עבודות [559-567] מתוך 1213 :: [עמוד 63 מתוך 135]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 69849 SHOPPING CART DISABLED
הניהול האוטונומי-עצמי של בתי ספר, 2008.
השפעת הניהול האוטונומי-עצמי של בתי ספר על המוטיבציה של המורה מבחינה אישית ומקצועית.
6,253 מילים (כ-19 עמודים), 25 מקורות, 289.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, בחנו את יעילות הניהול העצמי מן האספקט החינוכי-פדגוגי. זאת, באמצעות יציאה לשטח ואיסוף רשמים על-ידי תשאול העושים במלאכת החינוך בבתי-הספר האוטונומיים.

במחקרנו זה, אנו רוצים לברר כיצד משפיע הניהול העצמי על מוטיבציית המורים בבתי ספר תיכוניים.
שיטת המחקר תהיה השיטה האיכותנית, כאשר נקודת המוצא היא שרק בשיטה זו ניתן להתייחס לחלקי התנהגות שלא ניתן להגדירם באמצעות מתן ציון בשאלון סגור. יש להתייחס לכך, שחלק גדול מהשפה בה מתבטאים אנשים אינו וורבלי וראוי להתייחס גם לשפת הגוף, לתנועות המתבצעות במהלך הראיון. קיים צורך לברר נושאים שונים הקשורים לאקלים הבית ספרי, הן מפי אוכלוסיות המחקר עצמן והן על פי התרשמויות של הצופה. מבחינתנו, כל אחד המורים הקשורים לצוות ההנהלה מהווה גם צופה על סביבת המחקר ועל כן הוא בבחינת אינפורמנט היכול לתאר את סביבתו המוכרת.
כלי המחקר
ראיונות שנערכו עם עשרים מורים לבירור עמדותיהם ותחושותיהם לגבי שיטת ניהול עצמי בבית ספרם.
אוכלוסייה נחקרת
האוכלוסייה הנחקרת הינה מורים המלמדים בבית ספר תיכוניים המנוהלים בניהול עצמי. כאשר חלקם מקורבים להנהלה ומהווים חלק מצוות-ההנהלה וחלקם מהווים חלק מצוות המורים. האוכלוסייה הנחקרת הינה הטרוגנית ומורכבת ממיצוב חברתי, השונה זה מזה.
מקום המחקר
מקום המחקר הינו בתי ספר תיכוניים בעיר ירושלים. בוצעו תצפיות בכל השעורים שתוקצבו ע"י הניהול העצמי אך אלו היו מעטים- ועובדה זו תשפיע בעתיד על מסקנות המחקר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
כלי המחקר
אוכלוסייה נחקרת
מקום המחקר
מגבלות המחקר
הטענה
2. רקע וסקירת ספרות
ניהול בשיטה המסורתית וניהול עצמי - ביזור ומירכוז
ההבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי
3. המחקר וממצאיו
שיטה וכלי מחקר
משתתפים
ניקוד ומדרג נתונים
הצגת הנתונים
ניתוח הנתונים
מידת ההיכרות עם נושא הניהול העצמי
ההשפעה המיוחסת לניהול העצמי על העשייה החינוכית והפדגוגית
דימוי עצמי של מורה יוזם
רצון להציע תכנית או רעיון להנהלה
שביעות רצון כללית
4. המלצות למחקר עתידי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח א': נוסח הראיון

מתוך העבודה:
משרד החינוך הבהיר לאחרונה (סאסי וכהן, תשע"ב) כי עפ"י גישת הניהול המסורתי, מדרג בין מקבל ההחלטה ובעל המשאבים לבין ההתרחשות בשדה. מורים רבים מזהים את צרכי התלמידים, אך הם חסרי אונים בהיעדר משאבים זמינים. מכאן יוצא הדו"ח נגד המצב הקיים של חסמים ותהליכים מייגעים בצינורות הביורוקרטיים העומדים בפני אנשי החינוך ובסופו של דבר פוגעים בתלמיד. עפ"י הדו"ח, הניהול העצמי נועד לתת מענה לבעיות אלה, בדמות משאבים זמינים המנוהלים ע"י אנשי ביה"ס עצמו.
 
עבודה מס' 69846 SHOPPING CART DISABLED
הבדלים בין מורה בבית ספר לגננת בפריסת דפוסי ההתקשרות, 2013.
סקירת תיאוריות ומחקר שכלל 30 גננות ומורות.
4,483 מילים (כ-14 עמודים), 8 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו חקרה הבדלים בין מורה בבית ספר לגננת בפריסת דפוסי ההתקשרות. חשיבותה של עבודה זו נגזרת מהחשיבות של דפוס ההתקשרות של אנשים באופן כללי, ושל אנשים הנמצאים בעמדות מפתח בקשר ובהשפעה על אחרים, כגון גננות ומורות. מטרת העבודה הייתה לבדוק האם קיימים הבדלים בדפוסי ההתקשרות בין הגננות והמורות.

מחקר זה בנוי באופן הבא: הפרק הבא יסקור את הספרות הרלוונטית; לאחר מכן, פרק השיטה יציג את המשתתפות במחקר, את כלי המחקר ואת הליך המחקר; פרק התוצאות יציג את ממצאי המחקר הסטטיסטי; ולבסוף, פרק הדיון והמסקנות יסכם את הממצאים וינתחם.

במהלך המחקר נעשה שימוש בשאלון מוכר שפותח על ידי Hazan & Shaver (1987). השאלון המקורי מכיל שלושה פריטים שכל אחד מהם מבטא היגד המשקף את סגנון ההתקשרות של האדם.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
הגדרת תפקיד: הגננת והמורה במערכת החינוך
ההתקשרות בחינוך: תיאוריית ההתקשרות של באולבי
סוגי ההתקשרות השונים , סיבות  והשפעתם בגילאים מאוחרים
דפוסי התקשרות בחינוך- הילד והמחנכת/ מטפלת
התקשרות בגן מול התקשרות בבית הספר
2. שיטה
נבדקות
כלים
הליך המחקר
3. תוצאות
דיון ומסקנות
המלצות
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון המחקר

מתוך העבודה:
בליבו של חקר תחום ההתפתחות הרגשית - חברתית בגיל הרך בשדות מחקר החינוך, פסיכולוגיה התפתחותית וחינוכית, ניצבת תיאוריית ההתקשרות. תיאוריה אשר יש במהלך הדיון בה לספק נקודת ראות רחבה ומעמיקה באשר לתפקידה המהותי של המחנכת בחייו של הילד (Bowlby, 1988).
 
עבודה מס' 69843 SHOPPING CART DISABLED
הבדלים בין מורה בבית ספר לגננת בפריסת דפוסי ההתקשרות, 2010.
מחקר שבוצע באמצעו שאלון שפותח על ידי Hazan & Shaver (1987) ועודכן ע"י טולמץ (1988).
4,495 מילים (כ-14 עמודים), 8 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תיאוריית ההתקשרות הינה תיאוריה פסיכולוגית התפתחותית, אותה הגה ג'ון בולבי, פסיכו-אנליטקאי ופסיכיאטר ילדים בריטי. התיאוריה מבוססת על נטייתו הטבעית של התינוק, לימים הפעוט והילד, לפתח זיקה ותלות בקרבה לגופים אשר אמונים לטפל, להגן ולתמוך בו. בשל הקשר החזק הקיים בין הילדים להוריהם, תקופת המעבר של הפרידה מההורים ומעבר הילדים למסגרות החינוך השונות הינה מורכבת וסבוכה רגשית וביכולתה להשפיע רבות על אופן ההתפתחות החברתית ועולמו הרגשי של הילד. בשל חשיבות נושא זה, במסגרת עבודה זו נבחנו הבדלים בין מורות בבתי ספר לבין גננות בפריסת דפוסי ההתקשרות. במחקר השתתפו 30 נשות חינוך (15 מורות ו-15 גננות). התגלה כי לגננות היקשרות בטוחה גבוהה יותר ביחס למורות אך לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המורות והגננות בנוגע לשני סוגי ההתקשרות האחרים: חרדה-אמביוולנטית ונמנעת. מחקר זה יציג הסברים לממצאים ואף המלצות לכיווני מחקר עתידיים.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
הגדרת תפקיד: הגננת והמורה במערכת החינוך
ההתקשרות בחינוך: תיאוריית ההתקשרות של באולבי
סוגי ההתקשרות השונים , סיבות  והשפעתם בגילאים מאוחרים
דפוסי התקשרות בחינוך- הילד והמחנכת/ מטפלת
התקשרות בגן מול התקשרות בבית הספר
2. שיטה
נבדקות
כלים
הליך המחקר
3. תוצאות
דיון ומסקנות
המלצות
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון המחקר

מתוך העבודה:
מערכת יחסים שנמצא כי לימים משפיעה במידה רבה על אופן התפתחותו החברתית ועולמו הרגשי של הילד משנות ינקותו, ילדותו המאוחרת ולעיתים אף מהווה כלי ניבוי באשר למשך התנהלותו החברתית- רגשית של האדם כל חייו (בקר, 2009).
 
עבודה מס' 69839 SHOPPING CART DISABLED
משנתו החינוכית של ג'ון דיואי , 2010.
חינוך מסורתי מול חינוך פרוגרסיבי במשנתו של הפילוסוף ג'ון דיואי מתוך: "ניסיון וחינוך".
7,790 מילים (כ-24 עמודים), 15 מקורות, 159.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרק הראשון בעבודה זו יעסוק בביוגרפיה האישית והאינטלקטואלית של ג'ון דיואי החל מילדותו, תוך התייחסות לדברים שהשפיעו עליו בתקופה זו עד למימוש משנתו הפילוסופית בגילים מאוחרים יותר ועד מותו.
הפרק השני בעבודה יעסוק בספר אותו בחרתי להציג בעבודה "ניסיון וחינוך", אותו כתב דיואי בשנת 1939 ובו יצא דיואי נגד מבקריו וכן הציג את משנתו הפילוסופית בצורה מבוקרת ומאופקת מבעבר. ספר זה מהווה עבור דיואי סיכום של כ- 40 שנות חינוך פרוגרסיבי.
הפרק השלישי יתמקד בקטע שבחרתי לעסוק בו בספר והוא החינוך המסורתי מול החינוך הפרוגרסיבי. החינוך הפרוגרסיבי מושתת על ערכים חופשיים אשר אותם רוכש הילד מתוך התנסותו במערכת החינוכית. החינוך הפרוגרסיבי על-פי דיואי צריך לנבוע מהתעניינות אמיתית של הילד ומצרכיו. אלה צריכים לשמש כאמצעי גדילה והתפתחות של הילד. יש להתבסס על טבעו של הילד ועל טבע תקופת הילדות, כדי לפתח תפישה קוגניטיבית, כושר שיפוט והרגלי פעולה ההולמים את צרכי הלומד בהווה. קטע זה הוא אחד מחיבוריו המאוחרים של דיואי בו הוא ממליץ  על השימוש בדרך ביניים בין חינוך מסורתי סמכותי לבין גישה פרוגרסיבית פתוחה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 ביוגרפיה
פרק 2 הספר "ניסיון וחינוך"
פרק 3 הקטע "חינוך מסורתי לעומת חינוך פרוגרסיבי"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
ג'ון דיואי, מאבות התנועה הפרוגרסיבית בחינוך, נולד בעיר ברינגטון שבמדינת ורמונט בשנת 1859. דיואי נולד לתוך מלחמת אזרחים וגדל בבית בן מעמד הביניים בקהילה בה חיו אמריקנים ותיקים ומהגרים חדשים, מאירלנד ומקוויבק. אביו של דיואי היה בעל חנות מכולת אשר בא במגעים עם אנשים מכל השכבות הסוציאליות ושמע את שיחותיהם הפוליטיות הערות. שם גילה אביו את כוח השפעתה של תודעת השותפות מה שהשפיע מאוחר יותר על דיואי ואמונתו בכוחם המחנך של חיים וניסיון משותפים היוצרים קהילה. (הלמן, 1959, ט')
 
עבודה מס' 69822 SHOPPING CART DISABLED
תהליך חקר על שבלול השדה בגן הילדים, 2012.
סקירת ספרות ותיאור ניסוי.
6,036 מילים (כ-18.5 עמודים), 14 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בנושא תהליכי למידת חקר בגיל הרך ומדגימה את הטמעת למידת החקר בקרב ילדי גן. לצורך הטמעת הנושא, בחרתי להתמקד בחילזון ולבחון עם ילדי הגן שאלה מדעית הנוגעת לחילזון, שאלת המחקר שהועלתה במסגרת עבודה זו היא: מה אוכל החילזון?
לצורך בחינת השאלה נערך ניסוי במשך שלושה שבועות, במהלכו שישה ילדי גן הגישו לחלזונות מזונות שונים בכל יום ובחנו את העדפותיו. לצורך הניסוי בוצע שימוש בכלי מחקר שונים, בהם: קופסאות שקופות אשר שימשו לאחסנת החילזון, זכוכית מגדלת וכן מאכלים שונים כגון; גזר, עגבנייה, שוקולד, חסה, במבה, נקניקיה, מלפפון, עוגת שוקולד.
מתוצאות הניסוי עלה כי  החילזון אוכל בעיקר ירק. תוצאה זו עולה בקנה אחד עם הסקירה הספרותית המוצגת בעבודה זו אשר מראה שתזונת החלזונות היבשתיים מורכבת בעיקרה מצמחים, רקבובית המצטברת בשכבות העליונות של הקרקע ועובש.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא:
ילדי הגן
התייחסות לשאלת המחקר
התייחסות להשערת המחקר

פרק 1 - סקירת ספרות
למידה בגיל הרך
למידת חקר
למידת חקר בגיל הרך
החילזון

פרק 2 - מתודולוגיה
כלי המחקר
הליך המחקר
עיבוד נתונים

פרק 3 - ממצאים

פרק 4 - דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תמונות

מתוך העבודה:
במהלך יום שגרתי בגן נתקלנו בחילזון בגינה. מכיוון שלקחתי על עצמי כאמור לקרב את הילדים אל עולם החי והטבע החלטתי להביא את החילזון למפגש היומי ולהציגו בפני כל ילדי הגן. במהלך המפגש התלהבות הילדים מהחילזון הלכה וגברה. אני הצגתי בפניהם את החילזון שהגיע לגינה ושאלתי אותם אילו שאלות הייתם רוצים לשאול את החילזון. במהלך הסבב שערכתי עם הילדים עלו מגוון רחב של שאלות כגון : איך הוא הולך? איפה הוא גר? איפה השיניים שלו? איך קוראים לו? וכן שאלת המחקר; מה הוא אוהב לאכול?
מבין כל השאלות שהעלו ילדי הגן בחרתי להתמקד בשאלה האחרונה מאחר ועוררה סקרנות רבה יותר בקרב ילדי הגן מיתר השאלות שהועלו על ידם ואפשרה בחינה מדעית והפקת מסקנות. מיד לאחר הצגתה בפני הילדים, החלו הילדים להציע רעיונות שונים למאכלים אהובים.
 
עבודה מס' 69801 SHOPPING CART DISABLED
הבדלים בטקס קבלת שבת בגן חילוני לעומת קבלת שבת בגן דתי, 2010.
מחקר איכותני שבוצע באמצעות שאלונים מובנים.
8,224 מילים (כ-25.5 עמודים), 11 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו דנה בנושא טקס קבלת השבת בגני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ובוחנת את הפערים במאפייני הטקס בשתי המסגרות החינוכיות. יום השבת הוא נושא המוזכר רבות ביהדות ונלמד גם במסגרות החינוך השונות במטרה לחבר את הילד למסורת העם היהודי וללמדו את מורשתו. יחד עם זאת, היקף ועומק העיסוק הינו שונה במסגרות חינוך שונות כתלות בגורמים רבים כגון; מטרותיה של המסגרת החינוכית, זיקתה הדתית של המחנכת, אוכלוסיית משפחות הגן ועוד (שחק, 2007). כך לדוגמא, המטרות המנחות את הגננות בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי הינן שונות בתכליתן; בעוד שהחינוך הממלכתי מנחה את הגננות ללמד את תולדות העם היהודי והמסורת היהודית, לחנך אדם לכבד את הוריו, משפחתו ומורשתו, הרי שהתוכנית בגן הממלכתי-דתי עומדת בראש ובראשונה על קידום ערכי קודש וחינוך ילדי הגן לזהות יהודית ולזיקה לחיי תורה ולציונות (אמיר, 1997).
לשם עמידה על אופי ומקורם של הבדלים אלו, נבחנה השאלה האם ובאיזה מידה קיים הבדל בהדגשים, בתכנון ובניהול של טקס קבלת השבת בין גננות בחינוך הממלכתי לבין גננות בחינוך הממלכתי דתי? לצורך בדיקת השאלה נאספו ועובדו נתונים בשיטה איכותית ע"י העברת שאלונים מובנים ל-4 גננות בגנים ממלכתיים ו-4 גננות בגנים ממלכתיים-דתיים. הממצאים העיקריים העלו כי קיימים הבדלים מרכזיים באופן תכנון וניהול טקס קבלת השבת אשר השתקפו בעיקר מתכני הטקס שכלל שירי קודש וסיפורי שבת בגן הממלכתי-דתי. בנוסף לכך, נמצא פער המתייחס לאופן ניהול הטקס ע"י גננות בחינוך הממלכתי וגננות בחינוך הממלכתי-דתי. פער זה מתקשר למידת מעורבות רבה יותר של הורי הגן בטקס קבלת השבת בגן הממלכתי-דתי. אחרונה, נמצאו פערים בהדגשים שמעניקות הגננות לנושא קבלת השבת, בעוד שכל הגננות השייכות לגן הממלכתי-דתי תיארו אווירה מיוחדת וחגיגית המאפיינת את יום השישי בכלל ואת טקס קבלת השבת בפרט, רק מיעוט מהגננות בחינוך הממלכתי תיארו את האווירה ביום שישי ובמהלך טקס קבלת השבת כשונה משאר ימות השבוע. ההסברים שנתנו הגננות בשני המגזרים שופכים אור על התייחסותן לטקס קבלת השבת ומעידים על פערים בתפיסת התפקיד ובמטרות השונות המנחות אותן בעבודתן החינוכית.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ממצאים
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון לגננת
נספח ב'- תשובות הגננות

מתוך העבודה:
מהספרות המקצועית בתחום החינוך בגיל הרך עולה כי בכל הקשור להתנהגות ילדים בגנים קיימת שונות גדולה בין זרמים ופלגים באוכלוסייה. ההבדלים הקיימים בהתנהגות ילדים בגן הממלכתי ובגן הממלכתי-דתי, מסמלים גם הם הבדלים בגישות חינוכיות שונות, שמקורן בשני זרמים המחזיקים ברעיונות ואידיאולוגיה שונה; הזרם החילוני- ממלכתי מייצג את קבוצת הרוב ואילו הזרם העצמאי-חרדי מסמל את קבוצת המיעוט (שחק, 2007).
 
עבודה מס' 69797 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות המורה בהחדרת טכנולוגיות מחשוב, 2013.
כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בהחדרת טכנולוגיות מחשוב לסביבת הלמידה בכיתה?
8,260 מילים (כ-25.5 עמודים), 33 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה היא לברר כיצד השימוש בטכנולוגיות מחשוב ומידע מתקדמות, בדגש על רשת האינטרנט, משפיע על מנהיגות המורה בכיתה. יתרה מזאת, כיוון שמנהיגות הולכת לעיתים קרובות יד ביד עם חדשנות, ייעשה ניסיון לעמוד על תפקידו המדויק של המורה בהחדרת הטכנולוגיות, וכיצד זה משפיע על היותו מנהיג ועל תפיסתו ככזה על ידי תלמידי הכיתה.

הבעיה המרכזית אם כן, בה ידון מחקר זה הינה התופעה בה המורה חדל להיות המנהיג הבלתי מעורער של הכיתה, הסמכות האחת והיחידה ומקור הידע היחיד. תפקידו משתנה והוא הופך להיות מוביל ומנחה את תלמידיו למציאת מידע, ארגונו והערכתו באופן עצמאי. בהתאם, מחקר זה ישאף להציג עד כמה השתנו תפקידו ומנהיגותו המורה מן התפיסה המסורתית  לעומת התפיסה במאה ה-21, בה תפקידו ומנהיגותו של המורה שונה בתכלית, בכך שתפקידו העיקרי הוא הכוונת הלמידה. לשם כך ייבחנו הכלים השונים העומדים לרשותו של המורה המודרני באתגר מרתק זה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
             פרק 1:  מנהיגות מהי
                   1.1   מנהיגות בחינוך
             פרק 2:  חדירת הטכנולוגיה לתחומי החינוך
             פרק 3:  חינוך מרחוק וחינוך מקוון
                  3.1   השלכות, יתרונות וחסרונות
                 3.2  מחסומים בדרך והתנגדות לשינוי
השלכות התפתחות הטכנולוגיה על מנהיגות המורה בכיתה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
החזון המנחה את מעשיו של המנהיג לא יכול להיות בגדר המובן מאליו והמחויבות לא יכולה להיות רק תחושת בטן או אינסטינקט, כי אם חזונו חייב להיות בהיר ומוצדק בראשו כדי שיוכל להפוך לכזה גם במחשבתם ובליבם של המונהגים על ידו (הרפז, 2009; כהן, 2012).
 
עבודה מס' 69766 SHOPPING CART DISABLED
מסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך, 2011.
בחינת מטרות המסע לפולין, יישומן והדעות הציבוריות אודות מסע זה.
4,104 מילים (כ-12.5 עמודים), 18 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק במסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך. מספר היוצאים למשלחות לפולין מטעם משרד החינוך הולך וגדל עם השנים. כמעט כמו כל תופעה אשר גדלה ומתפתחת, גם המסעות לפולין, שנויים במחלוקות. יש הטוענים כי מסעות אלו משרתים את המטרות שלשמן הם מתקיימים, ויש הטוענים שלא.
עולות שאלות רבות הנוגעות למסע לפולין, לדוגמה, האם על מנת ללמוד לימוד משמעותי של נושא השואה יש צורך לנסוע לפולין? האם המסע בפולין הוא חווייה לימודית ורגשית שראוי לטפח ולעודד? האם המסעות לפולין תורמים לידע של התלמידים על השואה? האם המסעות לפולין טומנים בחובם סכנה של טיפוח כיוונים לאומניים בקרב התלמידים? ועוד.
בעבודה זו אעסוק בשאלות אלו ובשאלות רבות אחרות תוך בחינת מטרות המסע לפולין, יישומן והדעות הציבוריות אודות מסע זה. לפיכך, שאלת המחקר היא מהן מטרות המסע של בני נוער ישראלים לפולין והאם הן מיושמות במסע?
כדי לבחון זאת אפתח את העבודה ברקע כללי המתייחס להוראת השואה תוך מתן דגש למסע בפולין. פרק א' בעבודה יוקדש לרקע הכללי. לאחר מכן אבדוק מהן מטרות המסע אותן מציג משרד החינוך, ומטרות אלו יפורטו ויוצגו בפרק ב'. את פרק ג' אקדיש לבחינת השאלה האם המטרות שהוצגו בפרק ב' אכן מיושמות במהלך המסע. אני משער כי בנושא יישום המטרות תהיה דילמה שתהווה בסיס לגישות השונות בנוגע למסע לפולין. פרקים ד' ו-ה' יוקדשו לבחינה של שתי הגישות בנוגע למסע, האחת התומכת בהמשך קיום המסע והשנייה מתנגדת לה. בפרק ד' אציג גישות התומכות במסע לפולין ובפרק ה' בגישות המתנגדות לכך.

תוכן עניינים:
מבוא
מסעות בני נוער לפולין מטעם משלחות של משרד החינוך
א. רקע
ב. מטרות המסע של בני נוער ישראלים לפולין
ג. האם הושגו המטרות
ד. עמדות ציבוריות התומכות במסע
ד.1. המסע לפולין מחדד ערכים לאומיים ואוניברסליים בקרב התלמידים
ד.2 המסע לפולין - למידה חווייתית ומשמעותית
ד.3 המסע לפולין מקרב בין ניצולי השואה ונכדיהם
ה. עמדות ציבוריות המתנגדות למסע
ה.1 המסע לפולין - כלי ממסדי המשרת את מדינת ישראל
ה.2 המסע לפולין - מניפולציה רגשית
ה.3 המסע לפולין - חוויה נטולת הקשר
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדי שנה יוצאים אלפי בני נוער למסעות בפולין. מסעות אלו, מטעם משרד החינוך, החלו בשנת 1988 ומאז גדל מספר המשתתפים במסעות בכל שנה . התלמידים היוצאים למסע הם בדרך כלל בגילאי שש עשרה עד שבע עשרה. תלמידים אלו נבחרים כארבעה חודשים לפני המסע . היקף המסעות לפולין גדל עם השנים ולפי אתר משרד החינוך, בכל שנה פוקדים את פולין כעשרים ושמונה אלף בני נוער במסגרת של כארבע מאות משלחות(6).
 
עבודה מס' 69727 SHOPPING CART DISABLED
בתי ספר בניהול עצמי והשפעתם על מעורבות חברתית, 2012.
סקירת ספרות ומחקר בבי"ס (ראיונות).
11,152 מילים (כ-34.5 עמודים), 30 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תופעת "בתי ספר בניהול עצמי" הינה תופעה בקנה מידה עולמי, אשר החלה להתפתח בשנות השבעים של המאה העשרים. עם זאת, בשנים האחרונות בישראל, אנו עדים למגמה ההולכת ותופסת תאוצה של מעבר בתי ספר לניהול עצמי. כך למשל, בשלוש השנים הקרובות עתידים לעבור כלל בתי הספר היסודיים בישראל למתכונת של ניהול עצמי, ורבים מבתי הספר העל יסודיים בעקבותיהם (סאסי, כהן וכהן-סמסון, 2011).
בתי הספר בניהול עצמי מקנים לראשונה מידה רבה של אוטונומיה למנהל בית הספר ולצוות החינוכי, בקבלת החלטות פדגוגיות, ערכיות ובהתנהלות כלכלית (גזיאל, 2002). המעבר לניהול עצמי, עתיד לשנות את האופן בו מתקבלות החלטות בבית הספר, להשפיע על תחומי הלימוד, שעות הלימוד ואופן קבלת ההחלטות וכן את דינמיקת היחסים הורים-קהילה-בית ספר (וולנסקי, 2003). כבר היום, ישנם בתי ספר רבים הפועלים בשיטה של ניהול עצמי, ובתוכם- בית הספר על שם מיי בויאר בירושלים. בית הספר "בויאר" חרט על דגלו לצד המצויינות הלימודית, את המצויינות החברתית-ערכית, ומדגיש בפני תלמידיו את חשיבותה הרבה של המעורבות החברתית בכל שנותיהם בבית הספר. מכאן, עשויה לעלות השאלה בדבר הביטויים האפשריים - במידה ואכן יש כאלה, של הניהול העצמי בבית הספר, בתוך אחת מ"אושיות היסוד", אשר הגדיר לעצמו- המעורבות החברתית.

המחקר הנוכחי יעשה שימוש במתודולוגיה איכותנית של ראיונות עומק חצי מובנים עם אנשי מפתח בבית הספר "בויאר", בכדי לנסות ולשפוך אור על סוגייה זו. הניתוח יהא ניתוח תמטי, במסגרתו ננסה לזקק תחומים וקטגוריות מרכזיים אשר יעלו מן הראיונות.
כנשות חינוך, אנו סבורות כי יש חשיבות רבה לעיסוק בנושא זה. ראשית, המחקר האקדמי בארץ העוסק בבתי ספר בניהול עצמי הוא בראשיתו. קיימים מחקרים הבוחנים את התפתחות התחום בעולם, אך למיטב ידיעתנו ישנם מעט מחקרים הבוחנים הלכה למעשה היבטים שונים בבתי הספר בניהול עצמי בישראל. בנוסף, למיטב ידיעתנו זהו המחקר הראשון הבוחן במשולב את היבטי הניהול העצמי ואת היבטי המעורבות החברתית, זה לאורו של זה. שאיפתנו היא כי מחקר זה ירחיב את יריעת הידע הקיימת על בתי ספר בניהול עצמי בישראל, ויפתח צוהר לבחינת ההיבטים השונים של המעורבות החברתית בבית הספר, לאור שיטת הניהול העצמי.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
1. בתי ספר בניהול עצמי
רקע והתפתחות
הנחות יסוד
בתי ספר בניהול עצמי- הגדרה
השוואה בין בית ספר בניהול עצמי לבית ספר "קונבנציונלי"
החזון הבית ספרי בבתי ספר בניהול עצמי
בתי ספר בניהול עצמי בישראל- רקע והתפתחות
היבטים אופרטיביים של בתי ספר בניהול עצמי בישראל
הגבלות על בתי ספר בניהול עצמי בישראל
אתגרים וקשיים
2. מעורבות חברתית בבתי הספר
מעורבות חברתית בבתי ספר בישראל
גורמים מקדמים ומעכבים למעורבות חברתית בגיל ההתבגרות
חשיבות המעורבות החברתית בגיל ההתבגרות

הצגת הבעיה
שיטת המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
בדומה לכך, מחוייב ממבנה הארגון הבירוקרטי גם מבנה ברור של הערכה ומשוב מרמת התלמיד הבודד ועד רמת בית הספר כולו. מערכת זו, אפשרה במידה רבה יצירתה של סטנדרטיזציה אחידה הקצאת משאבים ותקציבים באופן שוויוני (גזיאל, 2002).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [559-567] מתוך 1213 :: [עמוד 63 מתוך 135]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 :: עמוד הבא >>