנהלות מסה"כ המנהלים בחברה
כ- 25% מנהלות מסה"כ המנהלים בחברה
כ- 50% מנהלות מסה"כ המנהלים בחברה
כ- 75% מנהלות מסה"כ המנהלים בחברה
קרוב ל- 100% מנהלות מסה"כ המנהלים בחברה
16. האם את סבורה כי בחברה בה את עובדת, מנהל ומנהלת בתפקיד זהה מקבלים שכר זהה, המנהל מקבל יותר או שהמנהלת מקבלת יותר?
מסרב להשיב
לא יודע
מנהלת מקבלת יותר
מנהל מקבל יותר
אין הבדל
שכר יסוד
מסרב להשיב
לא יודע/
מנהלת מקבלת יותר
מנהל מקבל יותר
אין הבדל
תנאים נלווים
מסרב להשיב
לא רלוונטי
מנהלת מקבלת יותר
מנהל מקבל יותר
אין הבדל
אופציות
השאלות הבאות מתייחסות למידת תפוקתך בעבודה
(דרגי בסולם : 1 - מעט מאוד 5 - הרבה מאוד)
17 .האם את עושה עבודה נוספת במחלקתך מעבר למה שמוטל עליך?
18 .באיזו תדירות את מוכנה להישאר בעבודה שעות נוספות, כדי לסיים את העבודה ללא תשלום?
19.באיזו מידה את\ה מסכימים כי יש לתת לנשים עדיפות על מנת לתקן את הפער ?
20 .באיזו מידה את חשה כי את ממצאת את יכולתך בעבודה?
משתני רקע
אנו זקוקים לפרטים אישיים הבאים על מנת שנוכל לבצע את הניתוחים הסטטיסטים בצורה נכונה ומהימנה. להזכירך השאלון הינו אנונימי ושמירת הנתונים ותוכן התשובות ישמרו בסודיות.
זויג העובד:
זכר
נקבה
המצב המשפחתי:
רווק
נשוי/ה
נשוי/ה עם ילדים
גרוש/ה
אלמן/ה
מספר ילדים:
ללא ילדים
עד שני ילדים
עד ארבע ילדים
מעל לארבע ילדים
השכלה: ____________________
תיכונית
הנדסאי
תואר ראשון
תואר שני
אחר
הותק שלך בארגון הנוכחי:
עד שנתיים
עד שלוש שנים
עד חמש שנים
עד עשר שנים
מעל עשר שנים
כמה ימים בשבוע הנך עובד/ת ? __________
היקף משרתך(באחוזים): ____________
האם את/ה אחראי/ת על עובדים ?
כן
לא
"נשים וגברים בראי הסטטיסטיקה" הוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרץ 2000.
1
1

תגים:

זויג · מין · עמדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת ההשכלה, המומחיות ומין המראיין על עמדות המרואין", סמינריון אודות "השפעת ההשכלה, המומחיות ומין המראיין על עמדות המרואין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.