עבודות [559-567] מתוך 1227 :: [עמוד 63 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 69939 SHOPPING CART DISABLED
עמדות גננות כלפי משחק בגיל הרך, 2011.
מחקר כמותי לבדיקת עמדות של גננות כלפי משחק (שאלונים).
18,403 מילים (כ-56.5 עמודים), 48 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תרומתו של המשחק נודעת זה שנים מספר, ואנשי חינוך רבים גם כיום עושים בו שימוש לצרכי למידה. במחקר זה ניסינו לבדוק מדוע השפעתו של המשחק כל כך חשובה להתפתחותו של הילד, האם גננות בגיל הרך מודעות לחשיבות של המשחק, והאם כתוצאה מידיעה על חשיבות זו נעשה שימוש הולם במשחק בגני הילדים.
חלקה הראשון של העבודה יגדיר את משמעותו של המשחק, ויסקור תוך נקודת מבט תיאורטית את מרכיביו השונים, תהליך התפתחותו, תרומתו ויישומו בגני הילדים. כמו כן, כיון שמחקר זה בודק עמדות, נסקור מהן עמדות וכיצד אנשים מגבשים אותן.
בחלק השני יתואר הצד המעשי במחקר כאשר, נסקור את עמדותיהן של גננות בגיל הרך מגוונים שונים של גילאים, דתות, גנים ושנות וותק. בחלק זה בדקנו האם גננות מחזיקות בעמדות חיוביות כלפי המשחק, וכיצד זה בא לידי ביטוי בשטח. ממצאי החלק המעשי איששו את השערותינו בדבר החזקה בעמדות חיוביות אצל גננות בגיל הרך, והוכיחו כי ברוב המקרים לוותק ישנה השפעה על חוזקה של העמדה ועל הנכונות לפעול בעקבותיה.
אנו רואות חשיבות רבה במחקר זה, למרות מגבולותיו, הן לאנשי החינוך בכלל לשם העלאת המודעות לנושא המשחק, הן לגננות מתחילות אשר ישאבו ממנו מקור לתמיכה והשראה בעבודתן והן להורים לילדים בגילאי הגן אשר רואים את המשחק כבזבוז זמן ולא כמקור למידה משמעותי.

המחקר נעשה באמצעות שאלונים שחולקו לגננות.השאלון מחולק לשלושה חלקים-שאלות רקע על הגננת,שאלות סגורות-כמותי,שאלות פתוחות-איכותי-בחלק זה,כל גננת ענתה במילותיה השונות וכך יכולנו לראות את התחושות העולות לה בעקבות השאלה.
אוכלוסיית המחקר: במחקר זה השתתפו 23 מאזור המרכז ומאזור יהודה ושומרון. טווח הגילאים נע בין 22-55. על מנת לשמור על מהימנות התוצאות, נדגמו גננות מסוגי גנים שונים: גן רגיל (63%), חטיבה צעירה (13%), גן זורם (13%) וגן חינוך מיוחד (11%).

תוכן עניינים:
תקציר
פרק א: סקירת ספרות:
א1.מבוא
א.2 מהו משחק?
א.2. 1 הגדרת המשחק
א.2.2  משחק ולמידה
א.2. 3 משחק ואוריינות
א3. שלבי התפתחות המשחק
א.3. 1 השלב הסנסו מוטורי
א.3. 2 השלב הייצוגי
א.3. 3 שלב משחקי חוקים
א.3. 4 התפתחות המשחק על פי ויניקוט
א4. מרכיבים עיקריים במשחק
א5. צורות משחק
א6. תרומת המשחק
א.6. 1 תחום קוגנטיבי
א.6. 2 תחום חברתי
א.6. 3 תחום מוטורי- גופני
א.6. 4 תחום הרגשי
א7. תפקיד המבוגר והגננת במשחק
א.7. 1 שיקולי דעת בתכנון משחק
א8. עמדות

פרק ב: חלק מעשי
מטרת המחקר
שאלת המחקר
השערות
כלי המחקר
אוכלוסיית המחקר
ממצאים

פרק ג: חלק מסכם
דיון ומסקנות
סיכום

חלק ד נספחים
שאלון
נתוני ממצאים איכותניים
"סתם משחק" קטע קריאה

ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
א.2. 1 הגדרת המשחק
משחק הינו פעילות ספונטנית בלתי מאורגנת ומהנה שביסודה דחף חזק, והיא נעדרת תכלית חיצונית לעצמה. בנוסף משחק יכול להיות פעילות תחרותית המוכתבת ע"י כללים, ולה תוצאות מוגדרות. במובן הרחב יותר כולל המונח גם פעולות ספורט, קרנבלים, ריקוד ותיאטרון. משחקים יכולים להתבטא בשלוש דרכים : משחקים הדורשים מיומנות גופנית, כגון: ריצה, כדור. משחקי הקובייה והקלפים שתוצאותיהם נקבעות על-ידי המקרה, ומשחקים שבהם נקבעות התוצאות על-ידי שיקול דעתם של המשחקים המתחרים, כגון: שחמט (אייפרמן, תשל"ב).
 
עבודה מס' 69929 SHOPPING CART DISABLED
פעילות אתגרית ככלי לשילוב תלמידים שומעים ולקויי שמיעה, 2012.
סקירה תיאורטית ובחינת פרויקט הערכה בבית ספר.
3,733 מילים (כ-11.5 עמודים), 22 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה להציג ולנתח תכנית התערבות שהתבצעה בבית הספר משולב ובו תלמידים שומעים ותלמידים לקויי שמיעה, הלומדים בכיתות נפרדות או בשלוב אינדיבידואלי בכיתות הרגילות. בבית הספר התקיים פרויקט ייחודי, בו השתתפו תלמידים לקויי שמיעה ושומעים בשש פעילויות של פעילות אתגרית (פארק חבלים) אשר הועברה על ידי עמותת "אתגרים", במטרה לשפר את התקשורת והגיבוש בין שתי הקבוצות.
גוף הידע הדן בכלי האתגרי ככלי חינוכי ושיקומי מתבסס על כמה גישות תיאורטיות, בהן: הפסיכולוגיה החיובית וגישת הכוחות אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדות לא בפתולוגיה אלא בניסיון למצוא ולטפח 'חוזקות' וכישרונות בקרב הפרט, והמכירות ביכולות הייחודיות והפוטנציאל האישי של כל אדם, כמספקים את הבסיס להשגת מטרות אישיות. בסיס נוסף הוא הגישה השיקומית המניחה כי כל אדם הינו בעל ערך, כבוד וזכות לממש את עצמו בצורה המקסימאלית, תהיה מוגבלותו באשר היא, והמדגישה מיקסום יכולות ושילוב חברתי של בעלי מוגבלויות. ההנחה הייתה שפעילות אתגרית, המבוססת על משחקים, פעילות פיזית ויציאה מבית הספר יצרו אצל המשתתפים  מוטיבציה רבה יותר ללמידה, הזדמנויות שבהן התלמידים לפתח כלים רגשיים להתמודדות עם קונפליקטים ומצבים חברתיים שונים.
התכנית התבססה על ההבנה כי שילוב פיזי בלבד של התלמיד עם המוגבלות לא בהכרח מוביל לשילוב חברתי ואישי (רייטר, 1989). אינטראקציה בין ילדים עם מוגבלויות לבין בני גילם ללא מוגבלות אינה נעשית באופן אוטומטי. ילדים נוטים להתחבר עם הדומים להם, דבר המשאיר את הילד עם המוגבלויות לעתים קרובות בבדידותו. השילוב הוא פעולה אקטיבית, הכוללת את רכישת אמונו ואת הכשרתו של בעל המוגבלות לצורך הצלחת השילוב, וכן את הכשרת הקהילה מבחינת עמדותיה כלפי המשולב (רונן 1988).  
בעבודה מוצגות התיאוריות המרכזיות העומדות בבסיס התכנית, הרקע שלה ומה היו התנאים לביצועה, וכן הערכה ודיון בהצלחתה.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
תיאור הפרויקט
ניתוח הפרויקט
דיון
מסקנות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
תכנית ההכלה או השילוב מעוררת מורכבות בקרב המורים בכיתה, ובקרב התלמידים המשלבים. מורים רבים חשים שהם אינם מסוגלים ללמד תלמידים עם מוגבלויות (רונן, 1998). במחקרים שונים נמצא כי עמדותיהם של המורים אודות עצם השילוב שונות זו מזו והן נעות מחשש לירידה ברמת הלימודים בכיתה ועד לחשש שמא לא יוכלו להתמודד עם קשייהם של הילדים ולהיות אחראים לשלומם ולביטחונם .(Klingner, 1998)
 
עבודה מס' 69922 SHOPPING CART DISABLED
תכנון יחידת הוראה - חנוכה, 2008.
הצגת שלושה מערכי שיעור תמציתיים לכיתה א' בנושא: "חג החנוכה על שלל מרכיביו".
1,190 מילים (כ-3.5 עמודים), 0 מקורות, 79.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המקצוע: חגים ומועדים
נושא היחידה: חג החנוכה על שלל מרכיביו
אוכלוסיית היעד: מליאה-כיתה א'

כל מערך שיעור מחולק ל: רציונאל, מטרות השיעור ורצף פעילות (טבלה)

מתוך העבודה:
מאחר וזהו שיעור ראשון בנושא חג החנוכה, ומדובר בילדי כיתה א' הלומדים על נושא זה בביה"ס בפעם הראשונה ואין לנו ידע מה הוא למד בשנים הקודמות, חשוב להתחיל עם בד' הידע של התלמידים כדי לדעת את מקומם מבחינת הנושא ואת רוחב ידיעותיהם, כמו כן מאחר והילדים נמצאים בשלב בו ציר הזמן בעייתי, הילדים יעלו זיכרונות מכל התקופות, חגים והאירועים בחייהם ולכן בביצוע שיעור מקדים נערוך "סדר" במחשבותיהם בנוגע לחג הנ"ל.
בביצוע מיפוי האלמנטים שמרכיבים את החג עפ"י נושאים אנו מרוויחים "על הדרך" מודלינג של מיון והכללה.
 
עבודה מס' 69921 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה - מחקר התנסות, 2009.
עבודת מחקר מעשית בהתנסות במתמטיקה בבית ספר יסודי, כולל ניתוח מערכי שיעור ותצפיות, מערכי שיעור ומתווה היחידה.
11,879 מילים (כ-36.5 עמודים), 12 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בשיח הלימודי בשיעורי המתמטיקה. יחידת ההוראה המתוארת בעבודה הינה בנושא הכפל והחילוק. הנושא נחקר במתודולוגיה של מחקר עצמי.  שאלת המחקר שלי היא "כיצד אצור שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה?" שאלה זו צמחה מתוך תהליך למידה אישי אשר החל בשנה השנייה להתנסותי כמורה לדיסציפלינת המתמטיקה ונמשך עד לשנה השלישית להתנסותי. במהלך התהליך הבנתי למעשה את נקודות החולשה שלי כמורה ומתוכן הבנתי את הצורך המקצועי שלי בפיתוח שיח בין חברי הקבוצה הלומדת. הנתונים למחקר נאספו על ידי הקלטות שמע אשר עברו שיכתוב ותיעוד כתוב של המתרחש על ידי עמיתה.  הנתונים מכל שיעור נותחו באמצעות רפלקציה אשר נסבה סביב שאלת המחקר.
מתוך המחקר עלו מספר ממצאים עיקריים. ראשית, במהלך השיעור תפקיד המורה הוא למעשה תפקיד המתווך. עליה לתווך בין הילדים לנושא הנלמד, להעלות את רמת חשיבתם ולהעמיק את דבריהם. שנית, בתכנון משימות ופעילויות מאתגרות על המורה לשים דגש על רמת קושי המשימה כך שהפעילות בה תוביל לערעור למידה חיובי מאשר לתסכול שלילי.
ולסיום ממצא עיקרי נוסף שעולה מתוך המחקר הוא שלשיח הלימודי ישנה השפעה מכרעת וחיובית על התקדמותו הלימודית והאישית של התלמיד המתקשה.

נתוני המחקר נאספו באמצעות המכשירים הבאים:
1. שקלוט- השיעורים הוקלטו באמצעות מקלט ולאחר מכן שוכתבו על ידי לכתב.
2. תיעודים ותצפיות- בשיעורים צפו סטודנטית ומדריכה אשר תיעדו את המתרחש.
3. רפלקציות- הרפלקציות נכתבו בעקבות ההתנסות עצמה, קריאת השקלוטים ושמיעת המשוב אשר נערך על ידי המדריכה הפדגוגית בשילוב הסטודנטית הצופה.

תוכן עניינים:
תקציר
הקדמה
הקשר המחקר
ההקשר הבית ספרי
מקום הדיסציפלינה בכיתת האימון
צמיחת שאלת המחקר
סקירה תיאורטית
שיח לימודי בשיעורי המתמטיקה
הכפל
מתודולוגיה
מחקר איכותי
מחקר פעולה
משתתפים
אתיקה מחקרית
מכשירים לאיסוף נתונים
אופן ניתוח הנתונים
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה
נספחים:
נספח מספר 1-מתווה היחידה
נספח מספר 2-מערכי השיעורים 1-4
נספח מספר 3-תיעודי השיעורים
נספח מספר4- שיעור
תכנון השיעור
תיעוד שיעור
רפלקציה שיעור
נספח מספר 5- מתאר ההיצג

מתוך העבודה:
על פי רגב ושמעוני (2005) המושג שיח מכיל בתוכו תוכן רחב יותר מן המושג שיחה. בעוד שהשיחה מכילה בתוכה תוכן דברים בעיקר, השיח מכיל תוכן, נורמות התנהגותיות ומערכות יחסים הפועלות בתוך השיח. בהוראה, השיח מהווה עוגן לתרבות הוראה-למידה חדשה מפני שהוא דורש מהתלמיד להפעיל מיומנויות של חשיבה אמיתית ומאותגרת, הפעלת שיקול דעת, חשיבה ביקורתית ולהביא לידי המללה את הפרוצדורות האלגוריתמיות המופעלות על ידו בשיעור מתוך כך השיח כדרך הוראה-למידה מבחין בין דרך הוראה עדכנית ובין ההוראה המסורתית.
 
עבודה מס' 69919 SHOPPING CART DISABLED
תחושת המסוגלות העצמית של המורה בכיתה ההטרוגנית, 2013.
מחקר איכותני (ראיון) עם חמש מורות.
3,523 מילים (כ-11 עמודים), 37 מקורות, 259.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התמודדות עם תלמידים, ובייחוד תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא אף פעם אינה קלה, ומחייבת את המורה להיות בעל יכולות פדגוגיות גבוהות, בעל ידע בתחום ההוראה, בעל יכולת להקנות לתלמידיו יכולות למידה וחשיבה, ובעל יכולת לענות על צרכיהם הרגשיים של התלמידים.
מורים רבים מתקשים להתמודד עם האתגרים העומדים במסגרת עבודתם, בעיקר בשל חוסר ניסיון וידע, ותחושה זו משפיעה על יכולתם להתמודד עם אתגרים עתידיים. מחקר זה בדק את הקשר בין תחושת המסוגלות העצמית לבין העמדות כלפי התלמידים באופן כללי, ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט.

מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון קשר בין המשתנים הבאים: (1) השפעת הדרכה מקצועית- אישית על תחושת המסוגלות העצמית של המורה. (2) השפעת התפתחות תחושת המסוגלות העצמית של המורה על עבודתו.
השערת המחקר הייתה כי יימצא קשר חיובי בין תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בקרב המורים לבין הצלחתם בתחום ההוראה, ובין קבלת הדרכה לבין עלייה בתחושת מסוגלות עצמית. כלומר, מורים בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יצליחו יותר להתמודד עם האתגרים העומדים במקצועם. כמו כן, תחושת המסוגלות העצמית של מורים שיקבלו הדרכה מקצועית- אישית תעלה. המשתנים המתווכים: ותק בהוראה, קשר עם הורי תלמידים.
המחקר שנעשה הוא מחקר פעולה, המבוסס על הגישה האיכותנית.
במחקר השתתפו חמש מורות. כולן מחנכות כיתה הטרוגנית ומלמדות באותו מוסד לימודים, בית ספר יסודי, כיתות ב'- ו', המשויך לזרם הממלכתי דתי ומיועד לבנות בלבד.
כלי המחקר שלי היה ראיון פתוח, חצי מובנה, שכלל מספר שאלות מוגדרות (ראה נספח א'), עם זאת ניתנה אפשרות לכל מרואיינת לפתח את תשובותיה באופן חופשי. הראיון כלל שאלות שבחנו את תפיסת המורות אודות התמודדות עם כיתה הטרוגנית באופן כללי, ועם תלמידים מאתגרים בפרט, וסיפורים אישיים אודות הצלחות והתנסויות יותר מאתגרות מהרגיל. כמו כן, השאלות בחנו את עמדות המורות סביב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ודרכי התמודדותן עם האתגרים הכרוכים בכך.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
בעיית המחקר המרכזית- מטרות ושאלות
המתודולוגיה של המחקר
-שיטת המחקר
-אוכלוסיית המחקר
-כלי המחקר
-מהלך המחקר
-דרכי הניתוח של המידע שנאסף
ממצאים ודיון
-מסוגלות עצמית וותק בהוראה
-מסוגלות עצמית של מורים מול הורים
-תחושת מסוגלות עצמית והשפעתה כלפי עמדות בשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים
-תחושת המסוגלות העצמית של המורה והצלחה בהוראה
סיכום
מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
מהי אם כך מסוגלות עצמית? "שיפוט של אנשים באשר למסוגלותם לארגן ולהוציא אל הפועל כיווני פעולה הדרושים להשגת סוגי ביצוע נבחרים" (Bandura, 1986), זוהי למעשה ההגדרה לדרך בה נבחנת יכולתו של אדם להניע את עצמו על מנת להשיג מטרה. כאשר המסוגלות העצמית מוגדרת כגבוהה, הרי שהיא מעלה את האפשרות, שמוגדרת כרצון ומוטיבציה, להגיע להישג.
 
עבודה מס' 69917 SHOPPING CART DISABLED
לקויות למידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, 2013.
דרכי התמודדות והעצמה אישיים ומוסדיים - סקירה עיונית.
5,784 מילים (כ-18 עמודים), 39 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו הינה עבודה עיונית שמטרתה לסקור את תחום לקויות הלמידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובפרט סקירה של דרכי ההתמודדות וההעצמה האישיים והמוסדיים שפועלים כיום בשדה ההשכלה הגבוהה על מנת להנגיש ולשלב אותו לאוכלוסיית לקויי הלמידה.
המחקרים מראים סבירות גבוהה מאוד לכך שילד עם לקויות למידה יגדל להיות מבוגר עם לקויות למידה, וייתקל בקשיים בלימודיו האקדמיים או המקצועיים ובעולם התעסוקה. כיום ישנו גידול במספר הסטודנטים עם לקות הלמידה במוסדות האקדמיים, כאשר בארץ מעריכים את היקף לקויי הלמידה בקרב הסטודנטים בשיעור של בין 5%-15% של סטודנטים מאובחנים ולא מאובחנים. ללקות הלמידה ישנן השפעות רגשיות, חברתיות ולימודיות על הסטודנט, אשר נדרש להתמודד עם השפעות אלו במגוון דרכים.
דרכי ההתמודדות המרכזיות של המוסדות האקדמיים והסטודנטים עצמם כוללים העדפה מתקנת, הפעלה של מרכזי תמיכה ושילוב המספקים תמיכה אישית וקבוצתית, שימוש בטכנולוגיה מסייעת ויישום של תכניות לסינגור עצמי שמתמקדות בהעצמת הסטודנט לקוי הלמידה.
כל אלו מתקיימים לצד התפתחות בהבנה כי המוסדות האקדמיים נדרשים לספק מענה גם להכנתם של סטודנטים לקויי למידה גם לשוק התעסוקה, הטומן בחובו קשיים מיוחדים לאוכלוסייה זו.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1: לקויות למידה מהן
1.1 לקויות למידה- הגדרה וסוגים
1.2 לקויות למידה אצל מבוגרים
1.3 דרכים לאבחון מבוגרים עם לקויות למידה

פרק 2: לקויות למידה בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
2.1 שילוב לקויי למידה באקדמיה בעולם ובישראל
2.2 בעיות חברתיות, רגשיות ולימודיות הנובעות מלקות למידה אצל מבוגרים באקדמיה

פרק 3: דרכי התמודדות של מוסדות אקדמיים וסטודנטים לקויי-למידה עם הלקות

3.1 קשיים ומורכבות בקליטת סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
3.2 דרכי פעולה להתמודדות עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
3.2.1 העדפה מתקנת
3.2.2 מרכזי תמיכה ושילוב
3.2.3 סיוע טכנולוגי
3.2.4 סנגור עצמי כדוגמה להתמודדות

דיון ומסקנות: הצעות להמשך ומבט לעולם התעסוקה
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
משרד החינוך בישראל פועל לפי המלצות ה- NJCLD (מרגלית, 2000), ולפיכך תלמיד יוגדר כבעל ליקוי למידה במידה ומתקיימים אצלו שני תנאים: קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו; שנית, קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני רמת משכל אובייקטיביים. קיימת גם התייחסות להיבט הסביבתי ולהביט הקוגניטיבי לשם אבחון תלמידי לקוי למידה. (מרגלית, 2000).
 
עבודה מס' 69914 SHOPPING CART DISABLED
למידה של מילים חדשות באמצעות האזנה לסיפורים בקרב ילדי גן טרום חובה, 2013.
מחקר על 18 ילדי גן.
4,314 מילים (כ-13.5 עמודים), 19 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקרים רבים עסקו בהתפתחות שפה ואוריינות בקרב ילדים והסביבה בה הם גדלים, אולם מעטים עסקו בקשר בין תיווך לרכישת שפה ולמידה בקרב ילדי גן. הסביבה האוריינית היא גורם חשוב בהתפתחות האוריינות אצל הילד. כמו כן, מחקרים קודמים שבחנו ילדים הצביעו על הקשר בין הקראת סיפורים על-ידי ההורה או הגננת ובין העשרת אוצר המילים של הילד. המחקר הנוכחי בדק באמצעות מערך מחקרי את השפעת התיווך על למידת מילים חדשות בקרב ילדים בגילאי גן טרום חובה. במחקר השתתפו 18 ילדים השוהים באותו גן, מתוכם 9 בנים ו-9 בנות. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, קבוצת הקראה עם תיווך וקבוצת הקראה בהיעדר תיווך, כשהגננת מדדה את מספר המילים החדשות שנלמדו על-ידי הילדים באמצעות מדידות לפני ההתערבות ואחרי ההתערבות. בהתאם להשערה, נמצא קשר בין התיווך להעשרת אוצר המילים, ילדים שהיו בקבוצת התיווך למדו מספר מילים רב יותר מילדים שהיו בקבוצה בהיעדר התיווך. המחקר מחדד את טיב הקשר בין התיווך, ההוראה הישירה, ובין העשרת אוצר המילים בקרב ילדים בגן טרום חובה ובכך מרחיב את הבנתנו לגבי החיבור בין התערבויות שונות בגן ובין תהליכי אוריינות ולמידה של ילדים.
כלי המחקר: ספר ילדים- אריה בלילות/ מאיר שלו.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
1. סקירת ספרות
1.1 אוריינות וניצני אוריינות
1.2 הסביבה האוריינית ותפקידה
1.3 המכוונות לספר וחשיבות הסיפורים
1.4 למידה ישירה מול למידה אקראית
1.5 תפקיד התיווך בלמידה בהאזנה לסיפורים
1.6 המחקר הנוכחי
2. שיטת המחקר
2.1 משתתפים
2.2 כלים
2.3 הליך
3. תוצאות
4. דיון ומסקנות
מגבלות המחקר וכיוונים עתידיים אפשריים
5. מקורות

מתוך העבודה:
הן השפה הדבורה והן השפה הכתובה נכללות במושג אוריינות אם כי קיימים חילוקי דעות בין החוקרים השונים העוסקים בתחום. בבואם להגדיר את המושג אוריינות יש חוקרים המתמקדים בתחום הכתיבה וקריאה, כלומר בשפה הכתובה בלבד, ואילו ואחרים רואים במושג אוריינות מכלול של שפה דבורה וכתובה. לפי הריסון (1983), רכישת השפה הדבורה והכתובה הם שני תהליכים נפרדים.
 
עבודה מס' 69907 SHOPPING CART DISABLED
ספורט וחברה - המאמן כמחנך, 2013.
מחקר איכותני באמצעות ראיונות עם משתתפי חוג ג'ודו.
5,347 מילים (כ-16.5 עמודים), 20 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ילדים רבים משתתפים בחוגי ספורט בשעות הפנאי. הילדים מתאמנים בחוג כקבוצה בהנחיית המאמן (או המאמנת), דבר הדורש ממנו להיות מחנך, מעבר לתפקידו כמאמן, השואף להביא את חניכיו להישגים הנדרשים. כמחנך, יכול המאמן ללמד את החשיבות של שילוב ילד דחוי בקבוצה, ללמד את חשיבות הגיבוש הקבוצתי ועבודת הצוות, המנהיגות והתחרות החיוביות.
במסגרת עבודתו נזקק המדריך לכלים מתחום הפדגוגיה וכך הוא מצטרף אל דמויות המחנכים איתם נפגשים הילדים במהלך היום. עם זאת, קיימים שלושה הבדלים עיקריים בין בית הספר לחוג:
1. החניך בוחר בחוג בו ישתתף.
2.ההוראה אינה פורמאלית, אלא חווייתית.
3.ההתמדה בהשתתפות בחוג וההישגים במסגרתו, מבוססים על ההנעה והשאיפות של החניכים.
עם זאת, המאמן מעריך את ביצועי החניכים וקובע את התקדמותם באמצעות ביצועיהם באימונים ולפי השתתפות בתחרויות, בין אם משחק מול קבוצה ממתנ"ס אחר (בחוגים ככדורגל וכדורסל), או דו-קרב במבחן חגורה (בג'ודו).
לכן, ניתן להתייחס למאמן כאל מחנך, המלמד את החניכים ערכים שהם מעבר לערכי הספורט. החניך עשוי להתייחס למאמן כמודל לחיקוי,  להפנים ערכים חינוכיים ולשנות כתוצאה מכך את התנהגותו. הסכמה בין ההורים למאמן, יכולה לקדם הפנמת ערכים, אם מעורבותם תתקיים באופן חיובי.

במסגרת עבודה זאת נבחן האם מועברים ומופנמים ערכים חינוכיים בקשר בין מאמן לחניכיו. לשם כך נבחן מה נוטל המאמן בחוג ספורט ממאפייני דמות המחנך ומכליו. נברר בספרות מה מאפיין את  המחנך הראוי ומה נדרש ממנו, מה סגנון המנהיגות ההולם מחנך ראוי וכיצד ביכולתו להשפיע על התלמידים. נבחן את מאפייניהם הפדגוגיים הייחודיים של המורה לחינוך גופני ושל המאמן. לבסוף, ננסה לבחון מה מכל אלה  מיישמים בפועל מדריכים בחוגי ג'ודו. הג'ודו נבחר מבין ענפים אחרים בגלל היותו זמין במתנ"סים ומועדונים רבים, ללא צורך בתשתית מיוחדת ומשום שהוא פופולארי בקרב ילדים, בין השאר על רקע ההישגים הישראליים בתחום והשאיפה להידמות לאלופים, הזוכים לפרסום מקומי וארצי.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות:
-חיברות כמטרת החינוך
-מאפייני המורה הרצוי
-המחנך כמנהיג מעצב
-הנעה
-מיומנויות התורמות למורים לחינוך גופני ולמאמנים
-ג'ודו
-מיומנות "המאמן הטוב"
שאלת והשערת המחקר
שיטת המחקר
ממצאים:
א. דיווחי הילדים וההורים:
ב. דיווחי המאמנים:
דיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
השמעות להנחיות, ערנות, המתנה בתור, שיתוף פעולה, סיוע לחבר והתנהגויות מסתגלות נוספות, הן דרישות חברתיות שאם ימלא אחריהן, יוכל הבוגר להשתלב טוב יותר בעבודה ובחברה. כאשר המאמן או המדריך פועל להקניית ערכים חינוכיים, כסבלנות, התמדה, קבלת השונה, סיוע לחניך או גיבוש ופעילות משותפת, הוא פועל כסוכן חיברות. לם (לם, 1972, 2000, מתוך: רייכל וארנון, 2005; הרפז, 2013) התייחס לאידיאולוגיות שונות של החינוך המציבות דגשים לעבודת המורה הטוב ומטרות מרכזיות למימושן.
 
עבודה מס' 69900 SHOPPING CART DISABLED
אינטליגנציה רגשית בחינוך, 2014.
סקירת היבטים שונים של הנושא.
3,472 מילים (כ-10.5 עמודים), 9 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חיינו מאופיינים בקצב מהיר ובמרוץ אחר הצלחה ושגשוג. ההורים נמצאים בעבודה, והילדים, כבר מגיל הגן, מבלים את רוב שעות הפנאי עם צעצועי פלסטיק, משחקים אלקטרונים, מחשב וטלוויזיה. כתוצאה מכך, בניגוד לטבעם, הם מתקשים לפתח מיומנויות מוטוריות או כישורים חברתיים. שכן, התפתחות ברמה הרגשית, גופנית, חברתית וקוגניטיבית מתרחשת ומתעצמת דווקא בגיל הרך. חלק מהילדים מתמודדים עם אתגרים גדולים סביב סוגיות שלא רק פוגעות בהישגים הלימודיים שלהם, אלא שבמקרים קיצוניים, סוגיות אלה עלולות לפגוע גם בעצם הישרדותם.
מחקרים רבים מעידים על החשיבות הרבה שיש לאינטליגנציה הרגשית ועל השפעותיה הרבות במציאות היום יומית.
סרוף (1998 ,sarouf) מוכיח, כי היום יותר ויותר ילדים נכשלים ביצירת קשר חברתי בתוך חברת הגן, וחווים תסכולים ולחץ שעלול להזיק להתפתחותם הרגשית והתקינה.
המטרה שלנו היא ליצור הבנה רבה יותר ביחס לכמה מהרגעים המביכים והקשים ביותר בחיינו ובעולם הסובב אותנו, כאשר היעד הסופי הוא להבין מה פירושה של הכנסת אינטליגנציה רגשית לתוך עולמם של הילדים, ואיך אנו עושים זאת.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1.   אינטליגנציה רגשית מהי?
1.1 רקע תיאורטי, סקירת הנושא והגדרות כלליות
1.2 EQ לעומת IQ
1.3 תקשורת רגשית ותקשורת לא מילולית
1.3.1 תקשורת רגשית
1.3.2 תקשורת לא מילולית
1.4 מודעות עצמית

פרק 2.   אינטליגנציה רגשית בחינוך גני ילדים
2.1 התפתחות רגשית בילדות המוקדמת
2.2 פיתוח האינטליגנציה הרגשית של ילדים ע"י גננות ומבוגרים
      2.2.1 שיח פנימי
                  2.2.2 דרך חדשה להתייחסות לגידול ילדים- תקשורת רגשית

פרק 3.   השפעות עתידיות על חיי הילדים כבוגרים
3.1 השלכות האינטליגנציה הרגשית על המשך חיינו

פרק 4.   סיכום העבודה - עמדה אישית
פרק 5.   רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
לרגש יש תרומה רבה לחיים ולחשיבה. הראשונים שהשתמשו במונח אינטליגנציה רגשית היו הפסיכולוגים סלוביי ומאייר (1990), אשר איגדו סביב מושג זה מספר איכויות רגשיות החשובות להצלחה, ביניהן, אמפתיה, מודעות עצמית, עצמאות, התמדה ועוד. גולמן במחקרו פיתח והרחיב את המונח והדגיש כי ההצלחה בהשתלבות חברתית עתידית תלויה באינטליגנציה הרגשית של האדם (golman, 1995).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1227 :: [עמוד 63 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>