עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הבכור לבית אבי":


עבודה מס' 61620 SHOPPING CART DISABLED
חלוקת התפקידים במשפחה, 1999.
עבודה המציגה ממצאי מחקר שבדק את נושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג ועמדותיהם כלפי עבודות הבית.
3,700 מילים (כ-11.5 עמודים), 13 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא להציג ממצאי מחקר שבודק את נושא חלוקת התפקידים בין בני זוג ועמדות לגבי עבודות הבית.
החלק הראשון בעבודה הוא הרקע התיאורטי. בתחילתו מופיעה סקירת התפתחות הפמיניזם, תוך התמקדות בעקרונות התנועה. לאחר מכן עוסק החלק התיאורטי בנושא חלוקת התפקידים בין המינים על פי גישות שונות, המסבירות נושא זה דרך השקפותיהן.
החלק הבא ששייך לחלק הרקע התיאורטי, עוסק בחלוקת התפקידים בין המינים, בעבר ובהווה. חלק זה עוסק בתפקידים הסטריאוטיפיים שהיו למינים בעבר וכן מתייחס לשינויים שחלו בנושא בעשורים האחרונים בעקבות פעילות התנועה הפמיניסטית.
החלק האחרון במבוא התיאורטי סוקר ממצאי מחקרים בנושא החלוקה בעבודות הבית בין בני זוג.
החלק השני בעבודה, שמופיע לאחר השערות המחקר, הוא חלק השיטה, בו נסקרת אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר והליך המחקר.
החלק השלישי הוא חלק הממצאים, שמפרט כשמו את ממצאי המחקר על פי ההשערות ולבסוף חלק הדיון, שמסביר את הממצאים הללו.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - רקע תיאורטי
פמיניזם
א. חלוקת תפקידים בין המינים - תיאוריה
ב. חלוקת תפקידים בין המינים - עבר-הווה
ג. חלוקת תפקידים בין המינים - ממצאי המחקר
חלק ב'
א. השערות
ב. שיטת המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61642 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת המערכת השיפוטית, 2001.
תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.
11,890 מילים (כ-36.5 עמודים), 49 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': מהות תפקידו של השופט
1.1 השפיטות וגבולותיה
1.2 עצמאותו של השופט
1.3 השוויון בפני החוק
1.4 לסיכום הפרק
פרק ב': כשלים אפשריים בעבודתו של השופט
2.1 כשלים הנובעים מהמערכת
2.2 כשלים הנובעים מהשופט עצמו
2.3 חמת הספק
2.4 לסיכום הפרק
פרק ג': ביקורת המערכת המשפטית
3.1 גבולות הביקורת
3.2 מערכות הביקורת על בית המשפט
   3.2.1 מערכות אזרחיות
   3.2.2. מערכות שיפוטיות
   3.2.3 משפטנים והוגים בתחום
3.3 התייחסות המערכת לביקורת או: מי ישפוט את השופטים
3.4 לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הסוגייה שבה אעסוק בעבודה זו הינה ביקורת המערכת השיפוטית. באומרי הביקורת השיפוטית, איני מתכוונת רק לביקורת המושמעת כנגד פסקי דין שלא בהכרח נתפסים כנאותים, למרות מעמדם של השופטים, אלא גם לתפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת. אפרט זאת להלן.
הסופיסט תרזימכוס, טען עוד במאה השביעית לפנה"ס, כי החוק הוא הצדק של החזקים. חוקים משתנים בהתאם לחלוקת העוצמה הפוליטית של האוכלוסיה וחוק שהיה טוב ונכון לאתמול, מרוקן היום מתוכן ויש שישתנה גם מחר. מערכת החקיקה מהווה כלי בעל עוצמה לעדכון חוקים בהתאם לשינויים חברתיים, המחייבים חדשנות בתחום החקיקה, בין אם מדובר בתחומים פוליטיים ובין אם מדובר בנורמות חברתיות1. לעניין זה נדרש גם הפילוסוף מיל2 שציין כי "הדעה שהיא דעת המיעוט במקומות אחדים, הרי היא דעת הרוב במקומות אחרים". מיל התכוון בכך לשיטת הבחירה של נציגים במדינה ומועלית האפשרות כי בחירתו של הרוב תקבע על ידי חלק מהגוש המרכיב את השלטון, אלא שאותו חלק הינו רך לב, צר מוח ומשוחד ביותר .3
עולה אם כן השאלה, כיצד ינהג בית המשפט מול חקיקה המושתתת על אותו שלטון שיסודו בצרות מוח ושחיתות. האמנם יש להגן רק על החוק כפי שהוא, בבחינת "הוי מתפלל בכבודה של מלכות - שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו"4, או שמא על בית המשפט להתמודד עם קונפליקט העלול להתקיים בין נורמות מוסריות ונורמות חברתיות? מהן גבולות השפיטה ומהו השלב שבו ראוי לו, לשופט להיפסל בתיק מסוים או בכלל?
מגוון השאלות שהועלו לעיל, באות לברר את תפקידו של בית המשפט ואת הקריטריונים לעמידתו של שופט בשבתו על כס המשפט, מבלי להטות את הדין לצד אחד מכל סיבה שהיא. אין הדבר אומר שמדובר ביחס זהה לכולם, שכן די בכך שאדם דל אמצעים לא יוכל לגייס לעזרתו סיוע משפטי הולם, כדי שהמשפט יהפוך למשפח5. עיוות הדין עלול לנבוע לא רק מהיותו של בעל דין חסר אמצעים, אלא גם מקרבתו של שופט לאחד מהצדדים או לבא כוחו, מתפקוד לקוי של שופט, כפי שהיה במקרה של השופט בייזר, שלא תיפקד ואף שופטים שלקו בנפשם והמשיכו לתפקד באופן שאינו מאפשר לחרוץ דין כהלכה6. עלולה להיווצר בעיה כתוצאה מהיעדר ראיות, מדעה פוליטית או חברתית של שופט וכמובן מפרשנות נוקשה מדי לחוק, מבלי לנצל את האוטונומיה של בית המשפט
לעשיית צדק, כאשר קיימת חריגה מהתרחשות רגילה של אירועים, כמו אילוצים שונים, חברתיים או פוליטיים.

    בעבודתי ארצה לטעון, כי מכיוון שהשופטים הם בשר ודם ולמרות מירב הניסיונות הנעשים, לבחור לכהונת שופט את הטובים שבמשפטנים וזאת תוך ניסיונות למנוע מהם שיקולים זרים, עדיין קיים חשש מתמיד משחיקתו של השופט, מפגמים בשיקול הדעת השיפוטי, מאי ניצול כל הכלים לעשיית צדק, ובכלל זאת השוני שבין אדם דל אמצעים לבין בעל אמצעים להגן על עצמו או להיאבק על זכויותיו. מכיוון שכך, ומכיוון שבית המשפט דן לא אחת בדיני נפשות ובהחלטתו עלול להרוס את חייו של אדם, גם כאשר בנסיבות אחרות אותו אדם היה יוצא זכאי בדין, ראוי להחיל על בית המשפט את מירב הביקורת, דווקא משום שאין על השופט מרות מלבד מרותו של החוק.
    על מנת לתמוך בטענתי, אעמוד בפרק הראשון על מהות תפקידו של השופט. בכלל זאת, על השפיטות וגבולותיה, משמעות עצמאותו של השופט ועל רעיון השוויון בפני החוק. בפרק השני אתייחס לכשלים אפשריים בעבודתו של השופט. כשלים אלה עלולים לנבוע ממערכת המשפט במובנה הרחב ומכשלים הנוגעים לשופט עצמו (אישיותו, מידת שמרנותו וכו'). כמו כן, אתייחס בפרק זה לנושא דעת המיעוט, כאשר בדעת המיעוט ארצה לראות את הספק הקיים בשפיטת אדם, בעיקר במשפט פלילי, כאשר ספק זה אמור לזכותו. היותה של מערכת המשפט בישראל מושתתת על עקרון הרוב, נתפסת כמקפחת לא אחת את העומדים לדין. בפרק השלישי אעמוד על גבולות הביקורת של המערכת השיפוטית. אתייחס לביקורת האזרחית, לביקורת הקיימת בתוך מערכת המשפט, כמו מערכות הערעור ולביקורתם של משפטנים ואנשי הגות בתחום. את הפרק אסיים בדיון בשאלה 'מי ישפוט את השופטים?'. את מסקנותי והצעותיי אעלה בסיכום, בסוף העבודה.
---------------------------------------------------------------
1. M. Shifter & P. Hayner, "Laying the Groundowork: Uses of Law-Related Research", in: M. McClymont & S. Golub, (ed.), Many Roads to Justice, (The Ford Foundation, New York, 2000), p. 316
2. ג'.ס. מיל, ממשל של נציגים, (מאגנס, ירושלים, תשמ"ד), עמ' 131.
3. שם, עמ' 133.
4. אבות, ג, ב.
5. ישעיהו ה, ז.
6. ע. ברקוביץ', "כשהצדק חולה מאוד", 7 ימים, 31.3.2000, עמ' 60-66.
 
עבודה מס' 61602 SHOPPING CART DISABLED
שיעורי הבית בראי המורים, ההורים והתלמידים, 1995.
בחינת העמדות כלפי שיעורי הבית באמצעות שאלונים.
6,146 מילים (כ-19 עמודים), 14 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נציג את הרציונל לקורס מורה כחוקר כיתתו מתוך חומר ספרותי כללי וספציפי, ומתוך חומר שנזכר והוצג בקורס.

החומר הספרותי כולל היבט כללי על נושא המורה כחוקר כיתתו והיבט ספציפי המציג את הנושא אותו החלטנו לחקור "חשיבותם של שיעורי הבית" והגישות השונות שמתייחסות לנושא זה.

בנוסף, העבודה כוללת מחקר שנעשה בנושא חשיבותם של שעורי הבית בעיני ההורים, התלמידים והמורים בבית הספר היסודי.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. חלק א - רציונל למחקר
3. חלק ב' - סקר ספרותי שיעורי בית
4. חלק ג' - מהלך המחקר
5. חלק ד' - תאור ראשוני של מהלך המחקר וכלי המחקר
6. חלק ה'- תרומת העבודה מן ההיבט האישי
7. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: למחקר לא נכתב פרק דיון ו\או מסקנות.
 
עבודה מס' 61600 SHOPPING CART DISABLED
הגורמים למשבר תפקודי בבית הספר המחוזי המשטרתי - חקר מקרה, 2002.
עבודת מחקר שמטרתה לאתר את הגורמים לתפקוד הלקוי של המדריכים בבית הספר ע"י בדיקה אמפירית ולחפש דרכי טיפול והתמודדות עם הבעיה.
13,609 מילים (כ-42 עמודים), 29 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
א. תיאור הארגון
הארגון הינו בי"ס מחוזי של משטרת ישראל הממוקם באחד ממחוזות משטרת ישראל, וקיים כ-20 שנה. ביה"ס המחוזי מיועד להכשיר שוטרים, בעיקר בתחום החקירות והאג"מ. מתקיימים בו השתלמויות וקורסים משטרתיים במקצועות שונים והוא מונה כ-150 שוטרים חניכים. הוא נועד (בר, 1993) כדי להכשירם לתפקד ביעילות ולבצע את תפקידם במקצועיות ולתת שירות טוב יותר לאזרח ולקהילה.
ההכשרה המשטרתית בביה"ס אמורה לכלול בתוכה את כל תחומי השיטור הזקוקים להם השוטרים לביצוע תפקידם ועל כן על כל אנשי הצוות להתאפיין ולקיים מערכת יחסי גומלין מאוד הדוקה ביניהם (דולב, 1994).
ביה"ס קולט שוטרים ושוטרות בטווח גילאים רחב ומורכב ביותר, הנע בין 50-23, המופנים ע"י יחידות השטח ותחנות המשטרה לצורך הכשרתם וקידומם המקצועי.
הארגון מורכב ממספר מגמות והן:
     מגמת חקירות, הכוללת מקצועות החקירות, מודיעין ובילוש.
     מגמת אג"מ, הכוללת מקצועות הסיור, התנועה, הוצאה לפועל, סיוע ואבטחה, זקיפיות ומערך החבלה.
     מגמה לכשירות מבצעית הכוללת כושר גופני וקליעה.
כמו כן בביה"ס משרתת גם פסיכולוגית וחובש וראש משרד ניהול.
מזה כשלוש שנים עובר ביה"ס שינוי אירגוני עצום. בארגון חל שינוי בהרכב הצוות הפיקודי\ניהולי הכולל כיום את מפקד ביה"ס בדרגת רב-פקד, אשר עסק בעבר בתפקידי ניהול, פיקוד והדרכה רבים במשטרת ישראל. בתפקיד סגן מפקד ביה"ס משמש כיום קצין בדרגת פקד אשר הועבר לתפקיד זה לאחר שורה ארוכה של תפקידי ניהול ופיקוד ביחידות השטח.
בביה"ס משרתים גם קצינים בדרגות "פקד" והם מפקד מגמת חקירות, מפקד מגמת אג"מ, קצין כשירות מבצעית. ובכל מגמה משרתים קצינים מדריכים.
כמו כן קיים בביה"ס משרד ניהול, עומד בראשו שוטר בדרגת רס"ר בכיר. קיים גם חובש אשר משמש גם כמדריך בנושא הגשת עזרה ראשונה ופסיכולוגית. ובסה"כ משרתים בביה"ס 15 מדריכים, כאשר השוני הבולט בין המדריכים הוא המדריכים של הכושר המבצעי, הפסיכולוגית והחובש אשר עברו הכשרה מקצועית לקראת עיסוקם בארגון לעומת שאר המדריכים אשר למעשה הם מהווים את המשאב המרכזי החשוב והגדול והמשמעותי בחיי השוטרים והחברה. היינו מקבץ של קצינים המגיעים לרוב ללא הכשרה מתאימה מרקעים ומתחומים משטרתיים שונים ומגוונים.

הצגת הבעיה
בבית הספר המחוזי (מטעמי סודיות לא ננקוב בשמו המלא של בית הספר) התעוררה לאחרונה בעיה חריפה שביטויה בתיפקוד לקוי אצל סגל ההדרכה. יש התולים את הסיבות לכך:
     תחלופה בתדירות גבוהה של סגל מדריכי ביה"ס.
     מעמדו הנחות  של המדריך בביה"ס המחוזי.
     חוסר ידע מקצועי של המדריכים.
     אי הגדרה ברורה של מטלות התפקיד.
     אי יכולת המדריך להתמודד עם אוכלוסית החניכים, (שוטרים\ות עם רקע שונה וממגוון יחידות השדה).
גורמים אלו ואחרים יוצרים כנראה אקלים אירגוני לימודי פגום, הפוגם במטרתו העיקרית של בית הספר - הכשרת שוטרים.

מטרות המחקר
לאתר את הגורמים לתיפקוד הלקוי של המדריכים ע"י בדיקה אמפירית.
להמליץ לממונים על בית הספר המחוזי והמערכת המשטרתית, דרכי טיפול והתמודדות בתופעה לשם בלימתה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.

במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי.
בה אנו רוצים לבחון את בה אנו רוצים לבחון את הסיבות והגורמים למשבר הארגוני ביחידת בית הספר המחוזי של משטרת ישראל.

כלי המחקר
* ראיונות פתוחים (8 מרואיינים) מסגל בית הספר.
* תצפית-ישיבת סגל המדריכים.
* אני החוקר ככלי המחקר-עיני אוזני חושי (צבר 1995) היכרותי את הארגון מעבודתי שם בעבר הלא רחוק.

תוכן העניינים:
מבוא
א. תיאור הארגון
ב. הצגת הבעיה
ג. מטרות המחקר
ד. שאלות המחקר
סקירת ספרות
א.  סוגי הארגונים (מודלים ארגוניים)
ב.  אסכולות ניהול והשפעתן על תורת המנהל
ג.   תקשורת בארגון
ד.  סגנונות הניהול
ה.  טיפוסים של סגנונות ניהול
ו.   מקורות העוצמה של המנהל
ז.   הכוחות שבתפקיד המנהיגות המקדמים או הבולמים את הארגון
ח.  איך להניע את הארגון
ט.  תהליכי קבלת החלטות בארגון
י.   הסביבה והארגון
יא. הארגון כמערכת פתוחה או סבירה
יב. אקלים ארגוני: תיחום מושגי ורעיוני
יג.  הארגון הפורמלי - משטרת ישראל
   1. ההבדל בין ארגון לקבוצה
   2. אפיוני הארגון פורמלי
   3. מהי הצלחה ויעילות ארגונית וכיצד נמדדת
   4. בחינת היעילות הארגונית
   5. גישות תיאורטיות לבחינת יעילות ארגונים
   6. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
יד. סקירת ספרות למקצוע ההדרכה
   1. קשיים בעבודת המדריך
   2. ההדרכה ותפקיד המדריך
טו. שחיקה
   1. הגדרות והמשגות
   2. גורמי השחיקה בעבודה
מערך המחקר
א. תיאור הבעיה
ב. מטרת המחקר
ג. שאלות המחקר
ד. שיטת המחקר
ה. מתודולוגיה
   1. כלי המחקר
   2. שדה המחקר
   3. אוכלוסיית המחקר
   4. שיטת עיבוד וניתוח נתונים
   5. מגבלות המחקר
   6. אתיקה
   7. מהלך המחקר
הממצאים
א. קטגוריה 1: קשיים בתפקיד המדריך
ב. קטגוריה 2: תנאי שכר
ג.  קטגוריה 3: הגדרת תפקידו של המדריך
ד. קטגוריה 4: שאיפות המדריך מהתפקיד
ה. קטגוריה 5: השתלבות המדריך בעבודה
דיון
א. האבחון הארגוני של בית הספר המחוזי בכפוף לסקירת הספרות
ב. הדיון בהקשר לראיונות
סיכום, מסקנות והמלצות
א. סיכום
ב. מסקנות
ג. המלצות
ד. בחירת מודל להחדרת השינוי בארגון
ה. תרומת המחקר
רשימה ביבליוגרפית
נספחים
נספח א': שאלות בסיסיות לראיון
נספח ב': דו"ח תצפית
נספח ג': תרשים ארגוני של בית הספר המחוזי
 
עבודה מס' 61578 SHOPPING CART DISABLED
כניסתו של הקפה אל המזרח התיכון, 2001.
גילוי הקפה, המסחר בו ומוסד בית הקפה.
3,993 מילים (כ-12.5 עמודים), 11 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: מקור הקפה וגילויו
קפה, מקור השם ומשמעו
           מקור הקפה וסגולותיו
           הצופיות והקפה
           התנגדות המשטר
פרק שני: גידול וסחר הקפה בעולם
    גידול הקפה באתיופיה ובתימן
    סחר הקפה
    גלגולי הקפה בעולם
פרק שלישי: בתי הקפה
    תגובת השלטונות
    מבנה בתי הקפה
    בתי הקפה כמקום בילוי ושעשוע
    בתי הקפה הראשונים באירופה
    טקס הגשת קפה בחצר הסולטאן התורכי
סיכום
רשימה ביביליוגרפית

מבוא
    "יש להם בתורכיה משקה ששמו קפה, העשוי מפולים שזהו גם שמם, שחור כמו פיח ולו ניחוח חזק, אך לא ארומטי, שכותשים אותו לאבקה ובוחשים אותו במים ולוגמים אותו לוהט ככל האפשר. הם שותים אותו בבתי קפה שלהם, הדומים לבתי המרזח שלנו. המשקה הזה מחזק, מחדד את המוח, מחזק את הלב ומסייע לעיכול...".
תיאור זה של משקה הקפה כתב בשנת 1624 נוסע אנגלי שביקר בתורכיה, 100 שנה בערך לאחר שנודע הקפה בארצות המזרח התיכון ועשרים שנה קודם שהופץ במערב.1
    פרי הקפה שגדל בר באזור ההררי של דרום מערב אתיופיה, הובא לתימן השכנה לפני המאה הארבע- עשרה, ומן המאה החמש- עשרה הוחל בגידולו החקלאי. מי היה הראשון שעמד על סגולותיו של פרי הקפה? ומתי הומצא משקה הקפה המפורסם בכל העולם? סיפורים ומסורות רבים נפוצו על סגולות הקפה, ועל תחילת שתייתו; ועל כך נעמוד בפרק הראשון של העבודה, אשר יעסוק בגידול הקפה באתיופיה, הפצתו לתימן דרך מסדרים צופיים, והמשך גלגוליו בעולם האיסלאם.
בפרק השני נדבר על סחר הקפה הן בארצות האיסלאם והן הנדידה מערבה לעבר אירופה, וחלקים אחרים בעולם. הפרק השלישי יעסוק בבית הקפה, בהווייתו, ובהתנגדות המשטר למוסד בית הקפה.
-----------------------------------------------------------------------------
1).. S.D. Smith. The Early Diffusion of the Coffee Drinking in England in  Tuchscherer, M., (ed.) .Cahier des annales islamologiques 20. Cairo, 2001), p. 263) .י Le commerce du caf
 
עבודה מס' 61593 SHOPPING CART DISABLED
עמדות מורים כלפי התנהגות אלימה של תלמידים, הצעת פתרון למזעור האלימות ו\או מניעתה, 1998.
עבודת מחקר הבוחנת את עמדותיהם של מורים דתיים כלפי אלימות בבית ספרם ודנה בצמצום תופעת האלימות באמצעות חינוך ערכי לאי אלימות.
14,335 מילים (כ-44 עמודים), 43 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התוקפנות העסיקה את האדם מדורי דורות והפכה לנושא מרכזי שהחברה חייבת לטפל בו. האלימות ברמות ובעוצמות שונות חודרת בהתמדה לכל תחומי חיינו עד כי לעיתים חש האדם חוסר אונים מול גל האלימות הגואה.
בכנס על אלימות נוער (ירושלים, אוקטובר 1992) אמר פרופ' שמחה לנדאו: "מחקרים מעידים על כך שהאלימות בעשור האחרון הכפילה עצמה". יתרה מזאת, התנהגויות שהיו מקובלות בעבר כאלימות ונדחו על ידי החברה הפכו במשך הזמן להתנהגויות נורמטיביות הזוכות לתגובות סלחניות, סלחנות זו חדרה גם לבתי הספר בהם אנו עדים לגידול דרמטי בפשע האלים. (Lickona, 1991)
בתוך כלל החברה, האלימות בבית הספר הפכה לדאגה חברתית ראשונה במעלה, של החברה כולה תלמידים, הורים, מורים, מנהלים, אנשי משטרה ועוד.
בית הספר כמסגרת חינוכית (כבבואה של החברה) חייב לכלול בתהליכי החינוך היומיומיים שלו גם את נושא האלימות (ראה חוזר מיוחד ד', חוזר המנהל הכללי, משרד החינוך והתרבות, 1992).
לכן, חיוני שאנשי חינוך (מורים, מורים מטפלים, יועצים) יפתחו מודעות לקצב האלימות הגובר, יוכלו לזהות סימנים לאלימות פוטנציאלית, ויהיו מיומנים באמצעי מנע המיועדים לצמצם אלימות בבית הספר ומחוצה לו.
עבודה זו תתאר את תופעת האלימות בבית הספר ותבחן את גורמיה.
במחקר איכותי תאבחן עבודה זו את עמדותיהם של מורים דתיים כלפי אלימות בבית ספרם ודעתם על הדרכים לצמצום האלימות בבית ספרם.
לאור ממצאי המחקר התמקד הדיון באחת הדרכים העיקריות לצמצום תופעת האלימות באמצעות חינוך ערכי לאי אלימות.

כלים
ראיון אישי עם מנהל בית הספר שתיאר את שדה המחקר ואת הפעילות הכלל בית ספרית למניעת אלימות בבית ספרו.
שאלון עמדות למורים שבחלקו כולל שאלות סגורות ושאלה כללית פתוחה.

אוכלוסייה ומדגם
במחקר השדה שערכתי השתתפו 12 מורות. כל מורה קבלה שאלון אנונימי בו הייתה צריכה בכל שאלה לסמן את התשובה שלדעתה הכי מתאימה.
השאלון כלל 5 שאלות סגורות בהן צריך רק לסמן את התשובה וסעיף נוסף בו ניתנה למורה אפשרות להעיר הערות ו\או להציע הצעות בנושא.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1: מבוא
      א. הצגת הבעיה
      ב. המטרות
      ג. שאלות המחקר
      ד. גבולות המחקר ומגבלותיו
      ה. תקציר עבודת המחקר
פרק 2: סקירת ספרות
      2.1  התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
        א. תיאוריית האינסטינקט המולד\הפסיכואנליטית
        ב. תיאוריית הלמידה
        ג. תיאוריית "העצמי" ההומניסטית של רוג'רס
        ד. התיאוריה החברתית (התיאוריה האדלרינית)
        ה. התיאוריה ההתפתחותית (החברתית הבינאישית)
        ו. לסיכום
      2.2   הגורמים המשפיעים על אלימות בביה"ס
        א. האלימות כתשומה של הקהילה לבית הספר
        ב. האלימות כתוצר של הניסיון בבית הספר
        ג. אלימות כתוצאה מגורמים מצביים
        ד. מיהו התלמיד האלים
        ה. אופי האלימות
        ו. לסיכום
      2.3   האלימות והשפעתה על הישגי התלמיד בלימודים
        א. רקע
        ב. קשב - מרכיביו: מודל אינטגרטיבי ויישומי
        ג. סיכום הפרקים עד כה
פרק 3: מערך המחקר
      א. שדה המחקר
      ב. הצגת הבעיה
      ג. מטרות המחקר \ שאלת המחקר
      ד. שיטת המחקר הנבחרת
      ה. מתודולוגיה
        1. כלים
        2. אוכלוסיית המחקר
        3. הליך איסוף נתונים
        4. שיטת הניתוח
        5. ריכוז הממצאים
      ו. מגבלות המחקר
      ז. אנונימיות
פרק 4: ממצאים
          ממצאי קטגוריות
          ממצאי הראיון עם מנהל בית הספר
               הפעילות הכלל בית ספרית בתופעת האלימות
          סיכום הממצאים והצעת פתרון כנושא לדיון בעבודה
פרק 5: דיון
      5.1 ניתוח ודיון בממצאים
        5.1.1 הכללת נתוני המחקר
        5.1.2 ייצוגיותו של המחקר
        5.1.3 הרהורים אישיים לגבי הממצאים
      5.2  חינוך ערכי לאי אלימות כפעילות גומלין בכיתה
        א. מהו ערך
        ב. חינוך להפנמת גישה ערכית
        ג.  האם לביה"ס תפקיד בתחום החינוך הערכי
        ד. כיצד ניתן להפחית אלימות בבית הספר
      5.2 כוחה של מילה מה ניתן לעשות עם יצירה ספרותית לטיפול בנושא אלימות
פרק 6 : סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א': שאלון למורות
נספח ב': ראיון עם מנהל בית הספר
 
עבודה מס' 61647 SHOPPING CART DISABLED
שימור עירוני בירושלים, 2001.
בית פרומין (בנין הכנסת הישנה).
2,066 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - שימור מבנים
שימור ופיתוח בירושלים - החייאת מרכז העיר ירושלים
בינוי המסדרונות בתקופת השלטון הבריטי
בית-פרומין - רקע היסטורי וכללי
האדריכל, ראובן אברם (אברמוביץ)
תמונת מצב
תכנית השימור - עקרונות והליך תכנוני
ביקורת וסיכום
ביבליוגרפיה
    אינטרנט (4)
רשימת נספחים

מבוא
שימור מבנים מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים, היסטוריים וארכיטקטוניים, בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים.

שימור מבנים נחוץ גם בשל תחושת היציבות וההמשכיות ההיסטורית הן כפרטים והן כעם.
האתרים ההיסטוריים הם חלק בלתי נפרד מתרבות, הם הנכסים התרבותיים הבנויים .1

בעבודה זו בחרתי להתמקד בבית פרומין - בנין הכנסת הישנה. אדון באופן כללי בשימור, בתוכנית הפיתוח והחייאת מרכז העיר ירושלים, בשיטת הבינוי באזור המבנה הנדון והמבנה הספציפי, הרקע ההיסטורי והתוכנית הנקודתית לגביו.

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל את כל התמונות והנספחים שצורפו לעבודה במקור.
-------------------------------------------------------------------
1. אתר האינטרנט שלהמועצה לשימור אתרים.
 
עבודה מס' 61672 SHOPPING CART DISABLED
גיל הכניסה לבית הספר, 2001.
עבודה מחקרית הבודקת האם לגיל הכניסה לבית הספר יש השפעה על השגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית והסתגלותו הריגושית של התלמיד.
12,686 מילים (כ-39 עמודים), 35 מקורות, 289.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
א. הצגת הבעיה
ילדים העולים לכתה א' שונים זה מזה. לכל אחד ואחד תכונות משל עצמו. נטיות המיוחדות לו. תחביבים ועיסוקים שהוא מעדיף, נקודות חוזק וגם נקודות חולשה. (כהן, 2000)
ילדים אינם שווים בבואם לביה"ס ואין לצפות מהם שיעמדו כולם על אותו קו התחלה. לכל הילדים יכולות כאלו ואחרות בכל התחומים כולם אך כל אחד מתבלט בתחומים הקרובים יותר ללבו. (אדרעי, 2001)
יחד עם זה יש מכלול יכולות אותן מצופה תלמיד העולה לכתה א' להשיג. יכולות אלו נחוצות לתלמיד כדי להתמודד בהצלחה עם הלימודים בביה"ס.
ממחקרים שיסקרו בעבודה עולה כי ילדים בכיתה א' מתקשים ברכישת מיומנויות לימודיות כמו, כתיבה , קריאה, חשבון, וכו'...כמו כן יש ילדים המתקשים להסתגל חברתית וריגושית .(פלור, 1999)
הנחיות מערכת החינוך מאפשרות במקרים מסוימים לאפשר לילדים שטרם מלאו להם 6 שנים ללמוד בכיתה א' (ילדי אוקטובר, נובמבר, דצמבר של אותו שנתון). נשאלת השאלה הרי ממילא המעבר מהגן לבית הספר כרוך במשברים האם לא קיים חשש שילד הצעיר בגילו משאר הילדים עלול להיפגע ביתר שאת משאר הילדים?
לכן עבודה זו באה לבדוק עד כמה למשתנה גיל הכניסה לבית הספר של הילד משפיע על הישגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית ו הסתגלותו הריגושית.

ב. מטרת העבודה
מטרתה העיקרית של העבודה לבצע מחקר שיבדוק אם לגיל הכניסה של בית הספר יש השפעה על הישגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית והסתגלותו הריגושית של התלמיד.
אולם, בטרם נפרוש את המחקר שעשינו, נסקור ונדון בתיאוריות ומחקרים הנוגעים לנושא העבודה.

תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה

סקירת ספרות
א. התיאוריות ההתפתחותיות המרכזיות
ב. התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד
ג. התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון
ד. הגישה הביהביוריסטית ותיאוריית הלמידה החברתית
ה. פיתוח דימוי עצמי והערכה עצמית
ו. הדרישות הפורמליות העומדות בפני הילד בכיתה א'
ז. הסתגלות
ח. מיקוד התיאוריות ההתפתחותיות בסביבת גיל 6
ט. מוכנות ובשלות כקריטריון לכניסה לבית הספר
י. תמצית מחקרים בנושא
יא. מטרת המחקר
יב. שאלת המחקר
יג. רציונל המחקר
יד. הנחות יסוד
השערות המחקר

השיטה
א. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
   1. גיל הנחקרים
   2. הישגי הנחקר בלימודים
   3. חוות דעת מורים
   4. שאלון הסתגלות ריגושית
   5. שאלון הסתגלות חברתית
ד. משתני המחקר
ה. שיטת עיבוד נתונים לפי הגדרת משתני המחקר
ו. מהלך המחקר
ממצאים

דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
 
עבודה מס' 61761 SHOPPING CART DISABLED
מנהיגות בית הספר בניהול עצמי, 2001.
ניהול בית הספר כארגון אוטונומי, הטמעת השינוי ע"י המנהל המתפקד כראש יחידה ארגונית ועיסקית חדשה.
5,717 מילים (כ-17.5 עמודים), 22 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
בית הספר בניהול עצמי
הניהול בבית הספר האוטונומי
המנהל כמנהיג בבית הספר האוטונומי
מנהיגות בתהליכי שינוי
שאלות המתעוררות בהקשר לבית הספר האוטונומי
סיכום

מבוא
    בשני העשורים האחרונים מתגברת המגמה להפוך את בתי הספר בישראל (כמו גם בעולם כולו)
ליחידה אוטונומית מבחינת ניהולם. מגמה כזאת קיימת גם במפעלים וארגונם כלכליים רבים  -
החלוצים היו חברת "טבע" תעשיות פרמצבטיות ובתי החולים הממשלתיים. העיקרון היה לחלק כל
ארגון על פי מחלקות אוטונומיות המנהלות את עצמן - הן מבחינה פיננסית והן מבחינה ארגונית. כל
מחלקה כזאת היתה אחראית לחלוקת התקציב שקבלה כמו גם הרווחים שלה וקבלה אוטונומיה
לנהל את כוח האדם שלה, לשכור את עובדיה וכד'. מחלקות אלה היו מאוגדות תחת פיקוח של
ההנהלה הכללית של הארגון. למעשה זוהי תכנית לבזר את הארגון בהתייחס לתפעולו וקבלת
החלטות בו כמו גם האצלת סמכויות למנהיגים-מנהלים של המחלקות השונות.
   רעיון כזה היה מקובל ומיושם בבתי הספר הפרטיים בעולם. כל בית ספר מנוהל כיחידה עצמאית
על כל המשתמע מכך: לחלוקת תקציבים, תכניות לימודים, גיוס כוח אדם וכד'. בתי הספר היו תחת
פיקוח ממשלתי מבחינת תכנים וארגון. בעיקרון זוהי המגמה ההולכת ומתגבשת, בחלקה הגדול,
בקרב בתי הספר בישראל. כל בית ספר יפעל בצורה אוטונומית וינוהל ע"י המנהל ביחד עם ועד
מיוחד שיהיה מורכב מנציגי הרשויות המקומיות והורי התלמידים.
    מצב כזה מצריך ניהול ברמה גבוהה כלומר, שיעמוד בראש הארגון (ביה"ס) מנהיג שיהיו לו
היכולת, הידע, ההשכלה, המקצועיות והפתיחות לנהל את היחידה עליה הוא ממונה. המטרה
העיקרית ליישום התכנית הזו היא לקדם ולשפר את מצבם של בתי הספר במדינה מבחינת ניהולם
ובכדי לשפר את הישגיהם. לשם כך יש לתת לבתי הספר אפשרות לאוטונומיה בכדי לנהל אותם
בצורה האופטימלית בהתחשב במיקומם, האוכלוסייה, הקהילה, הרשויות וכל הנוגעים בדבר.
כמובן כשכל בתי הספר יהיו נתונים תחת ה"מטריה" הממלכתית דהיינו - משרד החינוך והתרבות
(הממשלה).
    יש לציין כי תכנית זו אינה חדשה אך בשנות ה90- החל רעיון בית הספר בניהול עצמי להתקדם
וזאת כתוצאה מכך שאנשי חינוך רבים ראו שהשיטה החינוכית אינה עובדת וששיטת הניהול
המירכוזית לא רק אינה תורמת אלא מזיקה לניהול המודרני של בית הספר של המאה ה.-20
    בעקבות התכנית יש לקחת בחשבון את עניין המנהיגות בבית הספר. יש להתאים את המנהיגות
למצב החדש בצורה כזאת שמנהל בית הספר יוכל להתמודד עם האחריות והסמכויות שקיבל. הוא
צריך לדעת לתמרן בין הגורמים העיקריים השותפים (הרשויות, ההורים, המורים).

עבודה זו מציגה תיאוריות, מאפיינים ודעות המתייחסים לבתי ספר בניהול עצמי (אוטונומיים). כמו
כן ברצוני לבצע מעין חיבור בין התיאוריות שאציג לבין אותם מפגשים שערכנו במסגרת הקורס
בבתי ספר בניהול עצמי. בתי ספר אלה שימשו את השדה היישומי של אותם דברים הנאמרים
במסגרת הקורס.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>