עבודות [1378-1386] מתוך 2257 :: [עמוד 154 מתוך 251]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 66036 SHOPPING CART DISABLED
סרבנות פוליטית בישראל, 2003.
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמודים), 36 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סוגיית המחויבות הפוליטית של האדם במסגרת החיים במשטר מדיני נדונה בהרחבה במסות השונות של המחשבה המדינית. השאלה המרכזית הינה מידת המחויבות מצידו של האזרח לציית ולקיים את ציווי החוק, שהוא מבחינת תוצר מוחשי של המדינה בתור היותה הישות בעלת סמכות מונופולית לגיטימית של שימוש באמצעי כפייה בהיקף גדול בחברה האנושית.
הדיון בחובת הציות, התהוותה, הנמקתה, וקיומה, החל בימי יוון העתיקה הינו אקטואלי לא פחות בימינו אנו. הוא משתרע על פני קשת מגוונת של הגויות וגישות רעיוניות, החל מההתמקדות האנארכיסטית בקונפליקט שבין סמכות המדינה לבין אוטונומיה מוסרית ועד להעמדת הסוגייה: האם ותחת איזה נסיבות מותר לאזרח, אם בכלל, לא לקיים את חובת הציות כלפי חוקי המדינה שבה הוא חי, ולפיכך מקובלת עליו אפילו במובלע כבעלת סמכויות כפייה לגיטימיים.
במסגרת מדע המדינה מתמקד בדרך כלל הדיון בציות לחוק בשתי גישות:
הראשונה, מתמקדת בדיון התיאורטי של המחוייבות האזרחית (או החובה האזרחית).
הגישה השנייה מתמקדת באי הציות האזרחי, במובן הכללי של "פעולה מנוגדת לחוק המבוצעת במודע ובאופן פומבי ובלתי - אלים אשר נועדה לגרום לשינוי החוק או המדיניות הממשלתית" (Rawls, 1971:364). בגישה זו מושם הדגש בסרבנות פוליטית, היינו בהפרות חוק ובסירוב לציות מתוך מניעים אידיאולוגיים ומתוך אי הסכמה רעיונית כלפי נושא ספציפי הנראה בעיני האזרח כמצדיק הפרת נורמות להתנהגות של כיבוד החוק.
מנקודת ראות תיאורטית סוגיית הסרבנות הפוליטית מהווה את הצד השני של סוגיית המחויבות האזרחית (Pateman, 1979:7)
שאלת הסרבנות הינה אפוא חלק מן הזירה הפולמוסית בארץ, וכך משולב הציבור בישראל בדיון הישן והאקטואלי של המחויבות הפוליטית.

מטרת העבודה הינה לחקור את מערכת היחסים בין האזרח והמדינה כפי שהם מתבטאים בגבולות נכונותו של האזרח לציית לחוקי המדינה. אחת מתכונותיה של אזרחות טובה היא הישמעות לחוק וכיבודו, דבר המאפשר את קיום החיים במסגרת חברתית מדינית דמוקרטית. מאידך, מתנהלים חיים אלו במסגרת של מערכות חוקיות המגדירות, מסדירות, כופות או מגבילות את ההתנהגות ברוב תחומי החיים.
העבודה זו מנסה לעמוד על נקודת המפגש של הקונפליקט העלול להיווצר בין הקביעה  הסמכותית של החוק המתקבל בתנאים דמוקרטיים ועל ידי הסכמת הרוב, לבין העקרונות הערכיים, מוסריים או אידיאולוגיים של האזרח. זו נקודת המפגש בין שתי ריבונויות, זו של מרות החוק כלפי האזרח, וזו של העקרונות המוסריים או הרעיוניים של האזרח עצמו.
מכאן נובעת שאלת המחקר: מה קורה כאשר, על פי השקפת האזרח, נוצר ניגוד בין שתי הריבונויות; האם יסרב האזרח לציית או יפר את ציווי החוק, ואם כך אז מתי, באילו נסיבות וכיצד?.
העבודה נחלקת לשני פרקים:
הפרק הראשון מביא סקירה תיאורטית של נושא המחוייבות הפוליטית - או החובה האזרחית מחד, והצדקות לסרבנות פוליטית מאידך, תוך התמקדות בהוגי הדיעות והגישות העיקריות.
בפרק השני אדון בנושא הסרבנות בישראל ובהתפתחות הסוגייה בשנים האחרונות אתייחס למאפייני המחאה בישראל, הסרבנות, ותקופת ההבשלה לסוגייה זו.

תוכן עניינים:
מבוא - נושא המחקר
החובה האזרחית - הסרבנות הפוליטית - סקירה תיאורטית
סרבנות פוליטית בישראל
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
מערכת היחסים בין האזרח והמדינה מהווה אחת מאבני היסוד בדיון על המחויבות הפוליטית, היינו, על מידת המחויבות של האזרח לציית ולקיים את החוק, שהוא התוצר המוחשי של המדינה בתור היותה הישות בעלת סמכות מונופולית לגיטימית של שימוש באמצעי כפייה בהיקף גדול בחברה האנושית. מתוך עיון בכתבי הרעיון המדיני על סוגיית החובה האזרחית איתרתי, לצורך עבודה זו, שתי גישות פילוסופיות - מדיניות המהוות לדעתי נקודות מוצא אלטרנטיביות בדבר מקור חובת האזרח לציית ולקיים את חוקי המדינה.
 
עבודה מס' 66035 SHOPPING CART DISABLED
פעולת "הסבחה" - כנקודת מפנה בהתפתחותה של מדיניות הגמול בשנות החמישים., 2004.
פעולות הגמול הישראלית - השפעת הדרג הצבאי הבכיר ומקבלי ההחלטות בהנהגת המדינה בהתפתחותה
9,121 מילים (כ-28 עמודים), 25 מקורות, 604.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
  עבודה זו נכתבה מתוך הרצון לברר כיצד התגבשה מדיניות הגמול הישראלית בשנות החמישים, מה הייתה מטרתה ובעיקר מי הנהיג ויישם אותה.
     מטרת העבודה היא בעיקר להתבונן על מערכת היחסים המורכבת בין הדרג הצבאי הבכיר לבין מקבלי ההחלטות והנהגת המדינה, על רקע התפתחותה והתחזקותה של מדיניות הגמול בשנות החמישים. עוד בוחנת עבודה זו כיצד השפיע הדרג הצבאי בראשותו של משה דיין על התדרדרות היחסים המדיניים בגבול המצרי שהובילה לבסוף לפריצתה של מלחמת קדש.
     ההנחה היא, שפעולת הסבחה ("מבצע הר - געש"), אשר היה המבצע הגדול ביותר (בו השתתף מערך יוצא דופן של לוחמים בסדיר ולוחמי מילואים), מאז מלחמת העצמאות, מסמלת את תחילתו של תהליך התדרדרות במצב היחסים בין ישראל למצרים. הדרג הצבאי בראשותו של דיין אשר סבר כי רק מלחמה כוללת עם מצרים תביא להפסקת פעולות הטרור וההסתננות בגבול מצרים הוביל מדיניות של הסלמה שהסתיימה במלחמת קדש.
     בזמן כתיבת עבודה זו, נחשפו בפניי סוגיות רבות בהן ניתן היה לדון בהקשר נושא העבודה, אך מפאת המגבלות החלות על עבודת סמינר, נבצר ממני לדון בכולן. סוגיות חשובות לא נדונו, כגון - ההיבט הפוליטי ומיקומה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. הדיון בתגובתן ומעורבותן של המעצמות, לצידה של ישראל או לצידה של מצרים, כאמור, לא הוצג גם הוא בעבודה זו. כמו כן, גם התגובות אשר עוררה מדיניות הגמול בקרב הציבור הישראלי, שהיה עסוק בבניה עצמית של כור ההיתוך, מעברות ומצוקה כלכלית שהתאפיינה והוגדרה כ- "תקופת צנע" וחסכון. יחד עם זאת בחרתי לשלב קטעי עיתונות מאותה תקופה בפרק הנספחים, אשר משמשים כלי עזר נהיר וזמין, להבנת הלך הרוח של אותה תקופה.
      ניתוח המהלכים הצבאיים והשפעתם על תוצאות המבצע נראו לי כפחות רלוונטיים לדיון העומד במרכז עבודה זו, יחד עם זאת, בחרתי להציג את פקודת המבצע בה יש גם פירוט ראשוני של כל שלבי המבצע, הכוחות שהשתתפו במבצע ותוצאותיו.
     ספרות מחקר על התקופה, היו עבורי לעזר רב בזמן כתיבת העבודה. החומרים הארכיונים לקוחים בעיקר מארכיון צה"ל, ארכיון בן- גוריון בשדה בוקר ומארכיון הצנחנים בירושלים. בנוסף, ספרים של אישים שפעלו באותה תקופה, ביוגרפיות של אנשי מפתח ויומנים, היוו בסיס עיקרי לכתיבת העבודה וביסוס הטענה העומדת בליבה.  
     מסגרת הזמן, התוחמת עבודה זו, משתרעת על התקופה החל מהכרזת הפסקת אש, עם סיום מלחמת העצמאות ועד פתיחתה של מלחמת קדש. התקופה העיקרית שעולה לדיון מעמיק יותר היא התקופה שקדמה למבצע בשנים 1955,1954 וכמה ימים לאחריו.
     מן העבודה עולה כי תפיסת הביטחון הישראלית ומדיניות החוץ שלה באותן שנים, אשר בליבה עומדת התפיסה "הבן-גוריוניסטית" עם הגיבוי של הדרג הצבאי, מושתתת במידה רבה על יכולתה של ישראל להרתיע ולהגיב לפעולות המהוות איום על ביטחונה.

תוכן עניינים:
הקדמה
1.רקע היסטורי - תקופת פעולות הגמול 1956-1953
1.1 לאורך הגבולות
1.2 התפתחותה של מדיניות הגמול בשנות החמישים
2. פעולת הסבחה - "מבצע הר געש"
2.1 הרקע מדיני למבצע
2.2 הסיבות למבצע "הר-געש"
2.3 תיאור המבצע
סיכום המבצע
3. בין הדרג המדיני לצבאי
3.1 השפעתו של הדרג הצבאי על תהליך קבלת ההחלטות של הדרג המדיני
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
שובו של דוד בן-גוריון למשרד הביטחון בפברואר 1955, לאחר פרישתו מהחיים הפוליטיים בדצמבר 1953, סימלה שינוי במדיניות הביטחונית שנקטה מדינת ישראל, מדיניות שהפכה אחרי עסקת הנשק הצ'כית-מצרית ליותר אקטיביסטית ושאפה לדרדור המצב הביטחוני שלבסוף הסתיים במלחמת קדש.
יש הטוענים, כי פעולות התגמול נועדו לשמש את ישראל כמכשיר לדרדור יחסיה עם שכנותיה ולגרותן להשיב מלחמה. אירועי סתיו 1955 מספקים דוגמא בולטת לצורך זה.(1) מחד גיסא קיימת סברה, כמו זו המוצגת בספרו של מרדכי בר-און שערי עזה(2) כי דיין פעל על סמך הוראות והנחיות של בן-גוריון.
--------------------------------------------------------------------
1. דוד, ט. (1998). "תפיסת הביטחון השוטף של ישראל, מקורותיה, התפתחותה 1956-1949", המכון למורשת בן-גוריון, שדה-בוקר. עמוד 213. (להלן: דוד, ט. 1998).
2. בר-און, מרדכי, (1992). "שערי עזה", תל-אביב. (להלן: בר-און, מ. 1992)
 
עבודה מס' 66034 SHOPPING CART DISABLED
מרכזי גישור קהילתיים, 2007.
סקירה תיאורטית וניתוח הקמת מרכז גישור על פי התיאוריות.
4,206 מילים (כ-13 עמודים), 12 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה תעסוק בניתוח תהליך הקמת מרכז הגישור. הניתוח יתבסס על שילוב בין התיאוריות העוסקות בגישור, גישור קהילתי והקמת מרכזי גישור קהילתיים, לבין תהליך הקמת המרכז הספציפי הלכה למעשה, תוך דגש על התמודדותו עם אתגרי הגישור הקהילתי כפי שעולים בספרות.

הפרק הראשון, כולו פרק תיאורטי. הוא פותח בסקירה אודות הגישור ככלי ליישוב סכסוכים, סוקר בקצרה את תחום הגישור הקהילתי בעולם ובישראל, ומתאר את מאפייני הגישור הקהילתי, העקרונות והרעיונות העומדים מאחוריו. הפרק יסתיים בסקירת התיאוריות בתחום הקמת מרכזי גישור קהילתיים.
הפרק השני יעסוק בניתוח הקמת מרכז הגישור. הניתוח יתבסס על שילוב בין התיאוריות העוסקות בגישור, גישור קהילתי והקמת מרכזי גישור קהילתיים, לבין תהליך הקמת המרכז הלכה למעשה, תוך דגש על התמודדותו עם אתגרי הגישור הקהילתי כפי שעולים בספרות.
הפרק הרביעי והאחרון יסכם את העבודה. בפרק זה אעלה את עיקרי התובנות שלי  מהעבודה, אביא מעמדתי האישית ואתייחס לתרומה האישית שלה אלי .

תוכן העניינים:
א. תקציר
ב. מבוא
ג. פרק 1 - סקירה תיאורטית
1) הגישור ככלי ליישוב סכסוכים
2) הגישור הקהילתי בעולם ובישראל
3) הקמת מרכזי גישור קהילתיים
ד. פרק 2 - ניתוח תהליך הקמת מרכז הגישור
1) הפנייה ותיאום של תיקים
2) שיווק השירותים הניתנים על ידי המרכז
3) מציאת מקורות מימון
ה. סיכום
ו. רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: הפרטים המזהים את המרכז נמחקו מהעבודה.

מתוך העבודה:
הגישור הינו גישה נפוצה ליישוב סכסוכים בהסכמה, בהיותו חלק מקבוצת תהליכי יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות (ADR - Alternative Dispute Resolution). המונח יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, מתייחס לתהליכים הנעשים בשיתוף מלא של הצדדים בסכסוך. במסגרת תהליכים אלו הכוונה הינה להביא את הצדדים לכך, שינהלו בניהם משא ומתן מרצונם החופשי. תהליך זה נעשה בסיוע של גורם מקצועי וניטרלי, שהוא למעשה המגשר. מטרת התהליך להביא את הצדדים ליישוב הסכסוך, כאשר המאפיינים הייחודיים של התהליך הם ביצועו בהסכמת הצדדים, תהליך ופתרונות שתואמים את רצון הצדדים ואת צרכיהם ושליטה של הצדדים בתהליך ובתוצאותיו. זהו תהליך חלופי להתדיינות בבית משפט המאופיין לצורך ההשוואה במעורבות מעשית נמוכה של הצדדים, בהיעדר תנאי לרצון הצדדים בקיומו של התהליך ובתוצאה סופית שנכפית על הצדדים (לי-און, 2003).
 
עבודה מס' 66030 SHOPPING CART DISABLED
החינוך "ההשכלתי" בשילובו בדת היהודית במזרח אירופה בשנים 1772-1856 , 2005.
עד כמה דחק החינוך ההשכלתי היהודי להוצאת הדת יהודית והמסורת ממערכת החינוך.
2,481 מילים (כ-7.5 עמודים), 5 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על פי ההתרשמות הידועה והמקובלת, קמה צעקה גדולה בקרב הקהילות הדתיות המסורתיות,
בקהילות מזרח אירופה, כנגד ההשכלה ככלל, ונגד החינוך ההשכלתי בפרט. זאת משום שהוא נוגד את המסורת היהודית, מטיף לחילוניות גמורה ומבזה את ערכי המסורת והדת.(1)  

מטרת עבודה זו היא לבדוק אם אכן הכצעקתה.  
1. האם אכן מטרת החינוך ההשכלתי היתה לטעת ניצני כפירה בלבבות הרכים.
2. האם אכן החינוך ההשכלתי היה אמור להיות חילוני וללא שמץ יהדות.
---------------------------------------------------------------------
1. זלקין מרדכי, בעלות השחר - ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית במאה הי"ט, פרק שישי; חינוך, ירושלים, תש"ס, עמ' 227 . אליבא דצדרבוים - "לחשש הטבעי מפני השלכות שליליות... ".

תוכן עניינים:
מבוא
1. "ההשכלה" מהי?                          
2. החינוך ההשכלתי במזרח אירופה במאה ה 19
2.1 תוכניות הלימוד לבתי הספר המשכילים היהודיים
2.2 הלימודים בפועל בבתי הספר המשכילים היהודיים
2.3 לחץ השלטון- הגויי והיהודי המשכיל למעורבות דת ומסורת או לשמד ונטישה.
3. סיכום ומסקנות
רשימה בביליוגרפית                                                    

מתוך העבודה:
1. "ההשכלה" מהי ? מאחר ואנו עומדים לחקור את השפעת החינוך ה"השכלתי" על החינוך המסורתי דתי, חשוב להבין מהי "ההשכלה". מנדלסון נחשב לאבי אבות ההשכלה, לכן נדון בו תחילה. ב- 1758 בכתב עת עברי "קוהלת מוסר" (שנסגר מהרה), מבהיר מנדלסון את עקרונותיו. ראשית - היהדות או כל דת אחרת, וכל השקפה - היא עיסקו הפרטי של האדם עצמו ואין למדינה להתערב בנושאי דת.
שנית - מנדלסון מטיף לסובלנות הדדית. הוא הגן בחוזקה על היהדות והיה איש אדוק מאד. תרגם
את התנ"ך וכתב פרוש בגרמנית. בניגוד לדעת שפינוזה, - מנדלסון טען כי התורה אינה אנכרוניסטית, זוהי תורת חיים המתחדשת כל הזמן, ותמיד היא אקטואלית. ע"פ ב"צ דינור, במפנה הדורות מנדלסון טוען כי ההשכלה דורשת יקיצה ובדיקה מחודשת של המקורות. כאשר נבדוק את מאפייני ההשכלה במזרח אירופה, נגלה - ע"פ ריבל ב תעודה בישראל כי אין כל סתירה בין מגמות ההשכלה ובין המסורת.
 
עבודה מס' 66029 SHOPPING CART DISABLED
מה בין קסטנר 'האיש שמכר את נשמתו לשטן' לבין שינדלר 'חסיד אומות העולם', 2005.
מדוע קסטנר אשר עמד באומץ מול "חיות אדם" ופעל לשם הצלת יהודים רבים, זכה ליחס כפוי טובה אשר עלה לו בשמו הטוב ולבסוף גם בחייו.
11,358 מילים (כ-35 עמודים), 25 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עשרות המאמרים שנכתבו לאחר שניתן פסק הדין העליון(1) אשר זיכה את קסטנר מהאשמות שהוטחו בו, מעידים כי פסק דינו של בית המשפט העליון לא סתם את הגולל על הפרשה. ניתן לומר כי את מילותיו המפורסמות של השופט בנימין הלוי, לפיהן, קסטנר "מכר את נשמתו לשטן" לא הצליח פסק הדין העליון על 300 העמודים שבו, "למחוק" מתודעת החברה הישראלית. נראה אפוא, כי אין מנוס מן המסקנה כי קסטנר היה וכנראה לעולם ישאר דמות שנויה במחלוקת.
בעבודה זו בחרתי לבחון מדוע מי שעמד באומץ מול "חיות אדם" ופעל נמרצות לשם הצלת יהודים רבים ככל הניתן, זכה ליחס כפוי טובה אשר עלה לו בשמו הטוב ולבסוף גם בחייו. לשם מענה על שאלה זו, החלטתי לבחון את פרשת קסטנר אל מול סיפורו המפורסם של אוסקר שינדלר אשר הוכר ע"י מדינת ישראל כ"חסיד אומות עולם". המדובר בשני סיפורי הצלה שיש ביניהם קווי דמיון, אולם צורות שונות של התייחסות הציבור אליהם. הן קסטנר והן שינדלר הינם דמויות שנויות במחלוקת מבחינת אופיים, שניהם ניצלו את קשריהם עם הנאצים, ונתנו שוחד תמורת חיי אדם, ואולם, האחד בית משפט בישראל קבע כי "מכר את נשמתו לשטן", בעוד שהאחר זכה לכבוד ולהערכה. לפיכך, שאלת המחקר העומדת בבסיס עבודה זו כפי שהיטיב לתארה ליאון שלף במאמרו, הינה(2):
"מה בין רשימתו של שינדלר לרשימתו של קסטנר? האם ההבחנה שנעשתה ביניהן מוצדקת, סבירה הגיונית אנושית? אחד נערץ ומוערך והאחר נדחה ומושפל. אחד זוכה למעמד המכובד ביותר שמדינת ישראל מעניקה לשאינם אזרחיה, והאחר נדון לשבט ולגנאי. שמו של אחד הואדר ע"י ניצוליו, שתמכו בו בכסף בחייו ועזרו להעלות את עצמותיו לקבורה במדינת ישראל לאחר מותו, והאחר, שתיקה רועמת מלווה את הירצחו, בעוד ניצולים ממלאים את פיותיהם מים".
יודגש כי אין בעבודה זו ניסיון לערוך השוואה בין מעשי ההצלה של שינדלר למעשי ההצלה של קסטנר. כל רצוני הוא להראות כי לקסטנר נעשה עוול, ולשם כך החלטתי לבחון את סיפורו אל מול מעשי ההצלה של חסיד אומות עולם. כפועל יוצא מכך, ההתמקדות בעבודה זו תהיה יותר בפרשת קסטנר, שכן כאמור, סיפורו של שינדלר נועד לאפשר לנו לראות את פרשת קסטנר בפרספקטיבה שונה.

על כל פנים, לשם מציאת מענה לשאלת המחקר, אפתח בתיאור קורותיהם של שינדלר וקסטנר בזמן המלחמה ולאחריה. בהמשך, אדון בהרחבה באופן בו התייחסה החברה הישראלית אל השניים. דיון זה יכלול התייחסות לתואר המכובד "חסיד אומות עולם" ולקריטריונים להענקתו ולחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י-1950. לסיום אציע מספר תשובות אפשריות לשאלת המחקר - תשובות אשר יש בהן כדי לשפוך מעט אור על פרשת קסטנר המורכבת והטעונה.  
לסיום יצוין כי במהלך הכנת העבודה, התעורר בי החשש כי ניסיוני להוכיח כי נעשה עוול לאחד יהיה תוך כדי עשיית עוול לאחר. לאור האמור, ברצוני להדגיש כי אין עבודה זו מבקשת להפחית מגדולת מעשיי ההצלה של שינדלר בזמן המלחמה, או לערער על התואר המכובד שהוענק לו. כאמור, תכליתה של עבודה זו היא להראות כי לקסטנר נעשה עוול, וסיפורו של שינדלר מובא כדי לסייע במשימה זו.
---------------------------------------------------------------------
1. ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' מלכיאל גרינוולד, פ"ד יב(2), 2017.
2. ליאון שלף, "בין רשימת שינדלר לבין הרכבת של קסטנר - על מציאות היסטורית, מיתוסים תקשורתיים ואמת משפטית", בתוך דניאל גוטווין ומנחם מאוטנר (עורכים), משפט והיסטוריה, בעמ' 348.

תוכן עניינים:
מבוא
אוסקר שינדלר
האיש ופעולותיו בזמן המלחמה
היחס לשינדלר לאחר המלחמה
התואר "חסיד אומות עולם" והקריטריונים להענקתו
ד"ר ישראל קסטנר:
האיש ופעולותיו בזמן המלחמה
פעולותיו העיקריות של קסטנר וחברי ועדת העזרה וההצלה בזמן המלחמה
היחס לקסטנר לאחר המלחמה
החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950
משפט קסטנר - משפט פוליטי נגד הנהגת היישוב
התפרצות "שובו של המודחק"
משפט קסטנר  - "גבורה מול כניעה וגלותיות"
פרשת קסטנר כפרשה "בלתי שפיטה"
"מציל יהודי" לעומת "מציל גרמני"
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אוסקר שינדלר נולד ביום 28.4.1908 בחבל מוראביה שבאימפריה האוסטרית, אשר לימים הפכה לרפובליקה הצ'כוסלובקית. משפחתו של שינדלר הייתה משפחה קתולית אמידה אשר התגוררה בעיירה צויטאו.
מהמעט שסיפר שינדלר על ילדותו ניתן ללמוד כי הייתה לו ילדות רגילה וטובה. הוא התחנך בבית ספר עיוני גרמני, במגמה ריאלית שנועדה להכשיר מהנדסים, כדי לענות על צורכי הנוף התעשייתי של האזור(3). מסיפרו של תומס קנילי "רשימת שינדלר"(4) עולה כי כנער היה שינדלר חסר כל תודעה פוליטית, לדברי קנילי:
"גזע, דם ואדמה - משמעות של כלום היתה להם מבחינתו של אוסקר המתבגר. הוא היה אחד מאותם נערים שלדידם אופנוע הוא הדגם המושך והמשכנע ביותר של היקום". (5)
-------------------------------------------------------------------
3. קנילי תומס, רשימת שינדלר, ניו יורק 1982, עמ' 25-26.
4. יצוין כי ספרו של תומס קנילי, הערה 3 לעיל, אמנם כתוב כרומן, אולם הוא מבוסס ברובו על עדויותיהם של ניצולי שינדלר ושל עדים אחרים. קנילי אף מציין בפתח ספרו כי: "השתלתי להימנע מכל מרכיב בדיוני, כי הבדיון היה מסאב את האמת המתועדת וכן השתדלתי להבחין בין המציאות לבין המיתוסים הנוטים לדבוק באדם בעל שיעור קומה כאוסקר".
5. רשימת שינדלר, הערה 3 לעיל, בעמ' 27.
 
עבודה מס' 66025 SHOPPING CART DISABLED
מדינה יהודית ודמוקרטית, 2006.
באילו תנאים, מדינה לאומית יהודית יכולה להיות דמוקרטית?
2,800 מילים (כ-8.5 עמודים), 14 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בנושא מורכב וטעון. מוצגות דעות שונות לגבי המדינה הלאומית יהודית, והאם אפשרי מצב לדו קיום עם דמוקרטיה.
מוצגות שלוש גישות: שלילת הדמוקרטיה, פתרון מוצע וסיכום ביניים, שלילת הלאומיות, פתרון מוצע וסכום ביניים, וגישה הטוענת כי הפתרון כבר קיים בדו קיום נוכחי, של מדינה לאומית דמוקרטית בשילוב מוצלח עם דמוקרטיה.
מוצגות דעות שונות החל משלילת המצב הקודם, ואי הצדקה להקמת המדינה משום הגורם הלאומי בהגדרתו המעוותת. יש הגורסים כי ההיסטוריה - כבודה במקומה, אך המצב הנוכחי בלתי נסבל ויש לשנותו. יש הטוענים כי הלאומיות היא התקווה היחידה למדינת ישראל.
לעומתם, יש התולים יהבם בדמוקרטיה פלורליסטית.
לבסוף, סיכום הסוקר בקצרה רבה את עיקרי הדיון ותוצאותיו.

תוכן עניניים:
מבוא      
מהי "לאומיות", מהי דמוקרטיה"?
תשובה 1 - שלילת הדמוקרטיה    
תשובה 2 - שלילת הלאומיות    
פתרונות מספר לשאלת המחקר  
פתרונות של שוללי הדמוקרטיה  
פתרונות של שוללי הלאומיות  
פתרונות של הרואים במצב הקיים דו קיום תקין
סיכום      
ביבליוגרפיה      

מתוך העבודה:
ע"פ מחקר של לשכת המדען הראשי במשרד החינוך והתרבות, יש 422 הגדרות לדמוקרטיה, ע"פ Naass(1). לדוגמא: שלטון העם, למען העם, לטובת העם, ע"י העם, של העם וכו'.
העבודה נעזרת בהגדרות "לאומיות" ו"דמוקרטיה", ע"פ מאמר של רזניק פיליפ המגדיר סוגי דמוקרטיות ולאומיות.
דמוקרטיה מכלילה/רחבה סממנים מהדמוקרטיה הרדיקלית מבית מדרשו של רוסו. דמוקרטיה ישירה והשתתפותית,שוויון חברתי וכלכלי להגנה על פחות עשירים,קולקטיביזם, רפובליקניזם.
דמוקרטיה מצמצמת/צרה נוסח שומפטר. דמוקרטיה רק כמודל יצוגי.
-------------------------------------------------------------------
1. בן-סירא זאב, ציונות מול דמוקרטיה, הוצאת ספרים ע"ש מאגנס,האוניברסיטה העברית ירושלים, תשנ"ה,עמ' 15.
 
עבודה מס' 66006 SHOPPING CART DISABLED
Los desaparecidos : Que digan donde estan ! הנעדרים: תגידו איפה הם!, 2005.
שנות הדיקטטורה (1976 -1983) בארגנטינה והשלכות היסטוריות וחברתיות
12,194 מילים (כ-37.5 עמודים), 34 מקורות, 394.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך המאה ה-XX, מאה שבכבוד מפוקפק תיזכר כמאה הרצחנית ביותר של ההיסטוריה האנושית עד כה, הופרו כל הכללים הנ"ל, ותפחו לממדים בלתי נתפסים : העם היהודי, העם הצועני, הומוסקסואלים במחנות ריכוז נאציים, ארמנים,רואנדה, ויאטנם, ועוד ועוד... וארגנטינה של הגנרלים.

לפני פחות מ-30 שנה, בארגנטינה, קרוב ל- 30,000 איש  "נעלמו" מעל פני האדמה, "נשאבו"  אל תוך מחנות  חשאיים, נורו בשדות, "נזרקו " ממטוסי מוות לים, ילדים חטופים הועברו למשפחות המקורבות לשלטון, 30000 קורבנות שלא הותירו אחריהם מקום או כתובת להמצאם, ללא משפט, בלי הגנה... 30,000 נעדרים ומדינה שלמה תחת אימה, מדינה שלמה שהתנהלה על זמן שאול, מדינה שלמה תחת טרור. ארגנטינה, "האסם של העולם ", ארגנטינה של הטנגו ושל Maradona, ארגנטינה של Evita   ושל ה- Che Guevara, ארגנטינה של הסטייק הטוב ושל  מפלי האיגואזו, ארגנטינה, מחנה ריכוז ענק.

האם להגדיר זאת כג'נוסייד, או כפוליטיסייד? האם היה זה רצח עם או פעילות טרור שלטונית? האם זה חשוב, מה היא ההגדרה המדויקת? 30,000 קורבנות, משפחות מפורקות,  כלכלת עוני ואינפלציה, דיכוי וגלות, רשימות שחורות של אנשי תרבות...וכיום, לאחר יותר מ-20 שנות "דמוקרטיה ", חברה שסועה שמתקשה לאסוף את העבר הכאוב בתוכה, חברה כאובה שמתקשה " להמשיך הלאה ", חברה שלא יכולה לשכוח. ואיך לבנות מזה את הזיכרון החברתי המשותף? ואיך להמשיך מכך לעתיד אפשרי? האם יש סיכוי לריפוי או האם גדול יותר הסיכון לחזרה על אותה הטרגדיה?

העבודה הנוכחית, שנכתבה במסגרת הקורס של הפרופסור יאיר אורון, "מכאוב הדעת - סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד ", מנסה לבדוק את השאלות הנ"ל ונוספות, על פי חקר שנערך במהלך החודשים דצמבר 2004 - נובמבר 2005  באמצעות מקורות רבים ומגוונים: ראיונות בלעדיים עם ניצולים ומשפחותיהם המתגוררים בארץ או בארגנטינה, חומר תיעודי הכולל סרטים ארגומנטאלים ודוקומנטארים, ארכיונים של  ארגוני זכויות האדם מארגנטינה,  יצירות ספרותיות ומוסיקליות של תקופת הדיקטטורה ולאחריה, וכמובן ספרות עיונית רלבנטית.

במהלך כתיבת חיבור זה, היה קושי באיסוף חומר תיאורטי או דוקומנטארי בשפה העברית, וכך מקורות רבים, מתוך הביבליוגרפיה המוצגת, הינם מקורות בספרדית, שתורגמו למען  העבודה על ידי המחברת.

תוכן העניינים
מבוא
רקע היסטורי-פוליטי של הרפובליקה ארגנטינה במאה הXX
24 במרץ 1976. הפיכה צבאית: היסטוריה של שנים מגואלות
"תהליך של ראורגניזציה לאומי": שלטון ה"חונטס"
- הדיכוי: חטיפה, מחנות מעצר חשאיים, עינויים ורצח.
התנגדות פופולארית וארגונים לזכויות האדם.
תפקידה של מדינת ישראל בהצלת יהודים - ארגנטיניים ויחסים פוליטיים - כלכליים עם הרפובליקה ארגנטינה בשנות הדיקטטורה.
השלכות פסיכולוגיות - חברתיות של הדיכוי.
- "אתם יודעים איפה הילדים שלכם?": ערעור התא המשפחתי תחת האימה.
- חידוש ומטמורפוזה של התפקידים החברתיים המסורתיים בהתארגנות  להתנגדות : " אימהות של פסה דה מאיו", "סבתות של פלסה דה מאיו ", "Hijos".
1983: חזרה לדמוקרטיה.
"לוס דספרסידוס" (הנעדרים)
- זיכרון ופצע פתוח.
- בנית הזיכרון הקולקטיבי.
דיון.
סיכום.
רשימת המקורות.
נספחים.

הערת מערכת: בחלקים מהעבודה לא צויינו מראי מקום. בנוסף, מקורות העבודה כוללים פריטים בשפה הספרדית.

מתוך העבודה:
ב- 1900 הייתה ארגנטינה ההבטחה של אמריקה הדרומית. מדינה צעירה, בעלת נתונים גיאוגרפיים - כלכליים מצוינים, שטח רחב ומאוד פורייה ברובה, בעלת יציאה לים בחצי מאורך גבולותיה, אוכלוסייה מגוונת, תערובת של קריוליוס (דור שני או שלישי של אירופיים, בעיקר ספרדיים), מסטיזוס (יורשים של ספרדיים ועבדים אפריקניים או אינדיאנים מקומיים) ומהגרים אירופיים צעירים שראו בארגנטינה את הארץ המובטחת. ישוב עירוני מפותח המשתלב באוריינטציה התעשייתית העולמית, קשרים עסקיים מפותחים עם אירופה. ארגנטינה, "האסם של העולם",... בסיס לעתיד בטוח ומוצלח.
 
עבודה מס' 66000 SHOPPING CART DISABLED
ההפיכה החילונית של אתאתורכ בתורכיה, 2007.
ניתוח על בסיס תיאוריות על קונפליקטים פנימיים ומהפיכות.
11,453 מילים (כ-35 עמודים), 19 מקורות, 504.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בראשית המאה הקודמת, ביצע מוצטפא כמאל (אתאתורכ), מהפכה, במסגרתה הדיח את הסולטאן מחמד וחיד אל - דין, האחרון בשושלת סולטאנים באימפריה העות'מאנית. אתאתורכ ביטל את מוסד הסולטנות, הפך את תורכיה לרפובליקה, שהוא נשיאה וביצע שורה של רפורמות שעיקרן, התמערבות, הפרדת הדת מהמדינה, חילון המדינה קרי - מתן לגיטימציה לדת במישור הפרטי ושלילתה במישור הציבורי מדיני,  זאת תוך שימוש במבנה השלטוני, במוסדות המדינה, ברשות השופטת ובמוסדות החינוך.
עבודה זו, שהתבצעה במסגרת הקורס קונפליקטים פנימיים ומהפכות, מנתחת את המהפכה על בסיס מודלים המוצעים בתיאוריות לקונפליקטים פנימיים ומהפכות. העבודה מציגה תיאוריות בנושא קיפוח יחסי (Ted Robert Gurr, 1970), מודל מרקסיסטי של סכסוך מעמדי וחוסר שוויון על פי James Rule (1988), מודל של כוח מדינתי וסוג משטר Ted Robert Gurr, 1988)), מודל של גיוס פוליטי (Charles Tilly, 1978) אל מול בחירה רציונאלית (Olson, 1965), תיאוריות של מהפכות  (Goldstone & Gurr, 1991, Skocpol, 1979)  ותיאוריות נוספות בנושאים ספציפיים כמו סכסוך דתי (Fox, 1998).
לגבי כל התיאוריות המוצגות, ייעשה ניסיון ליישמן על המהפכה של אתאתורכ ולבסוף, סיכום אינטגרטיבי של ניתוח המהפכה על בסיס התיאוריות.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1 - הרקע למהפכה
פרק 2 - המהפכה
א. צמיחתו של מוצטפא כמאל
ב. הפעילות הפומבית בתנועה הלאומית
פרק 3 - תוצאות המהפכה
א. רפורמות מדיניות פוליטיות
ב. רפורמות בתחום הדת
ג. רפורמות בחוק האזרחי
ד. רפורמות בתחום החינוך
ה. רפורמות בתחום הכלכלה
פרק 4 ניתוח על פי התיאוריות של קונפליקטים פנימיים ומהפיכות
א. קיפוח יחסי
ב.  כוח מדינתי וסוג המשטר
ג. גיוס פוליטי ובחירה רציונאלית
ד. מרקסיזם
ה. מהפכות
ו. סכסוך דתי
ז. תיאוריות נוספות- טרור, מלחמת גרילה, סכסוך אתני
פרק 5 - סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
בתפיסתם של התורכים, הקיסרות העות'מאנית היא מהגדולות והמפוארות בהיסטוריה. התורכים ייסדו מדינות וקיסרויות נוספות, אך היא נחשבת בעלת העוצמה הרבה ביותר, בעלת החשיבות הבין לאומית הגדולה ביותר והמורשת התרבותית הנעלה ביותר. העם התורכי היה גאה בכך שמדינתו עצמאית הרבה לפני שאומות אחרות זכו בעצמאות. עם זאת, המאות האחרונות לקיומה, נחשבות כתקופת חולשה, שבה אויביה הצליחו לפגוע בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית, מעצמות שהתערבו בכל הזדמנות בענייניה, פעולות שנחשבו על ידי התורכים לא רק כפגיעה מדינית אלא אף כהשפלה (קושניר, 1998, עמ' 5 - 7).
 
עבודה מס' 65985 SHOPPING CART DISABLED
חופש הביטוי ופגיעה בביטחון המדינה, 2005.
באילו תנאים - כפגיעה בבטחון המדינה - עשויה המדינה לפגוע בערכי היסוד של משפט זכויות האדם: בחופש הביטוי?
11,255 מילים (כ-34.5 עמודים), 64 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חופש הביטוי הוא אחד מערכי היסוד של החברה הדמוקרטית בעולם כולו ובישראל. בבואנו לדון בחופש הביטוי כנושא ייחודי, אנו מבקשים להקנות מעמד ייחודי למונח "חופש הביטוי" לעומת חירות הפעולה הכללית.

קיימת תמימות דעות כי חופש הביטוי אינו בלתי מוגבל, ואינו זכות מוחלטת. זאת מאחר ותמיד עשוי/עלול לעלות נושא המבטל את מוחלטות זכות זו. החברה הדמוקרטית שואפת ליציבות ולשקט. חשוב מאוד הוא אינטרס ההגנה על שלום הציבור. מטרת העבודה לבדוק באילו תנאים - כפגיעה ב בטחון המדינה - עשויה המדינה לפגוע בערכי היסוד של משפט זכויות האדם: בחופש הביטוי?

חופש הביטוי הוא ערך עליון בדמוקרטיה אך, לא בכל מחיר. חשיבות הנושא מתבטאת בתשומת הלב המוקדשת ע"י אמנות האו"ם בנושא השמירה על חופש הביטוי. הבעיה הנבדקת היא - מהו מחיר "חופש הביטוי" המשולם לטובת הנורמה החברתית המתבטאת במערכת החוקים. מערכת המגוננת על ביטחון מדינת ישראל והחברה הישראלית. כלומר, יש מקרים שבהם "טובת המדינה וביטחונה" גוברים על זכות "חופש הביטוי".

ל"חופש הביטוי" יש הגדרות בחוק, הגדרות המעגנות מהו "חופש ביטוי" ומשמעותו החוקית. ל"המרדה" יש הגדרות בחוק, הגדרות המעגנות מהי "המרדה" ומשמעותה החוקית.
גדר המחלוקת היא, כאשר ההגדרות מתנגשות זו בזו. מאחר ותחומי ההשקה/חפיפה עמומים למדי, מתעורר סבך מצבים הגורם לבעיות רבות בהבנה מתי זה גובר על זה. מתי חופש הביטוי הוא ערך עליון ומוחלט, וכאשר עקרונות של חברה דמוקרטית הנלחמת על משטר תקין באמצעות הגנה של חוקים נגד הסתה או המרדה, האם עקרונות אלו מכפיפים את מוחלטות הערך העליון של חופש הביטוי. חוקי התעבורה, החוק הפלילי וכו' מוגדרים היטב: האם חצית קו הפרדה לבן -כן או לא. האם רצחת - כן או לא.

בנושאי: חופש הביטוי, המרדה, ההגדרות עמומות למדי. האם: ריקוד עירום במקום ציבורי, חריזת שיר, ציור על קיר פרטי, ציור על קיר ציבורי, חסימת כביש, ועוד ועוד, האם כל אלו הן הבעות "חופש ביטוי" המותרות לכל דיכפין? האם יש אמצעי לבודד "חופש ביטוי" המסית וממריד? לחוק יש כלים ואמצעים לכך: מבחני ודאות קרובה, רחוקה וסבירה וכו'. העבודה עוסקת באירועים הנבדקים במבחני הודאות כדי לקבוע את מידת הזיקה להמרדה ופגיעה בביטחון המדינה.

עשויים להיות מקרים שבהם "טובת המדינה וביטחונה", גוברים על זכות "חופש הביטוי". מקרים בהם, החוק מגדיר את חופש הביטוי כעבירת המרדה הפוגעת בטובת המדינה וביטחונה.

כדי לענות על שאלת המחקר, צורת העבודה תהיה :
תיחום זמן: העבודה עוסקת בתקופה משנות ה- 50 ועד לשנות ה- 90 של המאה ה 20 בחיי מדינת ישראל.
פסיקה משפטית: העבודה תנתח פסיקות של בג"צ העוסקות בעבירות המרדה הפוגעות בביטחון מדינת ישראל. העבודה תדון בהיבטים של אמנות האו"ם ואמנות נוספות העוסקות בחופש הביטוי.
הגדרות: חופש הביטוי במדינת ישראל. יש לציין כי מאחר ומדינת ישראל חתומה על מספר אמנות או"ם, הרי היא מחוייבת כלפי הגדרות המשפט הבינלאומי בנושא חופש הביטוי. מצבים בהם החוק מגדיר כי הסתה הפכה להמרדה. כאשר - הסתה עלולה לגרום לפגיעה אישית או ציבורית, אך המרדה - כלשונה - מרד כנגד מדינת ישראל ומייצגיה.

תוכן עניינים:
1. מבוא                                                      
2. שאלת המחקר                                                
3. טענת המחקר                                                
4. מתודולוגיה                                                
5. חופש הביטוי, מהו?                                      
5.1 הגבלת חופש הביטוי בהלכה היהודית  
5.2 מילים חריפות ב - "חופש הביטוי"
5.3 חופש הביטוי - דעות שונות להגבלתו
5.4 סיכום - "חופש הביטוי", מהו ?                              
6. הסתה והמרדה
7. חופש הביטוי כעבירת המרדה הפוגעת בטובת המדינה וביטחונה
  7.1 מידת ההסתברות הנדרשת
  7.2 נימוקים לקיום מבחן הסתברותי
  7.3 הגנה מפני המרדה
  7.4 תגובת אנשי ציבור לתופעת המרדה
8. המשפט הבינלאומי בהתייחסותו לחופש הביטוי.
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חופש הביטוי: ההלכה היהודית, אינה מתירה חופש ביטוי ללא הגבלה. יש הקפדה רבה על בושת פנים ולשון הרע. אומנם, יש עידוד מצד כל חכמי ישראל לעימותים מילוליים - אלו ואלו דברי אלוקים. היו מספר חריגים שהביעו דעות נגד השלטון, ונאלצו להימלט, הנביאים: עמוס, ירמיהו(1). אלו בבחינת יוצאים מן הכלל המעידים על הכלל. חז"ל דנים רבות בהגבלת חופש הביטוי. אך חשוב לציין כי, מאחר ודברי חז"ל מהווים קביעות מוסריות והמלצות, הפרתם אינה מהווה עבירה. במסכת אבות א יא, ..."חכמים הזהרו בדבריכם...".
----------------------------------------------------------------
1. הכהן אביעד,משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי, המרכז להוראת המשפט העברי, מכללת "שערי משפט",תשס"ב,גיליון 78.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
ארה"ב
יחסים בן לאומים
ישראל
כללי
לאומיות דת ומדינה
מדיניות ציבורית
מזרח התיכון
מיעוטים
מלחמות
ממשל ופוליטיקה
ציונות
תיאוריות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1378-1386] מתוך 2257 :: [עמוד 154 מתוך 251]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 :: עמוד הבא >>