עבודות [1180-1188] מתוך 3466 :: [עמוד 132 מתוך 386]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68828 SHOPPING CART DISABLED
זכויות סוציאליות למהגרי עבודה/עובדים זרים, 2010.
השוואת זכויותיהם הסוציאליות של העובדים הזרים מול אלה של העובדים ישראליים.
21,548 מילים (כ-66.5 עמודים), 110 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חדשות לבקרים מתפרסמות בעיתונים כתבות המתייחסות למעמדם של העובדים הזרים בישראל בהקשרים שונים.
בתאריך 10.4.03 פורסמה כתבה בעיתון גלובס שכותרתה "אני מציע שיפרישו הטבות סוציאליות לעובדים זרים כספים אלה יישמרו בקרן, והעובדים הזרים יקבלו את כספם כשיעזבו את הארץ" (פרופ' רפי מלניק). מאידך גיסא, בכתבה שפורסמה בעיתון ידיעות אחרונות מתאריך 28.03.08 תחת הכותרת "ארגון זכויות אדם בינלאומי: ישראל מנצלת עובדים זרים". הכתבה מציגה דו"ח מיוחד שחיבר הארגון  (FIDH)המציג את אופן הניצול של העובדים הזרים בישראל: "זכויותיהם של עובדים זרים מופרות באופן שיטתי, שני שלישים מהעובדים שוהים בישראל באופן בלתי חוקי, וחוששים לדווח על ניצול במקום העבודה, מחשש שיגורשו".
הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם קראה לישראל לחתום על אמנת האו"ם להגנה על זכויות עובדים זרים ולהתחייב ליישם את עיקרי האמנה. דובר במשרד החוץ בירושלים, יונתן פלד, הגיב על הדו"ח: "ישראל היא מדינה דמוקרטית ושומרת חוק, שאזרחיה נהנים מחירות ומכל הזכויות הדמוקרטיות, וזה נכון גם לגבי תיירים ועובדים זרים".
אין ספק כי מעמד העובדים הזרים בישראל מעורר תהיות רבות, גם חוקרים רבים ניסו לפענח סוגיה זו, בעזרת מחקרים  רבים. "כל חבר שלגביו עומדת אמנה זו בתקפה מתחייב לנהוג במהגרים הנמצאים בהיתר בתחומי ארצו, ללא הפלייה מטעמי אזרחות, לאום, דת או מין, יחס שלא יהא נופל מזה שהוא נוהג באזרחיו שלו" (מתוך אמנה מס' 97 של ארגון העבודה הבינ"ל).

שאלות המחקר שהנני מעלה בעבודתי הן: האם קיימת הלימה בין הזכויות הסוציאליות המגיעות על פי חוק לעובד ישראלי לבין אלו המגיעות לעובד זר, וכן האם ההתאמה בזכויות מתקיימות בפועל.

המתודולוגיה בה בחרתי להשתמש הינה סקירה וניתוח של חומר ספרותי רלוונטי הכולל מאמרים בנושא, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דו"חות ממשלתיים, המוסד לביטוח לאומי ונתונים מארגונים המגינים על זכויותיו של עובד זר: קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח, מכון אדווה, רופאים למען עובדים זרים, קרן סיוע לעובדים הזרים וכו'.
אסקור את מדיניות הרווחה בישראל כפי שבאה לידי ביטוי בחקיקה ובפסקי דין ואבדוק את יישומם הלכה למעשה.
אבחן את מצבם של העובדים הזרים בשוק העבודה בישראל באופן כללי לעומת עובדים ישראליים.
אסקור את החסמים שעומדים בפני העובדים הזרים מלקבל את זכויותהם, את תפיסתם העצמית ומעמדם בחברה הישראלית.

תוכן העניינים:
1. מבוא                                                
2. סקר ספרות
2 א'. הגדרות
2 ב'. רקע כללי-תופעת מהגרי עבודה בעולם ובישראל
2 ג'. נתונים סטטיסטיים על מהגרי עבודה בעולם ובישראל
3. בטחון סוציאלי למהגרי עבודה בעולם
3 א'. מדיניות רווחה בעולם
3 ב'. אמנות בינלאומיות וכללים בינלאומיים שנקבעו בהסכמים.
3 ג'. ארגון העבודה הבינלאומי I.L.O
4. בטחון סוציאלי
4 א'. עובדים ישראליים
4 ב'. עובדים זרים בישראל
5. גישות שונות ביחס למעמד העובדים הזרים במדינת ישראל
5 א'. גישת הפרשנות הצרה
5 ב'. גישת הפרשנות הרחבה
6. עיצוב מדיניות הרווחה לעובדים זרים בישראל
6 א'. חוקים
6 ב'. פסקי דין
7. יישום מדיניות ובעיית החסמים
7 א'. רקע תיאורטי
7 ב'. החסמים המונעים מעובדים זרים את קבלת הזכויות.
7 ג'. קשיים באכיפת החקיקה המגנה.
8. סיכום
8 א. מסקנות ודעה אישית בנושא.
8 ב. המלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
גוטליב ואמיר (2005) ציינו את דחיקתם של עובדים ישראלים מעוטי השכלה מתעסוקה במגזר העסקי ואת ירידת שכרם כתוצאה מכניסתם של עובדים זרים. המחברים מצאו גם כי בשנים 1990-2000 הסתברות היציאה מתעסוקה, ואף הנשירה מכוח העבודה, בקרב גברים ישראלים צעירים מעוטי השכלה שעבדו בענפי הבינוי והחקלאות, ששיעור העסקת הזרים בהם גדל הייתה גבוהה ביחס לקבוצות אחרות.
בקרב קובעי מדיניות מקובלת ההנחה כי הזרים דחקו את ישראלים מיעוטי השכלה ממקומות עבודתם, ואולם הנחה זו טרם בוססה דיה בדרך מחקרית.
 
עבודה מס' 68827 SHOPPING CART DISABLED
אבטלת אקדמאים בישראל, 2010.
מהם גורמי המוטיבציה לחזרה לעבודה בקרב אקדמאים מובטלים?
7,088 מילים (כ-22 עמודים), 25 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אוכלוסיית האקדמאים החלה גודלת בשנות התשעים עם הצורך הגובר לידיים עובדות משכילות ועם ייסודן של מכללות רבות שהקפיצו את מספר האקדמאים במאות אחוזים (הלר, 2002). אקדמאים אלו חוו עדנה כלכלית ונהנו משכר בשיעור גבוהה בממוצע של 20% מיתר השכירים במשק (בר צורי, 2004). בשנים אלו הובן כי ללימודים הגבוהים ישנה השפעה מכרעת על השכר במה שנודע כ"יחס התשואה על ההשכלה" (מועלם ופריש, 1999; Weisberg and Meltz, 1999). עם זאת שינויים מאקרו כלכליים והצפת השוק הובילו לאבטלה גם אצל אוכלוסיית השכירים האקדמאים ומספר המובטלים בהם עולה לאורך השנים האחרונות באופן עקבי (טולידנו, 2008). כמו כן, נמצא כי אקדמאים רבים אינם עובדים במקצועות שיועדו להם, או שבוחרים להיות מובטלים מרצון, עקב דמי האבטלה הגבוהים שהם מקבלים ומנצלים את חוק ביטוח אבטלה לרעה (הלר, 2002; בר צורי, 2004; גץ ואחרים, 2007; רגב, 2004).

משום האמור לעיל ישנו ניסיון תדיר להחזיר את המובטלים למעגל העבודה, היות ואקדמאי המקבל קצבת אבטלה מהווה פגיעה כפולה למדינה, הן באיבוד הון אנושי, והן בהסתמכותו על קצבאות שיכלו להיות מיועדות לאחרים שצריכים אותן יותר (מתוך אתר משרד התמ"ת ). יחד עם זאת אקדמאים רבים אינם ששים לחזור למעגל העבודה, משום פרמטרים אישיים כגון פגיעה בסטאטוס בעבודות החדשות שמוצעות להם, היעדר סיפוק אישי, שכר שונה וניסיון לניצול המדינה ודמי האבטלה, תוך כדי ראיית תקופת האבטלה כסוג של חופש )בר צורי, 2004; ישיב, 2000; רגב, 2004; בן עמי-סונין, 2009).

לאור האמור לעיל, בעבודה זו ארצה לבחון מהם גורמי המוטיבציה שיכולים להחזיר את המובטל למעגל העבודה. זאת היות ומובטלים רבים מעדיפים את הבטלה ואת הנוחות של דמי האבטלה על מציאת עבודה. יחד עם זאת מחקרים רבים מראים כי האבטלה פוגעת בפרמטרים אישיים כמו הסטאטוס והסיפוק האישי, אלמנטים היכולים לעודד פרט לחזור למעגל העבודה, באם יטופלו בצורה נכונה על ידי הרשויות המתאימות (גל ווייס, 2005). אל מול האמור לעיל, השערתי היא שעבודות שיפנו ו/או יאתגרו את הגורמים הללו, יגרמו למובטלים האקדמאים לחזור למעגל העבודה. לצורך בחינת השערתי אבצע מחקר כמותי בו אבחן את עמדותיהם של מובטלים אקדמאים בנושא.

בפרק המחקרי אספתי כ-15 נחקרים כאשר המשותף לכולם שהם אקדמאים (בעלי תואר ראשון במקצועות חופשיים) והינם מובטלים. לכל הנחקרים חילקתי "שאלון סגור" ובו מספר שאלות שבוחנות את עמדותיהן כלפי מושא עבודתי- אבטלת האקדמאים בישראל. השאלות שניסחתי ויוצגו להלן, חוברו בהשראת עבודתם של גל וויס (2005), הלר (2002), בר צורי (2004) וישיב (2000). עבודות אלו עוסקות באבטלה, משמעותה ובהשפעת האבטלה על האקדמאים בישראל.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1. שוק העבודה הישראלי
2.2. אבטלה ודמי אבטלה בישראל
2.3. אקדמאים בישראל
2.4. אבטלת אקדמאים
3. מתודולוגית המחקר
3.1. מהלך המחקר
3.2. שאלת המחקר
3.3. השערת המחקר
3.4. השאלות שנשאלו קבוצות המחקר
4. המחקר - חלק מעשי
5. סיכום ממצאים
6. דיון ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הקמתן של מכללות רבות נעשתה כחלק מן הניסיון "להוריד את הלחץ" מן האוניברסיטאות ולהעלות את איכות הלמידה. כאשר בפועל הדבר הוליד שטף רב של מקצועות לימוד אקדמאים שלא היו מתוכננים ללמידה במכללות ולהצפת שוק העבודה באקדמאים בעלי תואר ראשון, וכיום גם בעלי תואר שני (הלר, 2002). עם זאת, יציאתם של בוגרים אקדמאים רבים לשוק העבודה הישראלי עלתה בצורה יפה בעיקרה, זאת הודות לצמיחה מואצת, מעבר לשוק עבודה גלובאלי המתבסס על כישורים אישיים, צמיחת תעשיית עתירת ידע וביקושים ערים למקצועות חופשיים (בר צורי, 2004; אחדות, לביא וסולה, 2000).
 
עבודה מס' 68825 SHOPPING CART DISABLED
עתיד התארגנויות עובדים בישראל, 2011.
סקירת השינויים שחלו בהתארגנות העובדים מלפני הקמת המדינה ועד לשנים אחרונות, תוך התייחסות לשינויים במדיניות הממשלה.
7,125 מילים (כ-22 עמודים), 30 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדינת ישראל כמו מדינות רבות בעולם המערבי עברה שינויים גדולים במבנה המשק בשנים אחרונות.ממשק די קטן ויחסית סגור עם מגזר ציבורי גדול, ממשלה ששולטת על הבנקים חברת התקשורת וחברות גדולות אחרות, הפכנו להיות למדינה עם משק חזק וצומח, חברה בארגון המדינות המפותחות OECD. המדינה שפסחה את המשבר הכלכלי של 2008-2009 בצורה הטובה ביותר בעולם,שהפגיעה בכלכלתה כתוצאה מהמשבר הייתה מזערית וכבר היום כאשר בשאר המדינות מרגישים את התוצאות של המשבר המשק הישראלי השאיר אותו מאחוריו ודוהר קדימה לעבר צמיחה של כ-4% בשנת 2010 יותר מהצמיחה הצפויה בכל המדינות המפותחות. המדיניות הכלכלית של ישראל מקבלת  מחמאות רבות מכלכלנים בכירים בעולם וראש הממשלה ושר האוצר הפכו להיות למרצים מבוקשים בכל כנס כלכלי.
ישראל הפכה להיות חברת של כבוד בכפר הגלובלי. אך כדי להיות שייכם למשפחת העמים מבחינה כלכלית מדינת ישראל הובילה שינויים רבים בכלכלתה,פתיחת השערים לכניסה ויציאה של הון מחו"ל ולחו"ל,רפורמות גדולות כמו ביטול שער האלכסון במסחר במט"ח, הפרטה, מעבר מפעלי תעשייה רבים לחו"ל בגלל עלויות כוח אדם, הם חלק מהתוצאות של הגלובליזציה.לשינויים אלה הייתה השפעה מכרעת גם על התארגנויות עובדים ואחוז העובדים המאוגדים ירד רבות עם השנים.
בעבודה זו אנסה לענות על השאלה: "האם השינויים שחלו במשק הישראלי בשנים אחרונות יגרמו להתחזקות או היחלשות התארגנות העובדים?" תוך כדי סיקור של השינויים שחלו בהתארגנות העובדים ב-90 שנות קיומה של הסתדרות העובדים, תוך התמקדות במגמות שהיו בהתארגנות, כמו כן אתאר את השפעתו של יו"ר הסתדרות הנוכחי עופר עיני על ההתארגנות והאם התחרות החדשה שקיימת בין ארגוני העובדים טובה להתארגנות.

תוכן עניינים:
מבוא
מצב התארגנות עובדים בארץ, עבר הווה ועתיד
תמורות שחלו במשק הישראלי בשנים אחרונות
השפעתו של עופר עיני על מצב ההתארגנות במשק
תחרות בין ארגוני עובדים,האם זה טוב להתארגנות?
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשנים שבין 2000 ל-2006 אפשר היה להצביע על חיזוק הכיוון הנאו-ליברלי של הכלכלה והחברה הישראלית, כיוון שבא לידי ביטוי גם במערכת יחסי עבודה.בשנים אלו התקיימו שביתות ממושכות בסקטור הציבורי, תהליכים של פירוק התפיסה בדבר שותפות בין המדינה לבין ארגוני העובדים והמעסיקים, תהליכים של ביזור משא ומתן, רפורמות רחבות היקף במדיניות הרווחה, המשך ניתוק הזיקה שבין האיגודים המקצועיים למערכת הפנסיונית ועוד. משתנים נוספים המשפיעים בדרך כלל על צפיפות הארגונית - כגון חשיפה לתהליכים כלכליים גלובליים, ירידה בערך המוסף של ההסכם הקיבוצי לעומת הליכי רגולציה, היחלשות במבנה הארגוני של ההסתדרות הכללית וביזור המערך הארגוני - מובילים להערכה שלפיה חלה ירידה נוספת בצפיפות הארגונית מאז המדידה האחרונה בשנת 2000.
 
עבודה מס' 68823 SHOPPING CART DISABLED
המורים בבית הספר במגזר הערבי בישראל , 2011.
בחינה תמציתית של תפיסת מקצוע ההוראה במגזר הערבי.
1,991 מילים (כ-6 עמודים), 4 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בית הספר הוא מוסד חברתי חינוכי שבו הבאים בשעריו רוכשים ידע והשכלה אך בנוסף רוכשים גם מיומנות חברתית לתפקוד טוב יותר בחברה (חורי-ותד,2008/09). אלחאג' מתאר את המורים כהון האנושי של מערכת החינוך והחברה וכל ניסיון לקדם את מערכת החינוך מחייב השקעה במורה ובהעצמת יכולותיו לתפקד כמנהיג חינוכי. ניסן מוסיף כי מנהיג חינוכי הוא בראש ובראשונה מחנך ורק אח"כ מנהיג למפעל חינוכי וקשה להפריד בין ערכיו לעבודתו (חורי-ותד, 2008/09).
"מורה טוב" הוא מושג ייחודי שהפרט מייחס לו תכונות שונות אשר מושפעות מחוויותיו האישיות, מניסיונו לאורך השנים ומן הזהות התרבותית שרכש מילדותו. מחקרים מתארים את המורה הטוב כמורה לחיים של תלמידיו, אדם המחנך לתרבות וכמי שמפתח את אישיות הפרט, כך שבמשך כל חייו התלמיד יזכור לטובה את האיכויות שאותו מורה העניק לו. (עואד, זועבי  וחליל, 2010).
לסגנון הניהולי בביה"ס השלכות ישירות על אקלים ביה"ס והוא משפיע ישירות על המורים והתלמידים. סגנון ניהולי דמוקרטי מבוסס על עקרונות של שוויון,חירות ורציונאליות ומאופיין על ידי פתיחות ושיתוף פעולה. בתי ספר בעלי סגנון ארגוני דמוקרטי מזוהים לעיתים קרובות כבתי ספר יעילים בהם שוררת אווירה חיובית אשר תורמת לשביעות רצון אישית, חברתית ומקצועית של המורים. שביעות רצון של המורה קשורה לתפיסת העצמי ולתפקודו בכיתה, דימוי עצמי חיובי מקרב את המורה לתלמידיו.(שכטמן, זועבי וכץ,1992)
בתי הספר הערביים בישראל ממלאים כיום שתי פונקציות סותרות: מצד אחד הם מעבירים את מורשת התרבות הערבית המסורתית, ומצד שני הם מחדירים שינויים למערכת, בהשפעת החברה הרחבה אשר בה הם מתקיימים. השאלה היא איפה נמצאים המורים והמנהלים בתוך מערך אמביוולנטי זה.
בעבודה זו אעמוד על דמותו של המורה הערבי בבית הספר, אבדוק כיצד משפיעה המסורת הערבית על תפקודו בכיתה וכיצד משפיע האקלים החברתי בבית הספר על המורה. מקצוע ההוראה נתפס כמקצוע יוקרתי במדינת ישראל, אך האם זה אכן כך גם בעיני המורה הערבי? האם ההוראה בעיניו היא מקצוע לחיים או מקום עבודה?
מערכת החינוך מושתתת על ערכי החינוך הדמוקרטי. מנקודת מבטי בתי ספר ערבים בעלי סגנון דמוקרטי ופתוח נהנים מיתרונותיו של סגנון זה ועתידים להשפיע באופן חיובי על הנוער הערבי במדינת ישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' : השפעת המסורת הערבית על המורה
פרק ב' : אקלים חברתי בבית הספר והשפעתו על המורה הערבי
פרק ג' : מקצוע ההוראה בעיני המורה הערבי
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת קורס הדרכה ביבליוגרפית.

מתוך העבודה:
אלחאג' טוען כי החברה הערבית נחשבת כחברה קולקטיבית ומסורתית אשר מנסה לשמר את ערכיה וזאת על מנת לשמור על זהותה הערבית. עד תחילת שנות ה-80 נאסר על המורים במגזר הערבי לדון בכיתה על נושאים רגישים כגון הזהות הלאומית וזכויות אזרחיות . אזרחי המדינה הערבים ציפו מהמורים, הנחשבים מבחינה מסורתית לאליטה, לחנך את הדור הצעיר ברוח התרבות ואלחאג' טוען כי החברה הערבית נחשבת כחברה קולקטיבית ומסורתית אשר מנסה לשמר את ערכיה וזאת על מנת לשמור על זהותה הערבית. עד תחילת שנות ה-80 נאסר על המורים במגזר הערבי לדון בכיתה על נושאים רגישים כגון הזהות הלאומית וזכויות אזרחיות. אזרחי המדינה הערבים ציפו מהמורים, הנחשבים מבחינה מסורתית לאליטה, לחנך את הדור הצעיר ברוח התרבות והמסורת הערבית ולהיות מנהיגים. אך באותה עת, הממסד ציפה מהמורה הערבי לחנך את הדור הצעיר ברוח האזרחות הישראלית ולדכא כל נטייה לאומית ערבית (חורי-ותד, 2008/09).
 
עבודה מס' 68820 SHOPPING CART DISABLED
מימון וקבלת החלטות - כדאיות השקעה ומחיר הון, 2008.
תרגל הכולל שני חלקים: בחירת פרוייקט להשקעה בחברת GREEN ומחיר ההון בחברת Celtor plc.
2,206 מילים (כ-7 עמודים), 9 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נבחן מס' פרויקטים להשקעה, נראה מס שיטות חישוב של כדאיות השקעה על מס פרויקטים ובעצם נמצא את הפרויקט הכדאי ביותר להשקעה, שיטות החישוב יפורטו ויובאו עד לפתרון מלא.
לטובת חישובים אלו נציג ראשית את חישוב תזרימי המזומנים של הפרוייקטים הצפויים בעקבות ההשקעה, אותם נפרוש על גבי מס' השנים להן מתוכננת ההשקעה.

בהמשך העבודה נעסוק במחיר ההון, חשיבותו ומשמעותו הרבה לחברה, ישנן מס דרכים לחשב את מחיר ההון אלו יפורטו במהלך חלק זה.
נביא לדוגמא חישוב מחיר ההון לחברה במבנה נכסים מסויים ולאחר מכן את מחיר ההון כאשר  מבנה הנכסים שונה ונראה את ההבדל בחישוב המשוקלל.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
חלק א' - חברת GREEN
שיטות חישוב כדאיות השקעה
נתוני הפרויקטים המשמשים לחישוב תזרים המזומנים
חישוב תזרימי המזומנים לכל פרויקט
סיכום חישובי כדאיות השקעה לפרויקטים
גורמים פיננסיים ולא פיננסיים אשר עשויים להשפיע על החלטת החברה

חלק ב' - חברת Celtor plc
מחיר ההון
חישובי מחיר ההון עבור חברת Celtor plc
שיעורי עלות הון נוספים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מחיר ההון :
זוהי העלות הכוללת של מרכיבי ההון אשר משמשים להשקעה את החברה ובעצם מורכב משיקלול מקורות המימון של החברה, משמע הון עצמי והון זר.
משקל כל אחד מאלו מייצג את החלק היחסי בסך ההון של החברה המשקיעה.
בעזרתו ניתן לשער את הריבית או ההנחות בבחינת כדאיות ההשקעה או בדיקת המשך הפעילויות.
ע"י מחיר ההון ניתן להוון תזרים מזומנים צפוי כאשר זה מכיל:
 
עבודה מס' 68819 SHOPPING CART DISABLED
התנהגות אירגונית - סלקום, 2007.
תקשורת אירגונית, מוטיבציה וקבוצות עבודה בחברת סלקום.
4,291 מילים (כ-13 עמודים), 5 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בנושאי התנהגות ארגונית וביישומם בתוך חברת סלקום. אלה מוצגים ע"י
שלושה נושאים: תקשורת ארגונית, מוטיבציה וקבוצות עבודה.
בעבודה תובא התייחסות כללית לנושאים, משמע הצגתם באופן כללי בארגונים/חברות; לאחר מכן נבחרו שני מודלים/ תיאוריות לכל נושא והוצג הקשר (השונה והדומה) בין אלו.
בכל השוואה יוצגו כל פרמטרי התיאוריה ומשמעותם כדוגמת מוטיבציה והצרכים אותם הסביבה אמורה לספק על פי התיאוריה הרלוונטית.
בכל נושא נבחרה אחת התיאוריות ליישום בארגון הנבחר - "סלקום" - ויפורט אופן היישום, מתוכו הוצאו הקשיים הצפויים ביישום ולאלה ניתן מענה / אופן טיפול. מדובר בטיפול מונע, לפני הופעת הקשיים, אך יחד עם זאת מניעה מלאה אינה אפשרית ולכן ניתן להגדיר זאת באופן הנכון כמזעור הקשיים.

תוכן עניינים:
1. הצגת הארגון
2. תקשורת ארגונית - מהי, סוגים, ערוצים, התקשורת הארגונית
2.1 - תיאוריית ארנולד ופלדמן
2.2 - תיאוריית גוצ'קו
2.3 - הקשר בין התיאוריות- גוצ'קו למול ארנולד ופלדמן
2.4 - הקשיים שביישום והמלצות לטיפול באלו
2.5 - סיכום
3. מוטיבציה
3.1 - תיאוריית הצרכים של מקלילנד
3.2 - תיאוריית EIV וורום
3.3 - הקשר בין התיאוריות- מקלילנד למול וורום
3.4 המלצות ליישום בארגון
4. קבוצות עבודה
4.1 - תיאוריית טוקמן וג'נסן
4.2 - תיאוריית ג'ואל וריטצ
4.3 - הקשר בין התיאוריות - טוקמן וג'נסן למול ג'ואל וריטצ
4.4 המלצות ליישום בארגון
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
המדרג הראשוני לתקשורת משמע הבסיסית ביותר היא תקשרות בין אישית זו מתקיימת בין שני אנשים המעבירים אחד לשני מסרים כאלו ואחרים אלו מוצפנים לסימנים ומועברים באמצעות ערוצי תקשורת ישירים,עקיפים וחוצצים המכילים סוגי תקשורת מילוליים ושאינם מילוליים. השלמת מעגל התקשורת מתבצע ע"י פיענוח המשמעויות ומתן המשוב וזו יוצרת זרימה ופותחת מעגל חדש.
התקשורת העוברת בארגון/ חברה ודרכי פעולתה והשפעתה על כלל הארגון מהווה נושא מרכזי בחקר ההתנהגות הארגונית. הרי שהתקשורת מצויה ומתקיימת בכל תהליכי הארגון ובכל שכבותיו, זו מהווה חלק בסיסי בכל תהליכי התשומה, התפוקה וההמרה.
 
עבודה מס' 68811 SHOPPING CART DISABLED
"אפקט המומנטום" במניות הנסחרות במדד ת"א 100 בשנים 2000-2009 , 2011.
סקירת הנושאים: הנחת יעילות השוק, אנומליות, ואפקט המומנטום ומחקר שמטרתו לבדוק האם מתקיים אפקט המומנטום במניות הנסחרות במדד ת"א-100.
6,478 מילים (כ-20 עמודים), 15 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו הסברנו מהי הנחת יעילות השוק, מהן אנומליות, ומהו אפקט המומנטום. הצגנו את הספרות האמפירית בנושאים אלה, וקיימנו מחקר עצמאי ורוחבי שמטרתו לבדוק האם מתקיים אפקט המומנטום במניות הנסחרות במדד ת"א-100.
התקופה שנבחרה לצורך ביצוע המחקר עמדה על 10 שנים, וחתך המדידה היה חודשי. לאחר ריכוז הנתונים עבור כלל החברות למשך התקופה האמורה, בנינו טבלה שהמירה את שווי השוק לתשואה, וטבלה נוספת הגדירה ערכים בינומיים עבור כל מנייה לכל חודש - "1" עבור תשואה הגבוהה מתשואת המדד ו "0" עבור תשואה הנמוכה מתשואת המדד. תצפית נספרה כאשר במשך שלושה חודשים ברציפות המנייה התנהגה באופן זהה (רצף של 111 או 000), ואז נבחנה התנהגות המנייה בשלושת החודשים העוקבים כאשר במידה ובשניים או שלושה חודשים המנייה השיגה תשואה גבוהה מהמדד התצפית נחשבה כמומנטום חיובי בפועל (בעוצמה בינונית או חזקה), ובהתאם חושב גם מומנטום שלילי.
המניות חולקו לענפים השונים כפי המקובל. התייחסות נוספת הייתה גם למניות שלא נסחרו במדד במשך כל תקופת המחקר.

תוכן:            
1. סקירת ספרות
2. השערות המחקר
3 שיטת מחקר
4. תוצאות המחקר
5. דיון ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
1.3 אפקט המומנטום - הרחבה
Lamoureux, C. G. and Lastrapes, W.D הציגו ב-1994 את "אפקט המומנטום" כאנומליה היחידה, הידוע בשוק, אשר עודנה קיימת גם לאחר גילויה, ועל כן חשיבותו. זאת להבדיל מאנומליות אחרות אשר נעלמו לאחר גילוין או שנעלמו וחזרו לפרקי זמן שונים.
וויליאם שארפ, גורדון אלכסנדר וג'פרי ביילי התייחסו בספרם "השקעות - המהדורה השישית" לתופעת "משקיעי המומנטום" והוגדרו על ידם כמשקיעים הבוחרים מניות אשר עלו טרם מועד הרכישה ופשוט "רוכבים" על גל העליות. עוד השלישייה הנ"ל מוסיפה כי המשקיעים נוהגים כך מתוך אמונה כי המניות ימשיכו לעלות אודות לעלייה המתמשכת של עקומי הביקוש שלהן. מצד שני "משקיעי המומנטום" בוחרים מניות אשר ירדו טרם מועד המכירה מתוך אמונה כי המניות הנ"ל ימשיכו לרדת אודות לירידה המתמשכת של עקומי הביקוש שלהן.
 
עבודה מס' 68807 SHOPPING CART DISABLED
השפעת פעילות גופנית על איזון מחלת סוכרת סוג 2., 2011.
סקירה כללית של המחלה ותרומת הפעילות הגופנית לאיזונה.
3,602 מילים (כ-11 עמודים), 14 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סוכרת הינה גורם המוות הרביעי במספר בישראל, אחרי סרטן, מחלות לב ומחלות כלי דם. כמו גם אחת המחלות הכרוניות השכיחות ביותר בארץ ובעולם. בשנת 2007 ע"פ נתוני "התוכנית הלאומית למדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל" מספר החולים במחלה עמד על 292000. מחלת הסוכרת אינה ניתנת לריפוי ותופעות הלוואי שלה כוללות סיבוכים ופגיעות במערכות שונות בגוף. ניתן לצמצם את שיעור החולים במחלה ואת איכות החיים של החולים ומניעת סיבוכים אפשריים של המחלה ע"י הקפדה על אורח חיים בריא הכולל: פעילות גופנית, תזונה נכונה, שמירה על משקל תקין, הימנעות מעישון וכו' (אבני, 2010).
בעבודה זאת נראה כי מחלת הסוכרת הינה מחלה מטבולית המאופיינת ברמת גלוקוז גבוהה מהנורמאלית בדם. המחלה יכולה לגרום לסיבוכים בטווח הקצר (היפוגליקמיה והיפרגליקמיה) היכולים לגרום במקרים קיצוניים להסתיים במוות ולסיבוכים בטווח הארוך הפוגעים באיברי מטרה שונים בגוף (לב, כלי דם, כליות, גפיים תחתונות, ועיניים) ולמחלות שונות שיגבילו את החולה ואף יביאו למותו. ההתמודדות במחלה מצריכה מעקב רפואי צמוד וטיפול תרופתי כרוני, אם זאת, ע"מ לשפר את מצבו של החולה,להביאו לאיזון, למנוע סיבוכים עתידיים במחלה ולהפחית את מינון הטיפול התרופתי יש צורך בשימוש ברפואה התנהגותית המשלבת : דיאטה מאוזנת והפחתה במשקל, פעילות גופנית סדירה, הפסקת עישון, חיי חברה פעילים ואף טיפול פסיכולוגי במקרה הצורך.
פעילות גופנית ודיאטה מאוזנת הינם הגורמים החשובים ביותר היכולים להשפיע באופן ישיר על מצבו הגופני של החולה ומצב בריאותו הכללי מלבד טיפול תרופתי. שינוי באורח החיים והתמדה בפעילויות אלו יביאו את החולה לאיזון של המחלה, מניעת סיבוכים עתידיים והפחתה במינון הטיפול הרפואי.
פעילות ספורטיבית אירובית ואנאירובית משולבת תשיג את התוצאה הטובה ביותר, פעילות זאת צריכה להיות מאושרת רפואית ומבוקרת ע"י החולה עם דגש על העלאת דרגות הקושי של הפעילות ע"מ להשיג את התוצאה המיוחלת ולראות שינוי משמעותי במצבו הגופני של החולה.

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. מחלת הסוכרת
ג. שכיחות מחלת הסוכרת בעולם ובישראל
ד. השפעות מחלת הסוכרת על החולים במחלה
ה. השפעת רפואה התנהגותית באיזון מחלת הסוכרת סוג 2
ו. השפעת פעילות גופנית כאמצעי לאיזון מחלת הסוכרת סוג 2
ז. סיכום ומסקנות
ח. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת לימודי כלכלה ומנהל עסקים.

מתוך העבודה:
הסוכרת היא קבוצה של מחלות מטבוליות המתאפיינת ברמות גבוהות של גלוקוז הנובעות בהפרשת הורמון האינסולין בגוף ו/ או פעילות הורמון האינסולין בגוף. המצב הכרוני של רמות סוכר גבוהות המאפיינות את הסוכרת קשור בנזקים לטווח ארוך, הפרעות בפעולה ובכישלון תפקודי של כמה איברי מטרה בגוף (שוחט ואשכנזי, 2000).
 
עבודה מס' 68798 SHOPPING CART DISABLED
התנגדות לשינוי וכוונה התנהגותית כמנבאות שביעות רצון בעבודה, 2005.
מחקר אמפירי שנערך בארגון בטחוני.
3,480 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נבדקו שתי השערות בנוגע לקשר שלילי של התנגדות לשינוי ושל כוונה התנהגותית להתנגד לשינוי, (בפיקוח על שיתוף העובדים בקבלת החלטות לגבי השינוי) על שביעות רצון בעבודה. רגרסיות לינאריות גילו כי לא ניתן היה לאושש את שתי ההשערות וכי עוצמת הקשרים בין המשתנים הנ"ל ורמת המובהקות של הבדיקה הסטטיסטית נותרה בעינה גם משהוסר הפיקוח על המשתנה שיתוף.
נמצא כי חלק מהמשתנים אינם מתפלגים באופן נורמלי ודומה כי הדבר הקשה על אישוש ההשערות.

בכדי להבין טוב יותר את מהותו ואופיו של המשתנה התנגדות לשינוי במחקר זה נבנו 4 משתנים "מצביים", ו-4 משתנים אישיותיים אשר נבדקו כל אחד בתורו כמנבא של שביעות הרצון בעבודה. התוצאות מספקות מקום להניח כי המשתנה התנגדות לשינוי שייך לקבוצת המשתנים האישיותיים ולפיכך, כמו משתני אישיות אחרים ישנם גורמים הקשורים למקום העבודה אותם הוא אינו יכול לנבא לכשעצמו, כדוגמת שביעות רצון בעבודה. ייתכן כי במשתנה כוונה התנהגותית מוטבעות אינהרנטית השפעות אישיותיות למרות שהוא אינו משתנה אישיותי טהור וייתכן כי זה מה שגרם למובהקות הגבולית בהשערה 2. תרומותיו התיאורטיות והמעשיות של המחקר, והצעות למחקרי המשך מפורטות גם כן.

המחקר נערך בארגון בתעשייה הבטחונית בישראל והתייחס לשני שינויים עיקריים שעברו על יחידות הארגון בשנת 2001. האחד נגע לאיחוד של שתי יחידות בארגון והשני היה מעבר לשיטת ניהול מטריצית. הנבדקים הונחו להתייחס לשינוי המשמעותי יותר עבורם בין השניים.
השאלון שהועבר בין המשתתפים הוא שאלון עמדות שפיתח אורג הכולל שאלות בסולם 1-5 הממפות את המבנה האישיותי של כל נבדק לפי מודל 5 גורמי האישיות, ושאלות בסולם 1-7 (1-לא מסכים כלל, 7- מסכים מאוד) אשר בוחנות את כל האספקטים של התנגדות העובד לשינוי, ותפיסות לגבי השינוי וכלפי מקום העבודה.

מתוך העבודה:
ארגונים רבים משקיעים משאבים גדולים מאוד בפיתוח המשאב האנושי מתוך ראיה שהוא המשאב החשוב ביותר בארגון. פן בולט ביותר של מגמה זו הוא פיתוח שביעות הרצון של המשאב האנושי, מתוך התפיסה שעובדים שבעי רצון יהיו עובדים יעילים, יצירתיים ומחוייבים יותר למקום העבודה.
בנוסף, ההתנגדות לשינוי בארגונים הוא תחום מדעי שהתפתח בעיקר בעשרים השנה האחרונות ובמסגרתו נדונות תופעות של התנגדות של אנשים וקבוצות לשינויים ארגוניים מסוגים שונים.
עד כה, רובם המכריע של המחקרים בחר לעסוק בהתנגדות כגורם מנובא - אם ע"י מין הנחקר (רוזנבלט, תלמוד ורוביו, 1999), ע"י שיתוף העובדים בקבלת החלטות (Coch & French, 1948) או ע"י תכונות אישיותיות כאלה ואחרות (Judge, Thoresen, pucik and welbourne, 1999), ואפילו הקשר ההפוך למטרת המחקר הזה דהיינו הקשר בין שביעות רצון בעבודה להתנגדות לשינוי, אשר נבדק בתרבות המערבית, כמו גם בתרבות לא-מערבית (Darwish, 2000).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אסטרטגיה עסקית
כללי
לימודי עבודה
מוסר בעסקים
מימון
מערכות מידע
משאבי אנוש
ניהול
עיונים וסקרים
פרסום
שיווק
שיטות מחקר
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1180-1188] מתוך 3466 :: [עמוד 132 מתוך 386]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 :: עמוד הבא >>