היישום אינו מחובר לאינטרנט

ליסנדרוס וקץ המלחמה הפלופונסית

עבודה מס' 060162

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תאור שלביה האחרונים של מלחמת פילופונס, המלחמה החשובה של העת העתיקה, תוך התמקדות בחלקו של ליסנדרוס.

5,346 מילים ,20 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא - שלהי מלחמת פילופוניס
ליסנדרוס
מינוי ליסנדרוס וההצלחות הראשונות
חילוף ההנהגה והמפלה הראשונה
שובו של ליסנדרוס
נפילת האימפריה האתונאית
גורלה של אתונה לאחר המפלה
קץ המלחמה
סיכום ומסקנות: סיום המלחמה - ניצחון ספרטני או מפלה עצמית אתונאית?
רשימה ביבליוגרפית

מבוא - שלהי מלחמת פילופוניס
התעצמות האימפריה האתונאית, שהתפתחה מהברית האטית-דלית1, אותה הנהיגה - הביאה להתנגשות כמעט הכרחית עם יריבתה המסורתית - ספרטה, ובנות-הברית הפלופונסית שהתקיימה בהנהגתה של זו האחרונה. ספרטה ובנות-בריתה חששו, ככל הנראה, מפני כוחה ההולך וגובר של האימפריה האתונאית, עד כי אסרו מלחמה עליה על-מנת לעצור מגמה מדאיגה זו מבחינתם, שהייתה עלולה להגיע עד לכדי תכתיבים אתונאים ליוון כולה.2
הייתה זו מלחמה ארוכה מאוד, שנמשכה 27 שנים (404-431) בטרם הוכרעה. בחיבור זה אתמקד בשלביה האחרונים של מלחמה זו, באירועים החשובים שאירעו בשלבים אלה ובדמות-המרכזית שהביאה להכרעה החד-משמעית כל-כך במלחמה ארוכה וחשובה זו, 3 שנתפסת כ"מלחמת העולם" של יוון העתיקה.4
כרקע חשוב לדיון שיבוא להלן, ראוי לציין מספר גורמים שהיו בעלי משקל רב, לטעמי, כמעט בכל השלבים האחרונים של המלחמה - ושהטו את הכף לטובת ספרטה, בסיכומו של דבר, ולכן יש לשים אליהם לב במיוחד.
הגורם הראשון שיש לציין הוא החלטת הפרסים לחתום חוזה עם ספרטה5, שהסעיף החשוב בו, מבחינת הספרטנים, היה ההתחייבות של פרס לשאת בכל הוצאות המלחמה של הלקדאימונים.6
המימון היה בעל חשיבות ראשונה במעלה, כיון שהצי של הפילופונסים נבדל מן הצי האתונאי מבחינת צוותי האניות ומבחינת התפקיד שהוטל עליו: הפיקוד על כל השייטת היה בידי מפקדים ספרטניים, ובראש כל הצי עמד מפקד עליון ספרטני, הנוורכוס, שנתמנה לתקופה של שנה אחת, בלי אפשרות של הארכה או מינוי מחדש. מלבד הפיקוד הבכיר וכמה יועצים שנלוו למפקדים, לא היו ספרטנים בצי; גם מספר הפלופונסים היה קטן: בכל אנייה היו כמה קצינים ומספר חיילים (עד 20), הופליטים ואחרים; החותרים במשוטים והמלחים האחרים היו שכירים זרים. משום כך, קיום הצי היה עבור הפלופונסים בעיקר עניין של כסף, ואבדן אניות כמעט ולא היווה פגיעה בכוח האדם של הברית הפלופונסית.7
מנגד, הצי האתונאי אוייש בעיקר באזרחים אתונאים ומומן, על-פי-רוב, על-ידי אתונה עצמה, עניין שבצד הזכות שלו העניק יתרון איכותי חשוב, מבחינת כוח-אדם ומוטיבציה של הצי האתונאי, אך החסרון היה שאובדן אניות אתונאיות היווה מכה קשה עבורם ונתפס לעתים כאסון-לאומי. אשר על כן, ההשפעה ניכרה לא רק במישור המערך הכלכלי-מלחמתי אלא גם ובעיקר במישור הרגשי-מורלי, שהתברר כמשמעותי מאוד בשלביה הסופיים של מלחמה זו, כפי שניווכח לראות.
גורם חשוב נוסף, שמעט קשה להגדירו באורח חד-משמעי, היה "הלך-הרוח" ששלט באתונה באותה תקופה, היריבויות הפנימיות והנטייה לתרץ כל כישלון בבגידה או קשירת-קשר8 - עניין שהוביל לטעויות קשות בשיקול דעת, שבין היתר הביא לסילוקם של מפקדים אתונאים, דוגמת אלקיביאדס, שהיו בעלי יכולת וכשרון לסיים את המלחמה, יש להניח, דווקא בניצחונה של אתונה.
הזכרנו כי קיימת דמות-מרכזית במאורעות שלפנינו - אדם שניצל לטובתו ניצול מזהיר את צרוף הנסיבות הבלתי-רגיל שנזדמן לידיו והעלה אותו לגדולה, וידע להפיק את מירב התועלת מהמשגים והחולשות האתונאיות - קטנות כגדולות.
לאדם זה קראו ליסנדרוס, ומן הראוי שנתחיל את דיוננו דווקא בו.
--------------------------------------------------------------------------
1. על מקורות הברית האטית-דלית והתפתחותה לאימפריה האתונאית ראי בעיקר: ;1988] Powell עמ' 1969] Kagan ;[54-15; עמ' .[48-31
2. זו דעתו של תוקידידיס [א', כג'] באשר לסיבה האמיתית שבשלה התחוללה המלחמה, אף כי היא לא נאמרה מעולם בפה מלא. רוב החוקרים בימינו מקבלים השקפה זו, אך ישנם אחדים הטוענים כי הייתה, למעשה, היגררות הן של הספרטנים והן של האתונאים הרבה מעבר לכוונותיהם - והמלחמה פרצה בשל הערכות מוטעות, חוסר הבנה ומעורבות בתקריות חסרות משמעות רבה. ראי עמית [1984; עמ' .[354
3. מלחמה זו הייתה לנקודת-מפנה בתולדות יוון, וכבר תוקידידיס מעיד על חשיבותה, כיום הכל יודעים עד כמה צדק, ומכאן גם מידת ההתפעלות הרבה ממפעלו ההיסטורי הראשון במעלה של תוקידידיס, לצד מאפייני כתיבתו ההיסטורית הייחודית - שהייתה למופת עד ימינו אנו. ראי עמית [שם] - ופירוט המקורות שהוא מביא המתייחסים לחשיבות תוקידידיס כהסטוריון.
4. שם, עמ' .352
5. תוקידידיס [ח', יח'; ח', לז'; ח', נח'] מוסר על שלושה חוזים, שהאחרון שבהם נחתם באביב 411. האינטרס הפרסי העיקרי בחוזה זה, היה גירושה של אתונה מאסיה הקטנה - ואולי גם דילול כוחה הימי, שהיה מרשים מאוד.
6. זהו השם שבו מכנה תוקידידס את הספרטנים - שלכינוי אחרון זה זכו על שם העיר הראשית שלהם ספארטה. ראי תוקידידיס [א' , י', הערה .[2
7. עמית [1984; עמ' .[387
1983] Strauss .8; עמ' .[34

מקורות:

משה עמית, תולדות יוון הקלאסית, מאגנס, ירושלים, 1984.
דוד אשרי, הערך: "ליסנדר - ליסנדרוס", אנציקלופדיה עברית, כרך כא', החברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, ירושלים ותל-אביב, תשכ"ט. טור 854.
A. Andrewes, "Spartan Imperialism?", in: P. D. A. Garnsey and C. R. Whittaker (ed.), Imperialism in the Ancient World, Cambridge, 1978.
A. Andrewes, "Two Notes on Lysander", Phoenix 25, 1971. pp. 206-226.
Paul Cartledge, Agesilaos and the Crisis of Sparta, London-Baltimore, 1987.
J. Fairweather, "Fiction in the Biographies of Ancient Writers", Ancient Society 5, 1974. pp. 231-275.
W. S. Ferguson, "Sparta and the Peloponnese", "The Fall of the Athenian Empire", in: The Cambridge Ancient History, (vol. V), Cambridge U. Press, 1927 (1979).
C. D. Hamilton, "On the Perils of Extraordinary Honors: the Cases of Lysander and Conon", Ancient World 2, 1979. pp. 87-90.
Donald Kagan, The Outbreak of the Peloponnesian War, Ithaca-London, 1969.
David M. Lewis, "Sparta as Victor", The Cambridge Ancient History, (vol. VI), Cambridge U. Press, 1994. pp. 24-44.
Irad Malkin, Myth and Teritory in the Spartan Mediterranean, Cambridge U. Press, 1994.
Anton Powell, Athens and Sparta, Portland, 1988.
D. A. Russel, "On Reading Plutarch's Lives", Greece Rome (n.s.) 13, 1966. pp. 139-154.
David Sansone, "Lysander and Dionysius", Classical Phillology (76), 1981. pp. 202-206.
Robin Seager, "The Corinthian War", The Cambridge Ancient History, (vol. VI), Cambridge U. Press, 1994. pp. 97-100.
Barry S. Strauss, "Aegospotami Reaxamind", American Journal of Phillology 104, 1983. pp. 24-35.
H. D. Westlake, "Individuals in Xenophon, Hellenica", in: Essays on the Greek Historians and greek History, Manchester, 1969. Pp. 203-225.

תגים:

דלית · האטית · הברית · העתיקה · יוון · כורש · ליסנדרוס · מלחמת · ספרטה · פילופונס · פרס · תוקידידס

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ליסנדרוס וקץ המלחמה הפלופונסית", סמינריון אודות "ליסנדרוס וקץ המלחמה הפלופונסית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.