עבודות [82-90] מתוך 720 :: [עמוד 10 מתוך 80]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 50615 SHOPPING CART DISABLED
צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998, 2000.
בחינת הגורמים שהביאו לצמיחה בתוצר הלאומי וההבדלים בין ענפי התעשיה השונים.
3,986 מילים (כ-12.5 עמודים), 12 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
צמיחת ענפי התעשייה בישראל 1960-1998

תוכן עניינים:           hg0615
א. מבוא
רקע
המודל
ב. פונקצית הייצור - הצגה וניתוח של הממצאים
תרומת משתנים נבחרים לצמיחה:
1. מלאי הון פיסי
2. הון המחקר ופיתוח
3. הון אנושי וצמיחה
4. אינפלציה, שערי ריבית וצמיחה:
5. חלק הממשלה בתוצר:
6. תשתית
ג. סיכום
ד. ביבליוגרפיה


מבוא
רקע:
צמיחת התעשייה בישראל, כמו התוצר העסקי הכולל, משנות ה60 - ואילך
התאפיינה בחוסר אחידות שהתבטאה בשיעורי הצמיחה השונים לתקופות השונות
כאשר גם ענפי התעשייה השונים, לפי החלוקה בלוח 3, צומחים באופן דיפרנציאלי:
כפי שניתן לראות בלוח 1, בשנים 1960 עד 1998 גדל התוצר התעשייתי בכ 6.7% -
לשנה, והתוצר לשעת עבודה בכ3.8% - לשנה, כאשר צמיחה זו מתרכזת בעיקר
בשנות ה60 -. הצמיחה הואטה בהדרגה משנת 1973 ועד לסוף שנות ה .80 -
מתחילת שנות ה90 - ניתן להבחין בעליה בשיעורי הצמיחה השנתיים כאשר שיעור
צמיחת התוצר עומד על כ5% - לשנה.
שיעור צמיחת הענפים המסורתיים שהואט משנות ה60 - עד  לתחילת שנות ה 80, -
עלה בהדרגה מאז סוף שנות ה80 - ובעשור זה הוא מצוי בשיאו. שיעור הצמיחה
הכולל לכל התקופה הוא %.5.7
צמיחת הענפים המעורבים, שהגיעה לשיאה בשנות ה60 -,  ירדה בהדרגה משיעור
צמיחה שנתי של כ11.5% - לשנה בשנות ה60 - לשיעור של כ.4.8% -
בכל התקופה האמורה, צמיחת הענפים המתקדמים עומדת על כ8.6% - לשנה, קצב
צמיחה כפול כמעט ביחס לענפים המעורבים והמסורתיים, כאשר רוב הצמיחה
מתרכזת בעשור האחרון (%8.3 לשנה).
הצמיחה בענפים השונים ובתקופות השונות הייתה עקבית עם הגידול במלאי ההון
הנקי ובתשומת העבודה. שיעור הגידול במלאי ההון בענפים המתקדמים (% 8.5
לתקופה המדוברת) היה גבוה משיעור גידול מלאי ההון בענפים המעורבים (% (6.5
ובענפים המסורתיים (%4.2). כך גם לגבי שעורי השינוי בתשומת העבודה בתקופה
האמורה.
צמיחת הסקטור התעשייתי, המהווה חלק נכבד מהמשק הישראלי, הביאה
לצמיחתו של המשק כולו.
עבודה זו מנסה לבחון את הגורמים שהביאו לצמיחה של התוצר התעשייתי ולעמוד
על ההבדלים בצמיחת ענפי התעשייה השונים כפי שהתבטאו בשיעורי הצמיחה
השונים בשנים 1960 עד  .1998
את התפתחות התוצר וצמיחתו  בדקנו בנוסף למלאי ההון העסקי ותשומת
העבודה, גם ע"י הון מחקר ופיתוח שהושקע בענפים השונים, רמת האינפלציה
והשינויים בה, האבטלה וחלק הממשלה בתוצר.

ביבליוגרפיה:
1. ברגמן א., מרום א. (1993), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית", מחלקת
המחקר, בנק ישראל.
2. ברגמן א., מרום א. (1998), "הפריון וגורמיו בתעשייה הישראלית 1960 עד
1996", מחלקת המחקר, בנק ישראל.
3. הלפמן א., "השפעות מלאי המו"פ על הצמיחה הכלכלית 1971-1990", תקציר.
4. זוסקוביץ' א., יוסטמן מ. (1999), "מחקר על תרומות המדע"ר" , מכון מכלול
(עבור המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר).
5. ועדת ההיגוי לקידום הפריון והצמיחה בישראל (1998), "דין וחשבון", עמ' -118
184-192 120,, המכון לפריון העבודה והיצור.
6. ילין א. (1998), "השפעת חוק עידוד השקעות הון על ההשקעות בתעשייה בערי
הפיתוח", עיונים בכלכלה.
7. קונדור י. (1984), "כלכלת ישראל", עמ' 105-113, הוצאת שוקן ת"א.
8. סטרבצ'ינסקי מ., הרקוביץ צבי (1994), "מדיניות חוב ציבורי בישראל", מחלקת
המחקר בנק ישראל.

1. Bergstorm (1997), Government and Growth, P. 108-180, Clarendon Press
.Oxford
  2. S. L. Engerman and R. E. Gallman (1986), "Long-term factors in American
.Economic Growth", The University of Chicago Press
3. D. Hanmberg (1971), Models of economic growth, State University of
.New York
4. N. Liviatan and R. Melnick (1998), Inflation and Disinflation by steps in
.Israel, Research Department, Bank of Israel 
עבודה מס' 50578 SHOPPING CART DISABLED
כשלי שוק וכשלי ממשלה בפרויקט כביש חוצה ישראל (תרגיל), 2000.
סקירת הבעיות שיוצר הפרויקט כתוצאה מכשלים אלו.
3,370 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכנון פרוייקט כביש חוצה ישראל החל בשנת 1976 וזאת במסגרת תוכנית מתאר ארצית תמ"א 31.
עם גל העלייה מרוסיה שבה ועלתה תוכנית לסלילת הכביש כחלק מההיערכות לקליטת העליה ולמדיניות פיזור האוכלוסין (תמ"א 31). בשנת 1990 ערכה מע"צ סקר היתכנות על מנת לבחון את התאמתה של התוכנית המקורית למציאות התחבורתית של ימינו. הסקר הוכיח את כדאיותו ונחיצותו הדחופה של הכביש. בשנת 1993 הוקמה חברת "כביש חוצה ישראל" אשר נתבקשה לשוב ולבדוק את הצורך בכביש ואת מאפייניו. חברת מת"ת (מרכז תכנון תחבורה בע"מ) בדקה את כדאיות הקמת הכביש לפי בקשת המדינה. להמלצותיה הייתה השפעה מכרעת על כל הגורמים האחראיים אשר סמכו ידיהם על הממצאים ותמכו בסלילת הכביש. ב1994- חוקק חוק "כביש ארצי לישראל" ולאחר שנבחנו חלופות הוחלט להקים את הכביש באמצעים חוץ תקציביים ע"י זכיין בינלאומי אשר יממן ,יסלול, יתחזק ויתפעל את הכביש ככביש אגרה למשך 30 שנות זיכיון.
בינואר 1998, זכתה "קבוצת דרך ארץ" במכרז להקמת הכביש. כיום הפרוייקט נמצא בתהליך בנייה וצפוי להסתיים בשנת 2003.

קיימות מספר מטרות לפרוייקט כאשר המטרה המרכזית היא  שהכביש המוצע יחד עם כבישים אחרים , מיועד להדביק את הפיגור שהצטבר בפיתוח התשתית התחבורתית,  בהשוואה לגידול העצום בכלי הרכב.
המדינה לקחה בחשבון גם את השפעות הלוואי החיצוניות של הפרוייקט שישפיעו מבחינה חיובית על המדינה, ביניהן:
# פיתוח אזורי תעסוקה לעובדים רבים.
# חסכון בזמן.
# ניידות עובדים טובה יותר.
#פיזור אוכלוסין.
#צמיחה כלכלית.

מאידך, סלילת הכביש תיצור בעיות חדשות שנובעות מכשלי שוק ומכשלי ממשלה שונים- בעבודה זו נתייחס לכשלים אלו ונבחן אותם.

תוכן העניינים:
מבוא
כשלי שוק
           השפעות חיצוניות
           מוצר ציבורי - מקרה כביש חוצה ישראל
           האם כביש חוצה ישראל יהפוך למונופול טבעי?
כשלי ממשלה
           כשלי דמוקרטיה
           כשלי ממשל ייצוגי
           כשלי בירוקרטיה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50447 SHOPPING CART DISABLED
אפלית נשים בשוק העבודה בישראל, 1999.
בחינת השאלה באיזו מידה קיים עדיין אי שוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה ומהן הסיבות לכך.
3,316 מילים (כ-10 עמודים), 8 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאי השוויון בשוק העבודה שורשים היסטוריים עמוקים.
הנשים מאז תחילת הדווח בכתב על חיי חברה מאורגנים הוגבלו לתפקידים ביתיים והוצאו מהתחום הציבורי.
האידיאולוגיה הדתית והפוליטית בחברות עתיקות, קלאסיות ואף מודרניות גרסה שמקומה של האישה בבית. ההנחיה על "ביתיות" האישה נתחברה ללא הפרד להנחיה המקבילה, שלאישה אין מקום בחיים הציבוריים. הוצאת נשים ממעגל החיים הציבוריים-פוליטיים המשיכה כמדיניות רשמית עם גושפנקה משפטית עד תחילת המאה ה-20. כניסתן של נשים לעבודה בתחילת המאה ה-19 התאפיינה בשוני בין עבודת גברים לעבודת נשים.
השתתפות הנשים בכוח העבודה נחשבה משנית לתפקידן בבית, והן הוגבלו לתחומי עבודה שהתאימו לסטריאוטיפים בדבר ביתיותן.  נשים שלא היו מוכרחות לתרום לפרנסת משפחתן לא עבדו תמורת כסף, ורק בנות ממעמד הפועלים מכרו את כוח העבודה שלהן.
כיום, בעקבות עליה במודעות הציבור לזכויות האישה, הוסרו חלק מהמחסומים החברתיים והתרבותיים המגבילים נשים בשוק העבודה בכללותו. הלגיטימציה הגוברת לפרופסונליזציה בעיסוקים שונים מבוססת על הרעיון לפיו חברה מקצועית היא חברה המושתתת על עקרונות של השגיות, ועל שוויון הזדמנויות לשווים בכישוריהם. האתוס המשפטי מבוסס על זהות פרופסיונלית המטשטשת הבדלי מוצא, מעמד ומין.
השאלה העומדת בבסיס עבודה זו היא באיזו מידה, חרף שינויים משמעותיים שחלו בעשורים האחרונים, שוק העבודה עדיין נשלט בידי גברים, והאם קיימים בו דפוסי הפרדה מינית ואי שוויון בחלוקת התגמולים שמקורו באפליה על בסיס מין.
לאחר הצגת הנתונים האמפירים כפי שמשתקפים במציאות בישראל ובחינת סוגיית האפליה, אעמוד על הגורמים החברתיים והסיבות לאי שוויון זה ולבסוף אתייחס בכלליות להיבט התחיקתי המתייחס לשוויון ההזדמנויות של נשים בעבודה ולמניעת אפליה תוך השוואה בין המצב המצוי לרצוי קרי - בין השוויון הפורמלי לשוויון המעשי.
השערת המחקר : אפליה על רקע מין רווחת בכל שלב של חיי העבודה  - בקבלה לעבודה, ברמת השכר, בהצבה לתפקידים, בהערכה ובקידום,  למרות האתוס הקיים של שוויון הזדמנויות בחברה ליברלית ולמרות התחיקה המתקדמת בתחום.

תוכן העניינים:
מבוא
נשים בשוק העבודה - סקירה כללית
         אי שוויון בשכר
         אי שוויון בקבלה לעבודה
         אי שוויון בקידום
        בידול מיני
האם אי שוויון זה מקורו באפליה?
הסיבות החברתיות לאפליה בין נשים לגברים בשוק העבודה
הדיכוטומיה בין המינים
החברות הטרום תעסוקתי והסטריאוטיפים הנלווים לכך
שלבי התפתחות המושג המשפטי
שוויון פורמלי לעומת שוויון בפועל בישראל
חשיבות ביטול האפליה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50421 SHOPPING CART DISABLED
קבוצות אינטרס בהליך קביעת מדיניות - משבר המושבים והמנהלה להסדרים במגזר החקלאי, 2000.
תיאור פעילותה של המנהלה כהסדר קורפוריסטי קלאסי, תוך בחינת היסטוריית המשברים והגורמים למצב.
4,414 מילים (כ-13.5 עמודים), 6 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים 1985-1986 פקד משבר עמוק את המגזר החקלאי, מושבים, אך גם קיבוצים, נקלעו לחובות כבדים. בעקבת המשבר הוקמה ב-1993 המנהלה להסדרים במגזר החקלאי שנועדה לטפל בהסדרי החובות של המגזר החקלאי, לפי חוק גל והתיקונים שיצאו לו. מאז תחילת פעילותה של המנהלה טופלו עד לשנה זו (1998) כ-70% מן החובות, והמנהלה שנועדה לפעול למשך חמש שנים, ממשיכה עדיין לפעול ולטפל בהסדרי החובות. עבודה זו
באה לתאר את פעילותה של המנהלה כהסדר קורפורטיסטי קלאסי, תוך בחינת היסטוריית המשבר והגורמים שהביאו את המושבים למצב זה.

מתודה
העבודה יוצאת מנקודת המבט הקורפורטיסטית. הקורפורטיזם כפי שהגדיר זאת  ,Pryor הוא סוג של קפיטליזם מתואם, שבו כוח להפעלת תוכניות כלכליות חשובות מועבר מהממשלה לארגונים סמי-פרטיים, המבוססים על פונקציה כלכלית או סקטור תעשייתי וכוללים ייצוג חזק לאינטרסים של אלו אותם הם מייצגים*. לצורך ניתוח המשבר נשתמש גם בתיאורית אילוצי התקציב הרכים של הכלכלן ההונגרי .Kornai
-------------------------------------------------------------------------------
* Pryor Robert, Corporatism as an Economic System: A Review Essay, Journal of Comparative Economy, 12, p. 317

תוכן עניינים:
מבוא
מתודה
משבר ארגוני הקניות
חוק גל והמנהלה להסדרים במגזר החקלאי
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50392 SHOPPING CART DISABLED
כלכלת עבודה-נשים בכוח העבודה, 1999.
עבודה זו סוקרת את חלקן של הנשים בכוח העבודה בישראל תוך התייחסות למשתני משפחה, השכלה ועוד.
5,818 מילים (כ-18 עמודים), 16 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההשערות העיקריות שתעמודנה למבחן הן:
הגידול בכוח העבודה הנשי בישראל גדל באופן מתמיד, השערותיי הן שהסיבות לכך הן בשל שינויים במספר גורמים בחברה אשר השפעתן ישירה על מאפייני כוח העבודה בישראל בכלל וכוח העבודה הנשי בישראל בפרט.

· ישנו קשר חיובי בין כוח העבודה הנשי בישראל לבין עליה בנשים הנשואות בכוח העבודה, עליה בתוחלת החיים, עליה  בשיעורי המשרות החלקיות, עליה בשיעורי המשרות המלאות, עליה בשיעורי הבלתי מועסקות, עליה בגירושים ועליה בנישואים.
· ישנו קשר שלילי בין כוח העבודה הנשים בישראל לבין שיעורי הפריון .

לצורך בחינת השערת המחקר יבוצעו רגרסיות של המשתנים מול כוח העבודה הנשי בישראל.
המודל האמפירי שישמש בבדיקה יהיה מודל ליניארי בכל הרגרסיות.
מקור הנתונים: הנתונים נלקחו מהשנתון הסטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (שנים 1960-1998 ).

תוכן העניינים:
הגדרות
א. מבוא
ב. נשים בכוח העבודה
ג. סקירה ספרותית
ד. השערות עיקריות
ה. סקירת נתונים לאורך שנים
ו. הבדיקה האמפירית
ז. סיכום ומסקנות
 
עבודה מס' 50388 SHOPPING CART DISABLED
מוצרים ציבוריים-הסיגריות ושירותי בריאות, 2000.
בחינת שירותי הבריאות הנדרשים כתוצאה מנזקי עישון באמצעות ניתוח על פי משחק הסף.
2,471 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"FRONTLINE tells the inside story of how two small-town Mississippi lawyers declared
war on Big Tobacco and skillfully pursued a daring new litigation strategy that
ultimately brought the industry to the negotiating table. For forty years tobacco
companies had won every lawsuit brought against them and never paid out a dime. In
1997 that all changed. The industry agreed to a historic deal to pay $368 billion in
.health-related damages
Mississippis Attorney General Mike Moore joined forces with his classmate attorney
Dick Scruggs and they sued tobacco companies on behalf of the
".states taxpayers to recoup money spent on health care for smokers

המקור:       /http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/settlement

את העבודה בנושא מוצרים ציבוריים החלטתי לעשות בנושא הקשור לאיכות הסביבה, ובמיוחד לבריאות האדם - נושא העישון והיבטיו הציבוריים, השפעתו על הציבור הרחב.
באופן כללי, בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה בחשיבות הנושא של איכות הסביבה, יותר מגמות ירוקות וארגונים ירוקים פועלים בשטח, ויותר תביעות מוגשות נגד תופעות העישון.
במשך שנים רבות היו חברות הטבק תאגידי ענק שלא ניתן היה להזיז ממקומם, וכל נסיון לתביעה נגדן כגורמות למחלות ונזקים בריאותיים אחרים נכשלו כשלון חרוץ.
רק לקראת סוף שנות התשעים חל מפנה, וכתבה זו, שהצגתי כאן היא רק מקרה בודד להצלחה של אנשים פרטיים וארגונים שונים במאבקן נגד חברות הטבק. בהתאם להלך הרוח הכללית בעולם, יותר מודעות לאיכות סביבה ושמירה על הבריאות, גם בבתי המשפט החלו להתחשב יותר באנשים ופחות בחברות הטבק, יותר משפטים נחרצו לטובת הציבור, ופחות לטובת חברות הטבק, אשר בעבר כמעט לא היו פגיעות, בגלל כוחן הכלכלי הרב.
השינוי הזה התבטא לא רק בתביעות פיצויים כספיות גדולות במיוחד (עד מיליארדי דולרים), אלא בתקנות וחוקים נוקשים יותר, אשר הקשו על  חברות הטבק, כמו למשל: האיסור לעשן במקומות ציבוריים, הגבלות על מכירת סיגריות לקטינים, החובה לפרסם מודעת אזהרה על קופסת הסיגריות ,וכד'.

את בריאות הציבור ושירותי הבריאות לציבור ניתן לראות כמוצר ציבורי. ע"פ ההגדרה, מוצר ציבורי  הוא מוצר שאי אפשר לחלק ליחידות קטנות, אי אפשר למנוע אותו ואי אפשר להשמיד אותו. שירותי הבריאות לציבור ובריאות בכלל, הם מוצרים שהמדינה מספקת לכל אזרחיה, ואי אפשר למנוע זאת מהם, אי אפשר לחלק מוצר זה, וגם לא להשמיד אותו. כמו כן, שירותי הבריאות לציבור הם היצע משותף לכלל האזרחים, ולכן אני רואה בנושא הבריאות הציבורית מוצר ציבורי. את העלויות של אספקת שירותי הבריאות המדינה מכסה ע"י מיסים.
הכתבה שבחרתי בנושא חברות הטבק והתביעות נגדן, מעלה את הנושא של בריאות הציבור ואת הבעיות המלוות באספקתו. מסופר על שני עורכי דין ממדינת מיסיסיפי, אשר התאחדו ותבעו את חברות הטבק בשם משלמי המיסים במדינה, כדי לפצות ולהחזיר כסף שבוזבז על שירותי בריאות למעשנים.
 
עבודה מס' 50381 SHOPPING CART DISABLED
עבודה מרחוק, 1998.
סקירת התפתחותה של העבודה מרחוק, יתרונותיה וחסרונותיה, המקצועות המתאימים לכך וכיצד נעשה הדבר בעולם ובישראל.
3,461 מילים (כ-10.5 עמודים), 11 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"מהפכת טכנולוגית המידע נמשלת לרכבת הדוהרת לכיווננו במהירות של שלושים מיליון סיביות לשניה. למערכת החינוך יש שתי אפשרויות: לעמוד על הפסים ולנופף בשלטי עצור, או לקפוץ על הרכבת ולהשתדל להגיע אל הקטר ולנווטו למחוז חפצנו.
מי שלא נוסע קדימה נשאר מאחור והמשמעות עלולה להיות אובדן הרלבנטיות של החינוך הממוסד"  (פרופ' שמעון שוקן - המרכז הבינתחומי לעסקים).
הטכנולוגיות החדשות של מחשבים ותקשורת אלקטרונית, מתפתחות כיום בקצב מדהים, והן משנות במהירות את כללי המשחק הנהוגים כמעט בכל תחום שאפשר לחשוב עליו: בחברה, בכלכלה, במחקר חברתי ומדעי, בפעילות תרבותית ובחיי היום יום.
עם הטכנולוגיות החדשות מופיעים גם מושגים חדשים, דרכים חדשות של חקירה ופעולה, ושאלות חדשות שאין להן תקדים בהסטוריה האנושית. המצאת המחשב וחיבורו לרשת התקשורת הבינלאומית מעצבת מחדש את העולם שבו אנו חיים, ופותחת אפשרויות חדשות להגדיר מושגים כמו זהות אישית, מציאות והשתייכות קהילתית ועוד.
עבודה מרחוק, או כפי שהיא נקראת בלועזית TELEWORK -, מייצגת את החיבור שבין בית ועבודה, בין פרטי ובין ציבורי ובין עבודה והנאה.
עבודה מרחוק פותחת בפנינו מיגוון רחב של אפשרויות לפיתוח עצמי של האדם.
החל מפיתוח אישי, דרך רווחה משפחתית, שיפור איכות החיים, חופש בחירה וכלה בפתרון בעיות בעבודה שעד כה היוו מכשול בפנינו במציאת עבודה מסוימת הן בשל ריחוק פיזי, והן משום כשלים חברתיים שמנעו מאתנו לעבוד במקומות ו\או בחברות מסוימות.

תוכן עניינים:
מבוא
עבודה מרחוק - מהי
התפתחות עבודה מרחוק
           1. התפתחות טכנולוגית
           2. התפתחות סוציו-אקונומית
           3. פתוח מרכזי ערים - אורבניזציה
יתרונות עבודה מרחוק
           1. ברמת העובד
           2. יתרונות ברמת מעביד
           3. יתרונות לקהילה
מקצועות היכולים לעבוד מרחוק
מפעלים וארגונים המתאימים לעבודה מרחוק
ממשק בין למידה מרחוק ועבודה מרחוק
חסרונות עבודה מרחוק
עבודה מרחוק בעולם - שימושים נוספים
עבודה מרחוק בישראל
סיכום והתייחסות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50361 SHOPPING CART DISABLED
השביתות בישראל-הצעת מחקר, 1999.
הגורמים להצלחתן של שביתות והתמקדות בקשר בין סוגי שביתות והסקטור השובת לבין תוצאות השביתה.
2,634 מילים (כ-8 עמודים), 9 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בגורמים להצלחתן של השביתות בישראל.
שביתה - מוגדרת כהפסקה זמנית דל עבודה בידי עובדים, כתוצאה מסכסוך עבודה.
משך זמן השביתות הינו הזמן שבו מוכן המעביד לסבול את ההפסדים הנגרמים כתוצאה מהשביתות, ולא להיענות לכל דרישות העובדים.
המשטר במדינת ישראל הינו רב מפלגתי, ולכן אופי המפלגה השולטת הינו גורם חשוב להצלחת השביתות (א. גלין, ב. מבורך, מרץ 1981).
גם לגודל הממשלה קיימת השפעה על מספר השביתות והצלחתן, מכיוון שבתקופה של ממשלה גדולה ישנו ייצוג טוב יותר של מגוון האינטרסים הקיימים במערכת יחסי העבודה.
רמת האינפלציה ומדד השכר החודשי במדינת ישראל גם הם גורמים המשפיעים על תדירות והצלחת השביתות. בתקופות של גאות ועליית מחירים יש לעובדים עמדת מיקוח טובה יותר עקב מחסור בידיים עבודות.
בעבודה זו אתמקד בקשר בין סוגי השביתות (תביעה או הגנה) לבין תוצאותיהן, הקשר בין הסקטורים השובתים לבין תוצאות השביתה והקשר בין משך השביתה להצלחתה.
על סמך תוצאות מחקר זה תהיה אפשרות לאמוד את סיכוייה של שביתה להצליח. מידע זה יתרום לגופים השונים המעורבים בשביתה להביא לסיומה בהצלחה.

תוכן עניינים:
רקע לעבודה
1. הצגת המחקר
           א. מטרת המחקר
           ב. חשיבות המחקר
           ג. סקירה ספרותית
           ד. הגדרת המשתנים

2. המתודולוגיה של המחקר
           א. הגדרת אוכלוסיית המחקר
           ב. תיאור כלי המחקר
           ג. בחירת מערך המחקר
           מקורות איסוף המידע

3. עיבוד נתוני המידע
4. מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50346 SHOPPING CART DISABLED
היעדרות מעבודה- ניתוח משתנים נבחרים מתוך קבצי סקר כח אדם, 1998.
עבודה זו בודקת באופן סטיטיסטי את הגורמים המשפיעים על היעדרות מהעבודה (מוצא, השכלה וכו').
4,341 מילים (כ-13.5 עמודים), 8 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תופעת ההיעדרות מעבודה נחקרת בארץ כבר הרבה שנים. כך, לדוגמה, נערך מחקר מקיף ממקורות מנהליים לגבי היעדרות עובדים בתעשייה ישראלית על  ידי  מכון לפריון העבודה בשנות 1959-1960, ובשנות 1963-1964. בשנת 1971 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם כן פרסמה נתונים על היעדרות עובדים מנוכה עונתיות שהתבססו על סקרי כוח אדם.  בשנת 1983 מוסד לביטוח לאומי גם פרסם את העבודה הקשורה להיעדרות מן העבודה.

בעבודה זאת אנסה לנתח נתונים שקיימים בקובץ של סקר כוח אדם לגבי תופעת ההיעדרות עובדים מין העבודה. לשם כך נצטרך להגדיר כמה מושגים בסיסיים.

השערות
כדי לנסח השערות הייתי חייב לבדוק מספר נתונים מתוך סקרי כוח אדם. לצורך הדגמה לקחתי  מספר נתונים משנת 1994.
מבחינה של נתוני היעדרות לפי שנות לימוד מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצה עם  +16 שנות לימוד גבוה יותר מאשר בקבוצות עם 0-8 שנות לימוד (8.8  ו6.1 -  בהתאם).
מבחינה של נתוני היעדרות לפי יבשת לידה מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצות ילידי אסיה-אפריקה וישראל (8.2 ו7.8 - בהתאם) גבוה יותר מאשר בקבוצת ילידי אירופה- אמריקה (5.7). ואם להסתכל על קבוצת ילידי אירופה-אמריקה שעלו ארצה משנה 1990 ואליך אזי אחוז הנעדרים  עוד יותר נמוך ( 4)..4

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרות
השערות
שיטת מחקר
בניית משתנים לניתוח וממצאים כלליים
בדיקת השערות באמצעות רגרסיה לוגיסטית
מגבלות ובעיות של הנתונים בקובץ סקר כוח אדם
סיכום
ביבליוגרפיה

לוחות
לוח 1. - אחוז נעדרים ונעדרים מסיבת חופשה לפי מין, קבוצת גיל, מוצא, שנות
לימוד, מצב משפחתי, ותק בארץ, נוכחות ילדים עד גיל 5 אצל פרט וסיבות היעדרות.
לוח 2. - תוצאות של רגרסיה לוגיסטית לפי מין

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי אקסל ו-SPSS.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
בין לאומית
המזרח התיכון
ישראל
כללי
מיקרו
מקרו
עבודה
ציבורית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [82-90] מתוך 720 :: [עמוד 10 מתוך 80]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 :: עמוד הבא >>