עבודות [973-981] מתוך 1236 :: [עמוד 109 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 63887 SHOPPING CART DISABLED
עמדות מורים כלפי מעורבות הורים, 1998.
מחקר השוואתי בין בית ספר רגיל לבית ספר קהילתי.
12,400 מילים (כ-38 עמודים), 26 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרות המחקר
בין ההגדרות של בית ספר קהילתי נמצא כי "בית ספר קהילתי היא מוסד חינוכי, שבו הורי התלמידים משולבים בתהליך החינוכי". ובין מטרות בית הספר הקהילתי נמצא את, "יצירת דפוסים של הידברות וקבלת החלטות משותפים לאוכלוסיות בית הספר ולנציגי הקהילה". מתוך כך עבודתי זו תבדוק:
1. מהם עמדות המורים כלפי מעורבות הורים בתחומים שונים.
2. מהם עמדות המורים כלפי הקשר שבין מעורבות הורים להישגי תלמידים.
3. כיצד מגדירים המורים מעורבות הורים רצויה בבית הספר.

במחקר נבדקו עמדותיהם של מורים בשני בתי ספר, חטיבות ביניים במרכז הארץ. האחד בית ספר רגיל/מסורתי, והשני בית ספר קהילתי (מזה 4 שנים) כלפי שאלת המעורבות של ההורים בתהליכים בית ספריים.
כלי המחקר: לצורך המחקר נעשה שימוש בכלי המחקר הראיון, מובנה למחצה.
הראיון נערך באופן אישי לכל נחקרת בסביבה מוכרת ו/או נייטראלית (על פי בחירה)
על מנת לאפשר אמינות התשובות, נערך הראיון באופן אנונימי. הראיון התבסס על השאלות שהועברו לנחקרות וכלל שיחת פתיחה לגבי מהותו ומטרותיו של המחקר והבהרות למושגי מפתח בשאלון, כל זאת ללא ציון כיווני החשיבה של החוקר. הציר המרכזי בראיון מתייחס לבית הספר כארגון חינוכי חברתי - תרבותי ואידיאלוגי, המשקף עמדות שונות לגבי מעורבות ההורים בכל אחד מהצירים.
בסופו עוסק בהשקפת העולם של המורה לגבי מצב אופטימלי, שיש לשאוף אליו.
המחקר נערך בשני בתי ספר, חטיבות ביניים. האחד מוגדר כרגיל והאחר קהילתי. בשני בתי הספר, על צוותיו, ניתן היה לממש את מטרות המחקר - הזיהוי הראשוני של נושא המעורבות של ההורים. בית הספר הרגיל שנחקר מתפקד על פי הגישה המסורתית ובענין נושא המחקר, מעורבות ההורים אינה מדיניות ובדרך כלל מזדמנת על פי שיקולי המורה או המנהל.
בית הספר הקהילתי שנחקר מתפקד מזה 4 שנים כקהילתי, בעל מבנה ארגוני של בית ספר קהילתי שבו מועצה ציבורית וועדות שונות בהם משתתפים ההורים.
המדגם כולל 14 מורות המייצגות את אוכלוסיית המורים, בשני בתי הספר הנ"ל- ונושאות תפקידים שונים בבית הספר, בעלות וותק מינימלי בארגון המסויים לפחות 5 שנים. הנחקרות התנדבו למחקר.

תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
נושא העבודה
הצגת הבעיה
מטרות המחקר
הגדרות ומושגים
דיון תיאורטי
בית הספר הקהילתי - עקרונות ומאפיינים
קשרי גומלין בית ספר, הורים, קהילה
הזיקה בין שתי מערכות הורים ומורים
מניעים למעורבות הורים
מעורבות הורים בחינוך הקהילתי - עמדות מורים
מתודולוגיה
גישת המחקר
כלי המחקר
מדגם ואוכלוסיית המחקר
שיטת עיבוד הנתונים
שאלון לראיון
מגבלות המחקר
ממצאים
מעורבות הורים בתחומים חברתיים תרבותיים
מעורבות הורים בתחומי לימוד
מעורבות בתחומי סדר וארגון
סיכום ממצאי תחומי המעורבות
השפעת המעורבות על הישג תלמידים
מאפייני מעורבות הורים רצויה
גורמים משפיעים על מעורבות הורים
מעורבות אידיאלית
סיכום ממצאי מאפייני מעורבות רצויה
מסקנות הניתוח האתנוגרפי
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: הראיונות בשלמותם אינם נכללים בעבודה.

מתוך העבודה:
רב רובה של הספרות החינוכית העכשווית, בפתחו של עידן שנות האלפיים, עוסקת בשינוי פני בית הספר ה"מסורתי" והפיכתו למוסד חינוכי אוטונומי מחד ושיתופי מאידך.
מטרות בית הספר הותאמו לשינויים הרבים שחלו בחברה הישראלית.
מעורבות הורים בבית הספר כבר אינה שאלה של לגיטימציה, ברור שהיא קיימת והמדיניות החינוכית אף מעודדת אותה.
השאלה היא אופייה וממדייה של אותה מעורבות ומצב האיזון אליו שואפים הצדדים המעורבים, קרי בית הספר, ההנהלה וצוות המורים, הורי התלמידים וגורמים נוספים בקהילה.
במצב הקיים מרחף באויר פוטנציאל של הצלחה לצד סכנות המתבטאות במתחים ובמצבי קונפליקט. התחושה היא כי מודעות והפנמה של תהליכי עשייה חינוכית משותפים יביאו להגשמת מטרות החינוך, אך יש לזכור כי מדובר בתהליך של שינוי אותו צריכים להשלים המעורבים בשותפות והתלמידים בתווך, וכי כיווני הכרעה מוחלטת לא ייקבעו במקומות שונים, באופן שווה.
הנחת היסוד במחקר זה מתבססת על הגדרה אחת ממטרות בית הספר הקהילתי כפי שהונחו בתוכנית הניסויית לפיתוח בתי ספר קהילתיים בישראל, בשנת 1987, והיא שיפור העבודה החינוכית של בית הספר תוך העמקת הקשר ויצירת המגע עם הקהילה.
במחקר זה תבחן הטענה כי המידה שבה ההורים מהווים חלק אינטגרלי מקהילת בית הספר כלומר, לוקחים חלק גם בעיצוב האידיאולוגיה שלו וגם בעבודה היומיומית - מהווים גורם מרכזי בעיצוב קשרי הגומלין בין בית הספר להורים, על בסיס התפיסה הקהילתית שמאמץ לו המוסד החינוכי.
על ידי מיפוי עמדותיהם של מורים באשר למעורבות הורים בתחומי העשייה השונים של בית הספר ניתן יהיה לזהות, זיהוי ראשוני, את הקשיים הבסיסיים בתהליך הטמעת עקרונות השותפות.
 
עבודה מס' 63881 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות תיאורית ה- Mind אצל ילדים חרשים, 2003.
סקירת מחקרים קצרה.
1,014 מילים (כ-3 עמודים), 10 מקורות, 88.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

מתוך העבודה:
מחקרים רבים הראו כי אצל ילדים חרשים קיים עיכוב בהתפתחות תיאוריית ה mind .
הערכה לעצמת הפער מביא (Lundy (2002 המדווח כי ילדים חרשים בגיל 7 עד 8 עברו מבחני TOM ברמה של ילדים שומעים בני 4 עד 5, כלומר הפער בהתפתחות הוא של כ 3 שנים.
על פי .( Russell Hosie; Gray Scott Hunter Banks and Macaulay. (1998
הסיבה לעיכוב בהתפתחות TOM אצל ילדים חרשים היא שלילדים חרשים הזדמנויות מועטות יותר לתקשורת בינ-אישית ולכן חסרות להם הזדמנויות ללמידה על מצבים מנטליים.
לדוגמא, ילדים חרשים התקשו בזיהוי ובהבנת המשמעות של כיוון המבטים בניסויים שנערכו ע"י Scott ; Russell; Gray; Hosie. ; and Hunter (1999).
 
עבודה מס' 63880 SHOPPING CART DISABLED
בית הספר כמקום היוצר שוויון הזדמנויות או משעתק את המבנה החברתי הקיים, 2000.
בחינת השאלה באמצעות ראיונות.
6,114 מילים (כ-19 עמודים), 8 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
טענתי בעבודה זו היא כי קיימת סתירה בין מטרות בית הספר המוצהרות לבין מה שקורה בפועל בין כותלי בית הספר. מצד אחד, אין ספק כי תפקידו של בית הספר הוא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם ולצייד אותם בכלים ובכישורים המתאימים לעתיד. מצד שני, בית הספר פועל בתוך מערכת שלמה של לחצים המופעלים עליו מלמעלה, ובתוך כך תפקידו לשעתק את התרבות והמערכת התומכת בו. תרבות זו לרוב מלאה בתופעות של קיפוח, אפלייה ואי שוויון חברתי. ואכן אחת מהסוגיות החשובות של בית הספר היא צמצום הפערים החברתיים. לסוגיית צמצום הפערים שני היבטים: הראשון פוליטי ועיקרו מאבק על הרחבת זכויותיהם של רבים להנאה משירותיו של בית הספר למשך תקופה ארוכה ככל האפשר. השני הוא חינוך מהותי ועיקרו התאמת בית הספר למילוי תפקיד של מקדם השוויון בחברה.

השאלה עליה אנסה לענות בעבודתי זו תוך כדי בחינה של בית הספר המקיף ביהוד היא האם בית הספר המקיף מביא ליד התקרבות חברתית בין תלמידים מרקעים שונים ובעלי יכולות שונות ובדרך זו תורם לשוויון חברתי; או שבית הספר משתעתק את הבידול הקיים ממילא? וכיצד זה בא לידי ביטוי בראיונות על התלמידים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מבנה בית הספר
ממצאים - ניתוח ראיונות
סיכום
רשימת ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את שאלות הראיון ואת תמלילי הראיונות.

מתוך העבודה:
כיום, קיימת מערכת החינוך, הממיינת את התלמידים למגוון רחב של מסלולי למידה שבמהלכם הם מקבלים סוגי חינוך שונים באורכם ובתוכנם. כל הילדים מתחילים את לימודים בבית הספר היסודי, אבל מסיימים אותם בסוגים שונים של בתי ספר תיכוניים ושל מסודות להשכלה גבוהה. כל בתי הספר מסודרים באופן כזה, שהילדים יחושו בסמכותם של חברי הסגל האמורים להצטייר כמודלים של חיקוי ולמידה. מעשיו של המורם נתמכים על ידי שאר חברי הסגל - המורים והמנהל והם מבודדים מכל התערבות חיצונית. ולכן כשעל המורה לכפות את סמכותו הוא מקבל את מלוא התמיכה מהמערכת ההיררכית בבית הספר. בתמורה מכיר המורה בסמכותם של אלה הנמצאים מעליו בין אם מדובר ברכזת השכבה או המקצוע ואף במנהל עצמו. לעיתים קרובות למדי אין המורה חופשי לארגן את תוכנית הלימודים, מערכת השיעורים ואת שעות העבודה שלו המוכתבות לרוב מלמעלה - חברי ההנהלה ואף משרד החינוך.
גם אלה הנמצאים בשלב גבוה יותר של ההיררכיה בבית הספר מוגבלים באופן דומה. המנהלים נשענים על השלטונות המקומיות ועלולים להיות מתוסכלים על ידם. מטרתה של מערכות השלטון השונות, בין אם מדובר בשלטון המקומי או הלאומי (משרד החינוך) היא להגדיל את דרך ההוראה את השפעתו על בוגרי המחר. הדבר נעשה כמובן על ידי המורה בכיתה שהוא בעל הסמכות ובעל יכולת לקבל החלטות שישפיעו בעתיד הקרוב והרחוק על הילד/התלמיד.
החינוך נעשה חשוב יותר ויותר בכל הנוגע לקביעת מעמדו של היחד. כתוצאה מכך תופס החינוך מקום חשוב ומרכזי בדיונים פוליטיים וחברתיים של שוויון הזדמנויות. במילים אחרות, המחזיק בתיק החינוך ברמה הלאומית וברמה המקומית יש לו את הכוח לעצב את דור העתיד. הוא זה שיקבע הלכה למעשה את עתידו של התלמיד מהרגע שכף רגלו של הילד בן השש נכנסת לכותלי בית הספר היסודי.
 
עבודה מס' 63870 SHOPPING CART DISABLED
גישור בחינוך, 2002.
דו"ח מקרה - קונפליקט בין שתי בנות
1,611 מילים (כ-5 עמודים), 0 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה מנתחת קונפליקט בין שתי בנות בכיתה שלאורך השנה לא היתה בעיה ביניהן.
הקונפליקט נוצר כתוצאה מהעלבה מילולית של צד אחד שנפגע והעליב את הצד השני שלדעתו פגע בו.

תוכן העניינים:
תיאור הקונפליקט
ניתוח הקונפליקט
תיאור הליך הגישור
זיהוי נושאים ואינטרסים
פיתוח אופציות
ההסכם
התבוננות עצמית


מתוך העבודה:
הקונפליקט עוסק במריבה מילולית בין שתי בנות מאותה הכיתה שלאורך השנה לא היתה שום בעיה ביניהן, בנות ללא בעיות משמעת בכלל.
הקונפליקט נוצר כתוצאה מהעלבה מילולית של צד אחד שנפגע והעליב את הצד השני שלדעתו פגע בו.
תוצאות הקונפליקט יכולות להשפיע על טיב יחסי הבנות בעתיד, כמו כן יכולה להיות השפעה שלילית על הדינמיקה הכתתית.
הקונפליקט שנוצר התפרץ בכיתה לעיני כל התלמידים, הוא היה גלוי וחשוף בפני כל.
 
עבודה מס' 63869 SHOPPING CART DISABLED
השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי-הספר היסודיים, 1994.
מחקר בו השתתפו 9 בתי-ספר כשבכל אחד מהם נבחרו, באופן אקראי, 10 הורים הפעילים בועדי הורים.
8,310 מילים (כ-25.5 עמודים), 38 מקורות, 178.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מעורבות הורים בבית-הספר הופכת בשנים האחרונות לתופעה חברתית הולכת וגוברת, הנתמכת אף ע"י מערכת החינוך אשר מסתייעת בהורים להפעלת בתי הספר, אף הוגדרו תחומי מעורבות ועד ההורים בבתי הספר בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שפורסמו בשנים האחרונות.
מטרת מחקרנו זה, לבדוק את השפעת גורמים סוציואקונומיים על מעורבות הורים בבתי הספר היסודיים.

השערות המחקר היו כי מעורבות ההורה הפעיל תגדל ככל שמצבו הסוציואקונומי גבוה יותר, וכי מרבית ההורים הפעילים יהיו: אמהות, ילידי הארץ, בקבוצות הגיל 30-40, וכן שימצא קשר חיובי בין השכלת ההורים לדרישתם למעורבות בתחום הפורמלי, אך למרות זאת מעורבותם בתחום הבלתי פורמלי תהיה גבוהה.

תוכן עניינים
תקציר
פרק 1: מבוא
פרק 2: רקע תיאורטי
פרק 3: השערות המחקר
פרק 4: שיטת המחקר
פרק 5: ממצאים
פרק 6: דיון וסיכום
פרק 7: ביבליוגרפיה
נספח - שאלון הורים
מתוך העבודה:
מעורבות הורים בחינוך ילדיהם ובחיי בית-הספר, כמגמה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות, מייצגת בעת-ובעונה-אחת צורך חינוכי, תרבותי, חברתי ולעיתים אף פוליטי. התחזקות רצונם של ההורים במעורבות בתהליכי החינוך - מחד גיסא, ונכונותה הגוברת של מערכת החינוך לפתוח שעריה ולאפשר להורים לממש רצונם - מאידך גיסא, הן תופעות המעידות כשלעצמן על שינוי מהותי בסדרי העדיפויות של החברה.
שרן (1976), בהסתמכו על תיאוריות המערכת הפתוחה של כץ וקהאן, מדבר על ביה"ס כארגון אנושי, הצריך לגייס אנרגיה מהסביבה לשם "אנטרופיה שלילית", כדי למנוע התאבנות המערכת.
מערכת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך וההורים מוגדרת כ"מעורבות הורים" או כ"שיתוף הורים" בעבודת בית-הספר ובתהליך החינוכי.
· מעורבות הורים, Parents Involvement - הוא מושג המייצג את מערכת הקשרים בין ההורים לממסד החינוכי (פרידמן, בנדס-יעקב 1990). זהו מונח כללי המתייחס לכל מגוון הקשרים הקיימים בין הורים לבית-הספר (הורוביץ 1990). נוי (1986), מציינת כי קשר זה בא לידי ביטוי כאשר ההורים רוצים להיות מעורבים בתהליכי קביעת מדיניות וקבלת החלטות, או בשותפות בפעולה החינוכית עצמה (בית-הספר תופס זאת כ"התערבות").
· שיתוף הורים, Parents Participation - מסמן גבולות ברורים יותר למושג מעורבות ומגדירו כמערכת של קשרי גומלין בין ההורים לצוות החינוכי. קיומם של קשרים הדדיים אלה, מעיד על כך שההורים נוטלים חלק פעיל בעשייה החינוכית בבית-הספר, על יסוד קבלת אחריות והסכמה. הורוביץ (1990), מציינת כי שיתוף הורים הוא מושג הקשור יותר לנטילת אחריות מתוכננת באפסקטים שבית-הספר וההורים הסכימו עליהם, כמו פעולות עזרה שונות כאיסוף כספים, שיפוץ בית-הספר, אפיית עוגות, טיולים, השתתפות סדירה באסיפות הורים בחגיגות ובביקורים מאורגנים.
 
עבודה מס' 63858 SHOPPING CART DISABLED
שפת הגוף ותקשורת בכיתה, 2000.
המושג ומאפייניו, התפתחותו, המסרים המשפיעים וחשיבותם למורה.
4,992 מילים (כ-15.5 עמודים), 5 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו יוצגו בתחילה המושג שפת גוף ומאפייניו, לאחר מכן התפתחותו ולמסרים המשפיעים וחשיבותם למורה.
נקודות חשובות שעל המורה לתת עליהן את הדעת כגון: מיומנות האבחנה, מצבים שבהם המורה יחשף אליהם.

תוכן עניינים:
מבוא
שפת הגוף
מהי התקשורת הבלתי מילולית ומהם מאפייניה
התפתחות התקשורת הבלתי מילולית
מסרים הבלתי מילוליים המשפיעים
חשיבות הסימנים הלא מילוליים לגבי המורה
סימני שליטה וחוסר שליטה בכיתה
מצבי תקשורת בלתי מילולית
גורמים לקצר בתקשורת הבלתי מילולית
סיכום
ביבליוגרפיה


מתוך העבודה:

מבוא
מורים מנוסים מסוגלים לתרגם תנועות גוף ולהתעלם מהתנהגויות בעלות משמעות קטנה. מיומנות כזו נותנת בידי המורה את הכלים להעברת המסר השלם, מסר שיש בו התאמה מלאה בין הצד המילולי ובין הבלתי מילולי. המסר יאפשר לו להיות מובן וחד משמעי, ובו זמנית יאפשר לו את הידע לתרגם במיומנות מירבית את המסרים שיועברו אליו.
מיומנות כזו מסייעת בידיו לפענח ולהעריך רגשות מעבר למילים הנאמרות, בנוסף מיומנות זו משפרת את כושר השכנוע של המורה וגורמת לו להפגין בטחון עצמי גבוהה יותר , דבר שמונע קצרים בתקשורת.
למורה בד"כ יש את המיומנות המילולית בהעברת מסרים בכיתה, חשוב שתהיה לו המיומנות הבלתי מילולית להעברת מסרים.
ראייה נכונה של שפת גוף ע"י המורה בחיי היומיום בבית הספר תסייע לו לראות את שורש בעיותיו של התלמיד.
יוליוס פאסט (1970) מצטט את דבריו של ד"ר פריץ פרלס הפסיכולוג שחולל את שיטת הריפוי "גשטאלט" שעיקרה ריפוי הנפש באמצעות לשון הגוף. והוא מצטט: "שכשם שהדבר מסייע לבני אדם להירפא באופן פסיכיאטרי, כך ניתן לעשות שימוש מועיל לאיתור הגלוי והבולט של המצבים שבהם אנו מוצאים את עצמנו". האופציה הזו קימת כדי להועיל גם לעבודתו של המורה בהבנת נפשו של התלמיד, ובהבנת הסיטואציה בה הוא עומד.

שפת גוף הינה שפה לא מילולית שמתייחסת לתנועות הגוף שלנו כהעברת מסרים.
השפה הזו הינה מורכבת ממגוון רחב של סימנים, שבאמצעותם נזהה את המסר .
שפת הגוף מספקת לנו תובנה בקשר למחשבות לרגשות ולחרדות חבויים של אחרים, וכן לרצונות ולפחדים של עצמנו.
 
עבודה מס' 63845 SHOPPING CART DISABLED
סכנת סגירת פרויקט כיתות הספורט בבית הספר (חט"ב), 2000.
ניתוח עסקי ותכנית להצלחת ביה"ס.
5,136 מילים (כ-16 עמודים), 17 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הגדרת הבעיה
מבוא
פרק 1 - ניתוח הניהול בבית הספר
1.1 מנהיגות
  1.1.1 הגדרת מנהיגות
  1.1.2 התנהגות מנהיגותית
  1.1.3 סגנונות מנהיגות
  1.1.4 סוגי כח במנהיגים
  1.1.5 מודלים של התנהגות ארגונית
1.2 הנעה (מוטיבציה)
  1.2.1 הגדרה
  1.2.2 שלבים בהתפתחות המוטיבציה
1.3 תקשורת באירגון
  1.3.1 הגדרה
  1.3.2 זרימת המידע באירגון
1.4 עבודת צוות
  1.4.1 הגדרה
  1.4.2 מבנים צוותיים
  1.4.3 שיטות תקשורת בצוות
פרק 2 - ניתוח סביבת האירגון (P.E.S.T)
2.1 פוליטיקה
2.2 כלכלה
2.3 חברה
2.4 טכנולוגיה
פרק 3 -ניתוח האירגון (ביה"ס)
3.1   S.W.O.T
3.2  ניתוח המתחרים
פרק 4 - פיתוח אסטרטגיה להצלחה
4.1 חזון
4.2 ניהול שינויים
4.3 אסטרטגיה להצלחה
רשימת מקורות

תקציר:
הבעיה:
סכנת סגירה בעקבות רישום של ילדים ספורטאים מכיתה ו' מאזורי המגורים הסמוכים לבית הספר לכיתות ספורט בתי ספר אחרים בעיר, וכן בעיקבות קיצוץ תקציבי ניכר  בשעות ההוראה לכיתות הספורט.

ביה"ס הינו בית ספרי מקצועי טכנולוגי במרכז הארץ. עד שנת 1993 ביה"ס היה בי"ס תיכון 4 שנתי בלבד (ט' - י"ב). הוא סיפק את צורכי החינוך של כל האזור (גוש דן). החל בשנת 1993 הוקמה חטיבת הביניים. חטיבת הביניים הוקמה על מנת לתת מענה למספר צרכים ובעיות:
1. אפשרות לילדי האזור הסמוך לביה"ס ולילדי העיר בכלל לבחור בחטיבת ביניים נוספת על הקיימות עד כה.
2. הפיכת ביה"ס לבי"ס 6 שנתי ובכך לא לשבור את הרצף במעבר מכיתה ט' ל י'. (סיבה חברתית ודמוגרפית)
3. מאחר ומספר התלמידים בתיכון הצטמצם, תלמידי החטיבה העלו את מספר התלמידים בביה"ס, עובדה ש"הצילה" את המוסד מסגירה.
4. הנחת היסוד היתה שרוב תלמידי החטיבה ימשיכו בתיכון, ולכן היתה זו סיבה מרכזית ל"הצלת" התיכון מסגירה.

מתוך העבודה:
תאור מנהל בית הספר
מנהל בית הספר הוא מנהל, אשר מנהל את כל הקירייה החינוכית (בי"ס תיכון וחטיבת ביניים). בקרייה חינוכית זו כ 1400 תלמידים וכ 150 מורים. הוא מנהל ותיק, המנהל את ביה"ס מזה כ 15 שנה.

1.1 מנהיגות
1.1.1 הגדרת מנהיגות
מנהיגות היא תהליך של עידוד ועזרה לאחרים לעבוד בהתלהבות לעבר מטרות מסוימות. המנהיגות היא הגורם האנושי הקושר קבוצה יחד ומניע אותה לעבר מטרות. (Davis & Newstrom,1989)
 
עבודה מס' 63812 SHOPPING CART DISABLED
חשיבה יצירתית, 2005.
יצירתיות ותיאטרון בובות כעידוד החשיבה היצירתית בגן הילדים.
3,251 מילים (כ-10 עמודים), 7 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
יצירתיות מהי
תכונות וכשרי החשיבה היצירתית
תיאור היישום בגן ורפלקציה בעקבות היישום
ביבליוגרפיה

תקציר:
בחרתי נושא זה בשל היותי גננת וראייתי עד כמה חשוב עידוד החשיבה היצירתית אצל ילדים, ועד כמה דבר זה יכול לעזור ברוב תחומי חיי הילד וממשיך לעולם הבוגרות. התמקדותי היא בתיאטרון בובות כפיתוח לחשיבה יצירתית.

השאיפה האנושית ליצור קיימת לאורך ההיסטוריה בכל הקהילות האנושיות. החברה תמיד נזקקה לאנשים יצירתיים ובעלי דמיון שיוכלו למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות מסובכות. היצירתיות והדמיון הם בעלי השלכות משמעותיות לקידומה ופיתוחה של החברה האנושית. הם מאפשרים לנו לפתח טווח גדול יותר של פוטנציאל אנושי, לשפר את יכולתנו לחשוב, להתנהג ולתקשר, להגדיל את רגשותינו ורגישותנו, להרחיב בצורה משמעותית את כישורינו הפיזיים והתפיסתיים, לעזור לנו בגילוי ערכים חדשים ובהבנת תרבותנו אנו בצורה הטובה ביותר, כמו גם הבנת תרבויות אחרות.
היצירתיות אינה חשובה רק לחברה, היא משמעותית גם בהתפתחות הילד. על ידי עידוד חשיבה יצירתית הכוללת מספר כשרים - ביניהם: מקוריות, חיות, שטף, דמיון וגמישות - אנו מקדמים את יכולתו של הילד לחשוף קשרים חדשים ולהשיג הבנות חדשות, ובמקרים רבים אף לגרום לו להגיע לידי הגשמה עצמית. מכאן, אני רואה את חשיבות העיסוק בתיאטרון הבובות עוד בראשית התפתחותם של הילדים, בעודם בגן, אשר כבר שם המקום לעסוק בעידוד החשיבה היצירתית, אם על ידי תיאטרון הבובות ואם באמצעות מדיום אחר.
סיבה נוספת שהניעה אותי לחקור את העיסוק בתיאטרון הבובות ככלי לפיתוח חשיבה יצירתית בגני ילדים, היא ידיעתי והתרשמותי כי ילדים אוהבים את תיאטרון הבובות. אהבה זו נובעת מן הצורך הנפשי ומן היכולת להזדהות עם גיבורים ועם דמויות שעל הבמה. הזדהותו של הילד עם המתרחש בעלילה כה מוחלטת עד שהוא הופך לחלק ממנה. הוא אוהב את הבובה המייצגת אותו שכן כמוה גם הוא קטן ממדים, המתמודד עם כוחות חזקים, עם דמויות שהוא פוחד מהן, והוא נוכח שניתן לגבור עליהן. הוא אוהב את הניצחון שבסיום, המשחרר אותו ממועקות ומפחדים ובטחונו העצמי גובר.
העיסוק בפעילות יוצרת בגן - תאטרון הבובות - הוא התנסות הכוללת חוויה, למידה, עשייה, הבעה ותגובה, המתרחשות בתהליך המפתח את הדמיון, את הטעם ואת היכולת לחוות חוויה יצירתית ומהנה. אווירה זו מעודדת את הילד לביטוי אישי, יצירתי ומהנה. יצירת סביבה זו המזמנת לילד הזדמנויות לפעילות, הממציאה גירויים להתעסקות משחקית ויצירתית, היא תנאי לכינון אישיות בריאה והרמונית, העתידה להגיע לאיחוד חיים מלא ולגיבוש עמדה כלפי העולם הסובב.
בעבודה זו כוונתי לבדוק האומנם ביכולתו של תאטרון הבובות לפתח ולו מספר כשרים האופייניים לחשיבה יצירתית. חשיבה יצירתית משמע - הנכונות לראות את הדברים ראייה שונה; הכושר להיזכר במידע - כמות המילים, הרעיונות והאסוציאציות; האפשרות להסתגל למצבים חדשים; הנטייה לעשות בדברים שימוש חורג מן המקובל; היכולת להביא למודעות סיטואציות, תהליכים אובייקטים ואנשים שלא נוכחים במקום ועוד.

במסגרת העבודה ערכתי תצפית בגן טרום חובה (גן בו אני גננת צהרון). פעילות הילדים הייתה פעילות עצמאית עם הבובות.
 
עבודה מס' 63801 SHOPPING CART DISABLED
אחים שכולים בגיל ההתבגרות, 2004.
המאפייניהם והקשיים המיוחדים.
5,404 מילים (כ-16.5 עמודים), 8 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
  2.א. אבל ושכול
  2.ב. אבל אצל ילדים
  2.ג. אחים שכולים
3. ניתוח עפ"י התיאוריות
  3.א. הזרם הקוגניטיבי- התיאוריה של פיאז'ה
  3.ב. הזרם הפסיכודינמי- התיאוריה האינטגרטיבית של אריקסון
4. תכנית התערבות
  4.א.  הרקע לתכנית ההתערבות
  4.ב. תכנית ההתערבות הלכה למעשה
5. דיון
ביבליוגרפיה

מבוא:
עבודה זו עוסקת בנושא: אחים שכולים בגיל ההתבגרות, מאפייניהם והקשיים המיוחדים שהם מגלים.
אני מתעניינת בנושא זה משתי סיבות. ראשית, אני עובדת כמדריכה וחונכת ועוסקת מזה כשנתיים, בשיקום נפגעי נפש בקהילה. אחת המשתקמות שאיתן אני עובדת, איבדה את אחיה לפני כ- 10 שנים, כשהייתה בגיל ההתבגרות. קרוב מאוד לאירוע הטראומטי, התגלתה אצלה מחלה נפשית. המשתקמת טוענת, כי קיים קשר ישיר בין האובדן שחוותה בגיל ההתבגרות לבין התפרצות מחלת הנפש, שממנה היא סובלת. שנית, אני מכירה מקרוב משפחה שכולה, שאיבדה בן בתאונת דרכים, לפני כשנה. מכיוון שמשפחה זו קרובה אלי עד מאוד, ראיתי כיצד הם עוברים את שלבי האבל, ואת קשייו של האח השכול (בן 14), שנותר כעת הילד היחיד במשפחה.

בעבודה זו, אנסה לענות על שלוש מטרות:
1) ניתוח המודל המשולב באופן ביקורתי.
2) התייחסות ביקורתית לעמדת המודל המשולב בעניין אנושיות ובעניין התחלה של דילמות אנושיות.
3) הפגנת הבנה ביקורתית של האופן שבו גורמים חברתיים תרבותיים משפיעים על התפתחות אנושיות וייעוץ.

מבנה העבודה כולל חמישה פרקים: הפרק הראשון הוא המבוא.
הפרק השני, כולל סקירת ספרות המתייחסת לנושא שבחרתי.
הפרק השלישי, כולל הצגת שני זרמים בפסיכולוגיה: קוגניטיבי (ע"י התיאוריה של פיאז'ה) ופסיכודינמי (ע"י התיאוריה של אריקסון) בהתייחסם לנושא שבחרתי.
הפרק הרביעי, כולל תכנית התערבות, המורכבת מייעוץ פרטני לאחים שכולים, המבוסס על העקרונות של אריקסון (טיפול פסיכודינמי), תוך עדכון שוטף של הוריהם ומחנכות הכיתות. מטרת תכנית זו, היא להעניק טיפול מתאים לאחים השכולים ולשפר את המודעות של סביבתם הקרובה, לקשייהם.
הפרק החמישי, כולל את פרק הדיון, שבו סיכמתי את העבודה והצגתי סוגיות נוספות, הקשורות להתאבלות והתמודדות אחים שכולים.  
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [973-981] מתוך 1236 :: [עמוד 109 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 :: עמוד הבא >>