עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הבכור לבית אבי":


עבודה מס' 61672 SHOPPING CART DISABLED
גיל הכניסה לבית הספר, 2001.
עבודה מחקרית הבודקת האם לגיל הכניסה לבית הספר יש השפעה על השגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית והסתגלותו הריגושית של התלמיד.
12,686 מילים (כ-39 עמודים), 35 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים


מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה

סקירת ספרות
א. התיאוריות ההתפתחותיות המרכזיות
ב. התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד
ג. התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון
ד. הגישה הביהביוריסטית ותיאוריית הלמידה החברתית
ה. פיתוח דימוי עצמי והערכה עצמית
ו. הדרישות הפורמליות העומדות בפני הילד בכיתה א'
ז. הסתגלות
ח. מיקוד התיאוריות ההתפתחותיות בסביבת גיל      6
ט. מוכנות ובשלות כקריטריון לכניסה לבית הספר
י. תמצית מחקרים בנושא
יא. מטרת המחקר
יב. שאלת המחקר
יג. רציונל המחקר
יד. הנחות יסוד
השערות המחקר

השיטה
א. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ב. אוכלוסיית המחקר
ג. כלי המחקר
   1. גיל הנחקרים
   2. הישגי הנחקר בלימודים
   3. חוות דעת מורים
   4. שאלון הסתגלות ריגושית
   5. שאלון הסתגלות חברתית
ד. משתני המחקר
ה. שיטת עיבוד נתונים לפי הגדרת משתני המחקר
ו. מהלך המחקר
ממצאים

דיון

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

מבוא
א. הצגת הבעיה
ילדים העולים לכתה א' שונים זה מזה. לכל אחד ואחד תכונות משל עצמו. נטיות המיוחדות
לו. תחביבים ועיסוקים שהוא מעדיף, נקודות חוזק וגם נקודות חולשה. (כהן, (2000
ילדים אינם שווים בבואם לביה"ס ואין לצפות מהם שיעמדו כולם על אותו קו התחלה.
לכל הילדים יכולות כאלו ואחרות בכל התחומים כולם אך כל אחד מתבלט בתחומים
הקרובים יותר ללבו. (אדרעי, (2001
יחד עם זה יש מכלול יכולות אותן מצופה תלמיד העולה לכתה א' להשיג. יכולות אלו נחוצות
לתלמיד כדי להתמודד בהצלחה עם הלימודים בביה"ס.
ממחקרים שיסקרו בעבודה עולה כי ילדים בכיתה א' מתקשים ברכישת מיומנויות לימודיות
כמו, כתיבה , קריאה, חשבון, וכו'...כמו כן יש ילדים המתקשים להסתגל חברתית וריגושית
.(פלור, (1999
הנחיות מערכת החינוך מאפשרות במקרים מסוימים לאפשר לילדים שטרם מלאו להם  6
שנים ללמוד בכיתה א' (ילדי אוקטובר, נובמבר, דצמבר של אותו שנתון). נשאלת השאלה הרי
ממילא המעבר מהגן לבית הספר כרוך במשברים האם לא קיים חשש שילד הצעיר בגילו
משאר הילדים עלול להיפגע ביתר שאת משאר הילדים?
לכן עבודה זו באה לבדוק עד כמה למשתנה גיל הכניסה לבית הספר של הילד משפיע על
הישגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית ו הסתגלותו הריגושית.

ב. מטרת העבודה
מטרתה העיקרית של העבודה לבצע מחקר שיבדוק אם לגיל הכניסה של בית הספר יש השפעה
על הישגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית והסתגלותו הריגושית של התלמיד.
אולם, בטרם נפרוש את המחקר שעשינו, נסקור ונדון בתיאוריות ומחקרים הנוגעים לנושא
העבודה. 
עבודה מס' 61687 SHOPPING CART DISABLED
התייחסותן של כותבות לסיפורה של אשת לוט, 2001.
מעמדה של אשת לוט בביתה, על הסטטוס הנשי בכלל ועל תפקידה של האשה במסגרת המשפחתית, הקהילתית ובעולם - מתוך קריאה נשית של הסיפור.
7,272 מילים (כ-22.5 עמודים), 24 מקורות, 358.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
פרק א: הקריאה הנשית - גישות תיאורטיות
פרק ב: דמותה של אשת לוט בעיני הקורא הגברי
פרק ג: האשה בביתה - מעמדה ותפקידה
  3.1 האשה כרעיה
  3.2 זכויות האשה בביתה
  3.3 האשה כאם
פרק ד: ההתייחסות לסטטוס החברתי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
עבודה זו תעסוק בעיקרה בקריאה הנשית. בדרך כלל אנו נתקלים, בכל הקשור לספרות נשים,
בכתיבה הנשית. בכתיבה זו הרבו לדון, כאשר כתיבה נשית, ובמיוחד פמיניסטית, מנסה
להתרחק מהכוונות המובעות בכתיבה הגברית, כמו התשוקה, אשר נתפסת בכתיבה הגברית
כרצונה של אשה בבית ובמגן, בעוד שבכתיבה הנשית התשוקה מהווה חלק מנימי נפשה של
האשה. הכתיבה הנשית מובדלת מהכתיבה הגברית בהתייחסות לחייה של האשה, שאצלה
מדובר בחיפוש אחר אהבה, בעוד שבכתיבה הגברית היא רוצה בעל שישמש לה כמגן. בכתיבה
הנשית מנסה האשה להתמודד עם גורלה, בעוד שבכתיבה הגברית היא מצויה עם הגבר, אך כה
רחוקה ממנו, ומשמשת בעיקר כנספחת, אך לא כבעלת זכות קיום בפני עצמה. הכתיבה הנשית
מנסה לתת מענה לשאלה בדבר גורלה של האשה, תוך זיהוי הסיכוי והתקווה, שקיימת באיזה
מקום בעולם אהבה, העשויה להתבטא בנתינה ובשיתוף ( .(Cixous, 1979: 5
לעומת הכתיבה הנשית שניתן להבדילה מהכתיבה הגברית על ידי ניתוח השוואתי וביקורתי,
הרי שהקריאה הנשית, בעיקר של טקסטים גבריים, הינה קריאה ביקורתית וחודרנית,
המדגישה את התייחסותו השונה של הכותב לגבר ולאשה, במובן של ערך, מעמד וסטטוס.
גולדשטיין (91 :1999) מציינת כי "קריאה נשית היא קריאה מודעת, ששמה דגש על מידת
מרכזיותן של הדמויות הנשיות: מעמדן [החברתי, תרבותי, כלכלי], מצבן המשפחתי [רווקות,
נשואות, אלמנות, אימהות], נקודת התצפית ממנה מתוארת הנשים, יחסי הגומלין בין
הדמויות הנשיות ובינן לבין הדמויות הגבריות".
הקריאה הנשית נראית כמעניינת, מרתקת וחודרנית יותר, דווקא כאשר היא מופנית כלפי
כתיבה גברית ויתרה מכך, כאשר היא מופנית כנגד ערך ספרותי קנוני. הערך הספרותי המקובל
בעולם בחזקת קנון, יותר מכל ערך ספרותי אחר הוא התנ"ך, שהינו גם רב המכר הגדול ביותר
בכל הזמנים. התנ"ך משופע בדמויות גבריות ונשיות, כאשר בדרך כלל הגיבורים בעלי
המשמעות הינם גברים. אמנם קיימות גיבורות נשיות כמו דבורה הנביאה, אולם קיימות גם
גיבורות רבות, שהינן בבחינת אנטי-גיבור, כמו הגר, אשת לוט ואחרות.
מכיוון שסיפורי המקרא נפוצים כמעט בכל אוכלוסיה, הן לגברים והן לנשים, הרי שמעניין
לראות את ההתייחסות השונה לדמות תנ"כית, דווקא מצידן של נשים. התנ"ך משופע
בפרשנויות גבריות לסיפורים השונים, החל מפרשנותו הנפוצה של רש"י ועד אגדות שונות
שנתלקטו להן במרוצת הדורות. פרשנויות נשיות לתנ"ך הן מועטות, כשאולי המפורסמת שבהן
היא הפרשנות הדי מסורתית שהעניקה פרופסור נחמה ליבוביץ' לסיפורים השונים. לראשונה
יזמה רביצקי (1999) בספר שערכה "קוראות מבראשית", אנתולוגיה פרשנית של נשים הדנות
במעמדן ובמצבן של דמויות נשיות מספר בראשית. פרשנויות אלו מופיעות לעתים כמאמר
ולעתים כשיר, המבטא את התייחסותה של הכותבת לאותה דמות.
מכלל הגיבורות הנשיות בחרתי לעסוק בהתייחסותן של כותבות לסיפורה של אשת לוט.
הסיבה לכך היתה הן מעצם דמותה הטרגית והן מעצם ההתייחסות הרחבה והמגוונת יחסית
לדמות זו, אשר זוכה לשני מאמרים, של מחנכת ושל סופרת ולשני שירים, של אנדה עמיר
פינקרפלד, שהחלה יצירתה כבר בעשורים הראשונים של המאה העשרים ושל גלית חזן רוקם,
שהינה מרצה לספרות ולפולקלור ועיקר יצירתה משלהי המאה העשרים.

בעבודתי ארצה לטעון, כי למרות שאשת לוט כמעט ואינה מוזכרת בהקשר מעשי כלשהו,
להוציא את הפניית מבטה אחורה, ניתן ללמוד מהקריאה הנשית, כפי שאתייחס אליה בפרקי
עבודה זו, על מעמדה של אשת לוט בביתה, על הסטטוס הנשי בכלל ועל תפקידה של האשה
במסגרת המשפחתית, הקהילתית ובעולם של אותה תקופה בכלל. עוד אטען, כי לעומת דרך
הקריאה הגברית, המתבטאת בפרשנות ובמדרשים שהושתו על אשת לוט, מוצאת הקריאה
הנשית את הפן האנושי ואת יסודות הקיפוח הנשי בסיפורה של אשת לוט, כפי שאעמוד על כך
בעבודתי.
כדי לתמוך בטענתי זו, אציג בפרק הראשון סקירה תיאורטית לגבי קריאת נשים. בפרק השני
אתייחס לאופי המיוחס לאשת לוט, כמייצגת, בעיניים גבריות, את השלילה ונושאת באחריות
לסיכונו של לוט, המוצג כאיש צדיק. בפרק השלישי שהינו המרכזי בעבודה זו, אתייחס
למעמדה ולתפקידה של אשת לוט בביתה, כשמעמד זה מייצג מבחינות רבות את מעמדן של
הנשים באותה תקופה, בתור דמויות כמעט חסרות חשיבות במסגרת התא המשפחתי. בפרק
הרביעי אתייחס לסטטוס של האשה בחברה בעיני הנשים שביצירתן הביקורתית אעסוק
בעבודה זו.
כמובן שהקריאה הנשית מתבטאת גם בכתיבה הנשית, כפי  שזו מופיעה לגבי אשת לוט
במאמר ובשיר. במובנים רבים, ניתן יהיה לראות, כי הקריאה, כמוה כמבט חודרני, אשר בא
לידי ביטוי במהלך הכתיבה, ועל כן הקריאה הנשית מהווה עוד ספקטרום, שדרכו יכולה
האשה להתבונן על יחסי המגדר בתרבויות שונות ובתקופות שונות.


 
עבודה מס' 61647 SHOPPING CART DISABLED
שימור עירוני בירושלים, 2001.
בית פרומין (בנין הכנסת הישנה).
2,066 מילים (כ-6.5 עמודים), 6 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא - שימור מבנים
שימור ופיתוח בירושלים - החייאת מרכז העיר ירושלים
בינוי המסדרונות בתקופת השלטון הבריטי
בית-פרומין - רקע היסטורי וכללי
האדריכל, ראובן אברם (אברמוביץ)
תמונת מצב
תכנית השימור - עקרונות והליך תכנוני
ביקורת וסיכום
ביבליוגרפיה
    אינטרנט (4)
רשימת נספחים

מבוא
שימור מבנים מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים, היסטוריים וארכיטקטוניים, בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים.

שימור מבנים נחוץ גם בשל תחושת היציבות וההמשכיות ההיסטורית הן כפרטים והן כעם.
האתרים ההיסטוריים הם חלק בלתי נפרד מתרבות, הם הנכסים התרבותיים הבנויים .1

בעבודה זו בחרתי להתמקד בבית פרומין - בנין הכנסת הישנה. אדון באופן כללי בשימור, בתוכנית הפיתוח והחייאת מרכז העיר ירושלים, בשיטת הבינוי באזור המבנה הנדון והמבנה הספציפי, הרקע ההיסטורי והתוכנית הנקודתית לגביו.

הערת מערכת: קובץ העבודה אינו כולל את כל התמונות והנספחים שצורפו לעבודה במקור.
-------------------------------------------------------------------
1. אתר האינטרנט שלהמועצה לשימור אתרים.
 
עבודה מס' 61642 SHOPPING CART DISABLED
ביקורת המערכת השיפוטית, 2001.
תפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת.
11,890 מילים (כ-36.5 עמודים), 49 מקורות, 458.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
פרק א': מהות תפקידו של השופט
1.1 השפיטות וגבולותיה
1.2 עצמאותו של השופט
1.3 השוויון בפני החוק
1.4 לסיכום הפרק
פרק ב': כשלים אפשריים בעבודתו של השופט
2.1 כשלים הנובעים מהמערכת
2.2 כשלים הנובעים מהשופט עצמו
2.3 חמת הספק
2.4 לסיכום הפרק
פרק ג': ביקורת המערכת המשפטית
3.1 גבולות הביקורת
3.2 מערכות הביקורת על בית המשפט
   3.2.1 מערכות אזרחיות
   3.2.2. מערכות שיפוטיות
   3.2.3 משפטנים והוגים בתחום
3.3 התייחסות המערכת לביקורת או: מי ישפוט את השופטים
3.4 לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
הסוגייה שבה אעסוק בעבודה זו הינה ביקורת המערכת השיפוטית. באומרי הביקורת
השיפוטית, איני מתכוונת רק לביקורת המושמעת כנגד פסקי דין שלא בהכרח נתפסים כנאותים,
למרות מעמדם של השופטים, אלא גם לתפקידו של בית המשפט מול החוקים הקיימים ומול
אילוצים פוליטיים, המהווים את יסודות החקיקה ומול ליקויים מינהליים במערכת. אפרט זאת
להלן.
הסופיסט תרזימכוס, טען עוד במאה השביעית לפנה"ס, כי החוק הוא הצדק של החזקים.
חוקים משתנים בהתאם לחלוקת העוצמה הפוליטית של האוכלוסיה וחוק שהיה טוב ונכון לאתמול,
מרוקן היום מתוכן ויש שישתנה גם מחר. מערכת החקיקה מהווה כלי בעל עוצמה לעדכון חוקים
בהתאם לשינויים חברתיים, המחייבים חדשנות בתחום החקיקה, בין אם מדובר בתחומים
פוליטיים ובין אם מדובר בנורמות חברתיות1. לעניין זה נדרש גם הפילוסוף מיל2 שציין כי "הדעה
שהיא דעת המיעוט במקומות אחדים, הרי היא דעת הרוב במקומות אחרים". מיל התכוון בכך
לשיטת הבחירה של נציגים במדינה ומועלית האפשרות כי בחירתו של הרוב תקבע על ידי חלק
מהגוש המרכיב את השלטון, אלא שאותו חלק הינו רך לב, צר מוח ומשוחד ביותר .3
עולה אם כן השאלה, כיצד ינהג בית המשפט מול חקיקה המושתתת על אותו שלטון
שיסודו בצרות מוח ושחיתות. האמנם יש להגן רק על החוק כפי שהוא, בבחינת "הוי מתפלל בכבודה
של מלכות - שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו"4, או שמא על בית המשפט להתמודד עם
קונפליקט העלול להתקיים בין נורמות מוסריות ונורמות חברתיות? מהן גבולות השפיטה ומהו
השלב שבו ראוי לו, לשופט להיפסל בתיק מסוים או בכלל?
מגוון השאלות שהועלו לעיל, באות לברר את תפקידו של בית המשפט ואת הקריטריונים
לעמידתו של שופט בשבתו על כס המשפט, מבלי להטות את הדין לצד אחד מכל סיבה שהיא. אין
הדבר אומר שמדובר ביחס זהה לכולם, שכן די בכך שאדם דל אמצעים לא יוכל לגייס לעזרתו סיוע
משפטי הולם, כדי שהמשפט יהפוך למשפח5. עיוות הדין עלול לנבוע לא רק מהיותו של בעל דין חסר
אמצעים, אלא גם מקרבתו של שופט לאחד מהצדדים או לבא כוחו, מתפקוד לקוי של שופט, כפי
שהיה במקרה של השופט בייזר, שלא תיפקד ואף שופטים שלקו בנפשם והמשיכו לתפקד באופן
שאינו מאפשר לחרוץ דין כהלכה6. עלולה להיווצר בעיה כתוצאה מהיעדר ראיות, מדעה פוליטית או
חברתית של שופט וכמובן מפרשנות נוקשה מדי לחוק, מבלי לנצל את האוטונומיה של בית המשפט
לעשיית צדק, כאשר קיימת חריגה מהתרחשות רגילה של אירועים, כמו אילוצים שונים, חברתיים
או פוליטיים.

    בעבודתי ארצה לטעון, כי מכיוון שהשופטים הם בשר ודם ולמרות מירב הניסיונות הנעשים, לבחור
לכהונת שופט את הטובים שבמשפטנים וזאת תוך ניסיונות למנוע מהם שיקולים זרים, עדיין קיים
חשש מתמיד משחיקתו של השופט, מפגמים בשיקול הדעת השיפוטי, מאי ניצול כל הכלים לעשיית
צדק, ובכלל זאת השוני שבין אדם דל אמצעים לבין בעל אמצעים להגן על עצמו או להיאבק על
זכויותיו. מכיוון שכך, ומכיוון שבית המשפט דן לא אחת בדיני נפשות ובהחלטתו עלול להרוס את
חייו של אדם, גם כאשר בנסיבות אחרות אותו אדם היה יוצא זכאי בדין, ראוי להחיל על בית
המשפט את מירב הביקורת, דווקא משום שאין על השופט מרות מלבד מרותו של החוק.
    על מנת לתמוך בטענתי, אעמוד בפרק הראשון על מהות תפקידו של השופט. בכלל זאת, על
השפיטות וגבולותיה, משמעות עצמאותו של השופט ועל רעיון השוויון בפני החוק. בפרק השני
אתייחס לכשלים אפשריים בעבודתו של השופט. כשלים אלה עלולים לנבוע ממערכת המשפט
במובנה הרחב ומכשלים הנוגעים לשופט עצמו (אישיותו, מידת שמרנותו וכו'). כמו כן, אתייחס
בפרק זה לנושא דעת המיעוט, כאשר בדעת המיעוט ארצה לראות את הספק הקיים בשפיטת אדם,
בעיקר במשפט פלילי, כאשר ספק זה אמור לזכותו. היותה של מערכת המשפט בישראל מושתתת על
עקרון הרוב, נתפסת כמקפחת לא אחת את העומדים לדין. בפרק השלישי אעמוד על גבולות
הביקורת של המערכת השיפוטית. אתייחס לביקורת האזרחית, לביקורת הקיימת בתוך מערכת
המשפט, כמו מערכות הערעור ולביקורתם של משפטנים ואנשי הגות בתחום. את הפרק אסיים
בדיון בשאלה 'מי ישפוט את השופטים?'. את מסקנותי והצעותיי אעלה בסיכום, בסוף העבודה.

---------------------------------------------------------------
1. M. Shifter & P. Hayner, "Laying the Groundowork: Uses of Law-Related Research", in: M. McClymont
.& S. Golub, (ed.), Many Roads to Justice, (The Ford Foundation, New York, 2000), p. 316
2. ג'.ס. מיל, ממשל של נציגים, (מאגנס, ירושלים, תשמ"ד), עמ' .131
3. שם, עמ' .133
4. אבות, ג, ב.
5. ישעיהו ה, ז.
6. ע. ברקוביץ', "כשהצדק חולה מאוד", 7 ימים, 31.3.2000, עמ' .60-66 
עבודה מס' 61602 SHOPPING CART DISABLED
שיעורי הבית בראי המורים, ההורים והתלמידים, 1995.
בחינת העמדות כלפי שיעורי הבית באמצעות שאלונים.
6,146 מילים (כ-19 עמודים), 14 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1. מבוא
2. חלק א - רציונל למחקר
3. חלק ב' - סקר ספרותי שיעורי בית
4. חלק ג' - מהלך המחקר
5. חלק ד' - תאור ראשוני של מהלך המחקר וכלי המחקר
6. חלק ה'- תרומת העבודה מן ההיבט האישי
7. ביבליוגרפיה


מבוא
בעבודה זו נציג את הרציונל לקורס מורה כחוקר כיתתו מתוך חומר ספרותי כללי וספציפי,
ומתוך חומר שנזכר והוצג בקורס.

החומר הספרותי כולל היבט כללי על נושא המורה כחוקר כיתתו והיבט ספציפי המציג את
הנושא אותו החלטנו לחקור "חשיבותם של שיעורי הבית" והגישות השונות שמתייחסות
לנושא זה.

בנוסף, העבודה כוללת מחקר שנעשה בנושא חשיבותם של שעורי הבית בעיני ההורים,
התלמידים והמורים בבית הספר היסודי.

הערת מערכת: למחקר לא נכתב פרק דיון ו\או מסקנות.


 
עבודה מס' 61620 SHOPPING CART DISABLED
חלוקת התפקידים במשפחה, 1999.
עבודה המציגה ממצאי מחקר שבדק את נושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג ועמדותיהם כלפי עבודות הבית.
3,700 מילים (כ-11.5 עמודים), 13 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - רקע תיאורטי
פמיניזם
א. חלוקת תפקידים בין המינים - תיאוריה
ב. חלוקת תפקידים בין המינים - עבר-הווה
ג. חלוקת תפקידים בין המינים - ממצאי המחקר
חלק ב'
א. השערות
ב. שיטת המחקר
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
מטרת העבודה הנוכחית היא להציג ממצאי מחקר שבודק את נושא חלוקת
התפקידים בין בני זוג ועמדות לגבי עבודות הבית.
החלק הראשון בעבודה הוא הרקע התיאורטי. בתחילתו מופיעה סקירת התפתחות
הפמיניזם, תוך התמקדות בעקרונות התנועה. לאחר מכן עוסק החלק התיאורטי
בנושא חלוקת התפקידים בין המינים על פי גישות שונות, המסבירות נושא זה דרך
השקפותיהן.
החלק הבא ששייך לחלק הרקע התיאורטי, עוסק בחלוקת התפקידים בין המינים,
בעבר ובהווה. חלק זה עוסק בתפקידים הסטריאוטיפיים שהיו למינים בעבר וכן
מתייחס לשינויים שחלו בנושא בעשורים האחרונים בעקבות פעילות התנועה
הפמיניסטית.
החלק האחרון במבוא התיאורטי סוקר ממצאי מחקרים בנושא החלוקה בעבודות
הבית בין בני זוג.
החלק השני בעבודה, שמופיע לאחר השערות המחקר, הוא חלק השיטה, בו נסקרת
אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר והליך המחקר.
החלק השלישי הוא חלק הממצאים, שמפרט כשמו את ממצאי המחקר על פי
ההשערות ולבסוף חלק הדיון, שמסביר את הממצאים הללו.


 
עבודה מס' 61711 SHOPPING CART DISABLED
בית הסוהר כשיטה עונשית, 2003.
סקירה כללית של הרקע והתפתחות בתי הסוהר ואלטרנטיבות למאסר.
3,418 מילים (כ-10.5 עמודים), 6 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. תקציר
.2מבוא
3. פרק 1 - בית הסוהר והתפתחותו
   1.1 - בית הסוהר בתקופת המקרא, התלמוד והגולה
   1.2 - בתי הסוהר בתקופת המנדט הבריטי
   1.3 - סקירה היסטורית של בתי הסוהר
4. פרק 2 - אלטרנטיבות למאסר
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

לכל חברה נורמות אשר נוצרו ע"מ להגן על הפרטים שבה. עוצמת הנורמה שונה מחברה לחברה
ומתקופה לתקופה. לעיתים מופרות הנורמות ע"י הפרטים בחברה, הפרת הנורמה הינה מעשה
"עברייני" ולכן מפר הנורמה נחשב ל "עבריין".
החברה מטילה סנקציות על מפרי הנורמה, בין אם פורמאליות ובין אם בלתי פורמאליות, החברה
תנדה או תעניש בחומרה את מפר הנורמה או תטיל עליו עונש מאסר, עבודות שירות וכו'.
בעבודה זו אסקור ואציג את הרקע לקיומו של מוסד הכלא, התפתחותו והאלטרנטיבות הקיימות
למאסר.
בבחינת האלטרנטיבות נראה מהן וכיצד נוצרו, האם הן מהוות פתרון קל לבעיית הצפיפות בכלא או
שמא הן באות מתוך אמונה בשיקום האסיר והפיכתו לנורמטיבי ע"מ שיוכל לשוב ולקיים חייו
בחברה.


 
עבודה מס' 61729 SHOPPING CART DISABLED
אלימות בבית הספר, 2003.
גורמים לאלימות, ביטוייה, תיאוריות והשוואה בין ישראל לארה"ב.
3,092 מילים (כ-9.5 עמודים), 16 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"ר' אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהא נוח לכעוס" (מסכת אבות, ב', ט"ו). כבר בתורה מדובר על תופעת האלימות לסוגיה, ויותר מכך על הצורך להשכיח תופעות מסוג זה על מנת לחזק ולשמור על ערך חיי האדם וכבודו.

תופעת האלימות מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים בישראל כמו גם בעולם כולו. יחד איתה הולכת ומתרחבת תופעת האלימות בביה"ס, ולאורך השנים חלים שינויים ותמורות בהתפתחות ביטוייה, מאפייניה והגורמים המגבירים את שכיחותה.

נושא האלימות בביה"ס עלה פעמים רבות כנושא לדיון ואף גרם לא אחת לסערה ציבורית, זאת אל מול ראיית החברה וציפיות ההורים ממוסד זה כגורם מרסן לילדיהם, מעניק ערכים ומוסר ואף כמהווה חלק אינטגראלי ממשימת החינוך המוטלת עליהם.

לדעתי, תופעת האלימות בביה"ס אינה נתפשת והדעת איננה יכולה לשער את היקפי הפשיעה וסוגי העבירות המבוצעים ע"י ילדים בין כותלי ביה"ס. לכן מצאתי נושא זה חשוב מאוד ועל כן אנסה לאמוד את הבעייתיות שבתופעה.

בפרק הראשון, אציג את תופעת האלימות, הגורמים להופעתה ותיאוריות שונות המסבירות את היווצרותה.
בפרק השני, אציג את תופעת האלימות בביה"ס על כלל מרכיביה.
בפרק השלישי, אציג השוואת גורמים ונתונים סטטיסטיים לקיום התופעה בישראל ובארה"ב.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון:
      1.1- אלימות מהי?
      1.2- גורמים לאלימות
      1.3- תיאוריות להסבר תופעת האלימות
פרק שני:
      2.1- מהו ביה"ס?
      2.2- מהי אלימות בביה"ס?
      2.3- ביטויי האלימות
      2.4- מאפייני התלמיד האלים
     2.5- אלימות מורים
     2.6- גורמים ישירים המשפיעים על אלימות בביה"ס
פרק שלישי:
     3.1- אלימות בביה"ס בישראל
     3.2- אלימות בביה"ס בארה"ב
     3.3- השוואת נתונים סטטיסטיים
סיכום
רשימת מקורות
נספחים
 
עבודה מס' 61770 SHOPPING CART DISABLED
קבורה בגלוסקמאות, 1998.
הסיבות והגורמים לתופעת הקבורה בגלוסקמאות בסוף תקופת בית שני.
5,472 מילים (כ-17 עמודים), 8 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, במסגרת הקורס "מנהג קבורה בארץ ישראל בתקופת בית שני משנה ותלמוד", אבקש להציג כמה גורמים או סיבות לתופעת מנהג חדש "קבורה בגלוסקמאות" בסוף ימי בית שני.
קבורה בגלוסקמאות מופיעה כמנהג קבורה שני, ליקוט עצמות של הפרט, כדי לשמור את המת טהור מעוונות לעולם הבא, מתוך אמונה הרווחת "אמונה בתחיית המתים" באותו זמן.
כידוע, הגלוסקמאות שימשו לקבורה שניה. לאחר שנה או יותר של קבורה ראשונה, נעשה ליקוט עצמות בגלוסקמאות בקבורה שניה על ידי בני המשפחה של הנפטר בצורה מסודרת באותה מערה, בדרך כלל שנעשה קבורה ראשונה לרוב.
בכך ישנם מחברים שעוסקים בתחום אשר סבורים שליקוט עצמות בגלוסקמאות הוא המשך ומנהג קבורה של תקופה בדומה לזה של יהודים נהגו לקבור את מתיהם בתקופה כנענית לפחות עד בית ראשון, לקבור את מתיהם בקברי משפחה, הן במערות טבעיות והן במערות חצובות בסלע.
רוב הגלוסקמאות בימי בית שני התגלו בקברי ירושלים ובסביבותיה, גם במקומות אחרים בארץ ובחו"ל. כאשר הגלוסקמאות שימשו לרוב לקבורת יחיד או אף לקבורת עצמות של יותר מנפטר אחד.
נושא הימצאות של גלוסקמאות במקומות שונים בארץ ובחו"ל באותה תקופה ניתן להרחיב את הגורמים לתופעה זו של מנהג חדש, שהגלוסקמאות שימשו להעלאת עצמות של יהודים מחו"ל לקבורה בארץ ישראל. גורמים נוספים נדונו בנושא ע"י חוקרים שעסקו בתחום, אך הסיבות והגורמים נשארו נושא לויכוח ולהמשך מחקר מעמיק שיפתור את הבעיה או הסיבה לתופעת מנהג חדש של קבורה בגלוסקמה בסוף ימי בית שני.
הגלוסקמאות הונחו בתוך מערת קבורה בכוכים ועל הרצפה. הגלוסקמאות הללו מעוטרות בטכניקה מיוחדת בדגמים שונים, כגון: מוטיבים מעולם הצמחים, גיאומטריים ומוטיבים אדריכלים כמו עמודים, שער, חזית המבנה וכו'. לרוב גלוסקמאות מתקופה זו עשויות מאבן גיר רכה שנוחה לעיבוד.
מעבר לסיבות ולגורמים של תופעה חדשה זו של קבורה בגלוסקמאות בסוף ימי בית שני, עבודה זו מציגה כמה מוטיבים בעיטורי הגלוסקמאות, לפיהן האם יש מקום לעיטורים ולתיאורים האלה קשר לסיבות התופעה. האם אפשר לשייך נוהג הליקוט בגלוסקמאות לקבוצה מסוימת.

תוכן העניינים:
רשימת איורים (האיורים עצמם אינם מצויים בקובץ)
מבוא
גלוסקמה
ליקוט עצמות וקבורה בגלוסקמה
עיטור הגלוסקמאות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>